Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: break. 4 total hits in 4 transcripts.
Picture elicitation (TY1201) (1)
Tuŋ köːd'əd-öː saγanəbulə köiləsnumlə.
tu -ŋ köːd'ə -ND öː saγanə -bul -lə köilə -s(ə) -nu -m(ə)lə
prox -attr male -gen child sit -n -pred break -caus -ipfv -of.3sg
prox -attr male -gen ребенок сидеть -n -pred break -caus -ipfv -of.3sg
That boy is breaking a chair.
Picture elicitation (TY1202) (1)
Eleːn, tuŋ köde [əl=saγan, əl], mm, əl=ustoːləŋ köiləsnumlə, saγanəbuləŋ.
eleń tu -ŋ köde mm əl= stol.R -lə -ŋ köilə -s(ə) -nu -m(ə)lə saγanə -bul -lə -ŋ
no prox -attr person intj neg= table.R -pred -fc break -caus -ipfv -of.3sg sit -n -pred -fc
no prox -attr человек intj neg= стол.R -pred -fc break -caus -ipfv -of.3sg сидеть -n -pred -fc
(Is that man breaking the table?) No, that man is not breaking the table, but the chair.
(1)
Taːt mandələk joːγəirələk qad'ir tude sukunpəγənə januγərəirələk taːt tude nimeγənə köiləstələk, [mə=köilə] mə=köiləsl'əlum.
taːt mon -R(ə)lək joːγə -(A)j -R(ə)lək qad'ir tude sukun -pə -γənə janu -Gə -RAi -R(ə)lək taːt tude nime -γənə köilə -s(ə) -R(ə)lək mə= köilə -s(ə) -l'əl -u -m
so say -ss.ant.cvb finish -pfv -ss.ant.cvb ptl 3sg.gen thing -pl -def.acc collect -intr -tr.punct -ss.ant.cvb so 3sg.gen house -def.acc break -caus -ss.ant.cvb aff= break -caus -ev -0 -tr.3
так сказать -ss.ant.cvb закончить -pfv -ss.ant.cvb ptl 3sg.gen вещь -pl -def.acc collect -intr -tr.punct -ss.ant.cvb так 3sg.gen дом -def.acc break -caus -ss.ant.cvb aff= break -caus -ev -0 -tr.3
He said that and then he packed his things and took down his yurt.
Это сказал, сделал, потом вещи собрал и свой дом разобрал.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Met ičoːlγənə tuŋ köːd'əd-öːŋ mə=lemelə ńaːrčəi~rukunək weːl'əlmələ, suskələ köiləsl'əlmələ, mə=lemelə=de. Taŋńigi eńeːgi l'elək saːlə meńdələk qad'ir pail'əlum.
met ičoː -lγənə tu -ŋ köːd'ə -ND öː -ŋ mə= neme -lə ńaːrčə -j(ə) ~sukun -ə -k weː -l'əl -m(ə)lə suskə -lə köilə -s(ə) -l'əl -m(ə)lə mə= neme -lə =də taŋnigi eńeː.E -gi l'e -lək saːl -lə meŃD' -R(ə)lək qad'ir pai -l'əl -u -m
1sg look -1/2sg.ds.cond.cvb prox -attr male -gen child -fc aff= what -pred bad -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred do -ev -of.3sg cup -pred break -caus -ev -of.3sg aff= what -pred =add then mother.E -3poss hesit -ins tree -acc take -ss.ant.cvb dp hit -ev -0 -tr.3
1sg смотреть -1/2sg.ds.cond.cvb prox -attr male -gen ребенок -fc aff= что -pred плохой -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred делать -ev -of.3sg cup -pred break -caus -ev -of.3sg aff= что -pred =add тогда мать.E -3poss hesit -ins дерево -acc взять -ss.ant.cvb dp hit -ev -0 -tr.3
I saw how this boy did something bad, he broke a glas or something. Then his mother, erm, took a stick and beat him.