Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: car. 15 total hits in 10 transcripts.
Picture elicitation (TY1204) (2)
Maːrqən gödeŋ mašiːnələŋ, əə, толкает, ee, ударяет, masiːnələ paidumlə.
maːrqə -ND köde -ŋ mašina.R -lə -ŋ əə ee mašina.R -lə pai -du -m(ə)lə
one -gen person -fc car.R -pred -fc hesit intj car.R -pred hit -pluract -of.3sg
один -gen человек -fc car.R -pred -fc hesit intj car.R -pred hit -pluract -of.3sg
A man is pushing, hitting a car, uhm, he is hitting a car.
Picture elicitation (TY1207) (1)
Keipəŋ masïnələ ileriːnum.
keipə -ŋ mašina.R -lə ile -Riː -nu -m
man -fc car.R -acc push -tr -ipfv -tr.3
мужчина -fc car.R -acc push -tr -ipfv -tr.3
A man is pushing a car.
Picture elicitation (TY1209) (1)
Masiːnələ keipəŋ ilditnu.
mašina.R -lə keipə -ŋ ile -Rič -nu
car.R -acc man -fc push -tr.pluract -ipfv(af)
car.R -acc мужчина -fc push -tr.pluract -ipfv(af)
(Who is pushing the car?) A man is pushing the car.
Picture elicitation (TY1201) (2)
Köːd'əd-öː mašiːnələ iletəinum.
köːd'ə -ND öː mašina.R -lə ile -tə -(A)j -nu -m
male -gen child car.R -acc push -caus -pfv -ipfv -tr.3
male -gen ребенок car.R -acc push -caus -pfv -ipfv -tr.3
A boy is pushing a car.
Picture elicitation (TY1202) (1)
Mašiːnələ köːd'əd-öː [i i il] iletəinum, čald'ələk.
mašina.R -lə köːd'ə -ND öː ile -tə -(A)j -nu -m čald'ə -lək
car.R -acc male -gen child push -caus -pfv -ipfv -tr.3 hand -ins
car.R -acc male -gen ребенок push -caus -pfv -ipfv -tr.3 рука -ins
(Who is pushing the car?) A boy is pushing the car, with his hands.
Picture elicitation (TY1205) (2)
Tuŋ, tuŋ göde masiːnələŋ paidunumlə.
tu -ŋ tu -ŋ köde mašina.R -lə -ŋ pai -du -nu -m(ə)lə
prox -attr prox -attr person car.R -pred -fc hit -pluract -ipfv -of.3sg
prox -attr prox -attr человек car.R -pred -fc hit -pluract -ipfv -of.3sg
(Is that man hitting the CAR?) - That man is hitting the car.
Picture elicitation (TY1200) (2)
Maːrqən köde tude mašinəγənə iletəinum.
maːrqə -ND köde tude mašina.R -γənə ile -tə -(A)j -nu -m
one -gen person 3sg.gen car.R -def.acc push -caus -pfv -ipfv -tr.3
один -gen человек 3sg.gen car.R -def.acc push -caus -pfv -ipfv -tr.3
(Who is pushing the car?) A man is pushing his car.
Finite story (TY1009) (1)
Tadaːt, lačil, lačil, əə, lačil, как его, lačil-čiːpə keluŋi, ńamučəńd'ə mašiːnələk.
ta -Raː -t lačil lačil əə lačil lačil čiː -pə kel(u) -ŋi ńamučə -ń(ə) -j(ə) mašina.R -lək
dist -adv -adv.abl fire fire hesit fire fire people -pl come -intr.3pl redness -vblz.propr -s.ptcp car.R -ins
dist -adv -adv.abl огонь огонь hesit огонь огонь народ -pl прийти -intr.3pl redness -vblz.propr -s.ptcp car.R -ins
Then, fire, fire, fire, whatsitsname, the firemen came, in a red car.
Finite story (TY1011) (2)
Tittə masiːnəγət pulgəirələk, l'elə, sukunə kuderəllək manŋi qad'ir "Quːsəik", tideŋ qomońəi gödeŋ "Eleːn" mani.
tittə mašina.R -γət pul -GAi -R(ə)lək l'e -lə sukun -lə kude -R(ə) -R(ə)lək mon -ŋi qad'ir quːsə -(A)j -k tide -ŋ qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ eleń mon -j
3pl.gen car.R -abl come.out -intr.punct -ss.ant.cvb hesit -acc thing -acc lie -tr -ss.ant.cvb say -intr.3pl dp jump -pfv -imp.2 invis -attr green/blue -intr -s.ptcp person -fc no say -intr.3
3pl.gen car.R -abl прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb hesit -acc вещь -acc лежать -tr -ss.ant.cvb сказать -intr.3pl dp прыгать -pfv -imp.2 invis -attr green/blue -intr -s.ptcp человек -fc no сказать -intr.3
They went out of their car, erm, spread out a cloth and then said "Jump!", and that green man said "No!".
Finite story (TY1010) (1)
Ten [ńum] nime buren uːrəŋ kin lačilək jedeil, [kil] [l] kind lewein-burebəγə. Kin sukunγə jedeč, tadaː lačil ńimeːsčə masïnə kelul.
tu -n nime pure -n uː -Rəŋ ki -ND lačil -ə -k jed -(A)j -l ki -ND leweil -ND pure -b(ə) -γə ki -ND sukun -γə jed -(A)j -j ta -Raː lačil ńim -Aː -s(ə) -j(ə) mašina.R kel(u) -l
prox -adv house above -adv.prol go -ss.sim.cvb two -gen fire -0 -mod.pred appear -pfv -sf two -gen summer -gen above -hab.nmlz -loc two -gen thing -loc appear -pfv -intr.3 dist -adv fire extinguish -intr.punct -caus -s.ptcp car.R come -sf
prox -adv дом над -adv.prol идти -ss.sim.cvb два -gen огонь -0 -mod.pred появиться -pfv -sf два -gen лето -gen над -hab.nmlz -loc два -gen вещь -loc появиться -pfv -intr.3 dist -adv огонь extinguish -intr.punct -caus -s.ptcp car.R прийти -sf
Then, going up the house, two fires appeared, in two places. It appeared in two places. Then the firemen car arrived.