Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: born. 1 total hits in 1 transcripts.
My early life (1)
Taːt qad'ir [joːγərej] met [joːγərej] joːγərejnulγa taŋ, maːj kind'ə ńid'əγəjnudəγa... taŋ met eńeː maːrqənl'əγa [mell'oːl] MED'oːll'əld'ə emd'əgi, Varvara Kristoporovna, könməgi, Nikolaj Vasil'evič ŋod'ə met pulijə qad'ir mani "Jewlid'əpələŋ[ə] čuŋeːčətməŋ".
taːt qad'ir joːγə-r(ə)-ej met joːγə-r(ə)-ej joːγə-r(ə)-ej-nu-lγa ta-ŋ maj.R kind'ə ńid'əγə-j-nu-dəγa ta-ŋ met eńeː.E maːrqənl'əγa MED'oːl-l'əl-j(ə) emd'ə-gi Varvara Khristoforovna könmə-gi Nikolaj Vasil'evič ŋol-j(ə) met pulijə qad'ir mon-j jewlid'ə-p(ə)-lə-ŋ čuŋ-ə-čə-t(ə)-məŋ
so DP finish-CAUS-PF 1SG finish-CAUS-PF finish-CAUS-PF-IMPF-1/2.SG.DS.CVB DEM.DIST-ATTR May.R month end-PF-IMPF-3.DS.CVB DEM.DIST-ATTR 1SG mother.E together born-EV-PTC younger:sibling-3POSS Varvara Khristoforovna other-3POSS Nikolaj Vasil'evič be-PTC 1SG elder:sister's:husband DP say-INTR.3 reindeer:fawn-PL-FOC-FC count-0-DIR-FUT-OF.1/2SG
так DP закончить-CAUS-ПРФ 1ЕД закончить-CAUS-ПРФ закончить-CAUS-ПРФ-ИМПФ-1/2.ЕД.DS.КОНВ DEM.DIST-ATTR May.R month конец-ПРФ-ИМПФ-3.DS.КОНВ DEM.DIST-ATTR 1ЕД мать.E together рожденный-EV-ПРИЧ младший:брат:или:сестра-3POSS Varvara Khristoforovna другой-3POSS Nikolaj Vasil'evič быть-ПРИЧ 1ЕД старшая:сестра's:husband DP сказать-ИНТР.3 reindeer:fawn-МН-ФОК-FC count-0-DIR-ФУТ-OF.1/2ЕД
When I was finishing (the school year), in the end of May, the husband of my mother’s younger sister, Varvara Khristoforovna, my uncle, Nikolaj Vasilevič, said that he would go to count fawns.
Когда я заканчивал (учебный год), в конце мая муж pодной сестры моей мамы, Варвары Христофоровны, мой дядя Николай Васильевич сказал, что поедет считать телят.