Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: black. 25 total hits in 7 transcripts.
Wild reindeer (1)
Taŋnaːγər ileŋ əl=kurul'oːl l'eː, torońəj rukun.
ta-ŋ la-GAr ile-ŋ əl= kurul'-oːl-Ø l'eː torońə-j sukun
DEM.DIST-ATTR side-DRV.LOC domestic.reindeer-FC NEG= visible-STAT-NEG.3 DP black-INTR.3 thing
DEM.DIST-ATTR сторона-DRV.ЛОК domestic.олень-FC НЕГ= видимый-STAT-НЕГ.3 DP черный-ИНТР.3 вещь
We couldn’t see black domestic reindeer on that side.
На той стороне домашних оленей не видно, черных.
Finite story (TY1010) (3)
Tarańəi köde mər=aːwaːj.
toro -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
black -intr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
черный -intr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
The black man fell asleep.
Finite story (TY1008) (5)
Torońəi, əə, [kö] köːd'əd-öː mər=aːwaːj, torońəi köːd'əd-öː mər=aːwaːj.
toro -ń(ə) -j(ə) əə köːd'ə -ND öː mə -r= aːwə -Aː -j toro -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː mə -r= aːwə -Aː -j
black -intr -s.ptcp hesit male -gen child aff -0= sleep -inch -intr.3 black -intr -s.ptcp male -gen child aff -0= sleep -inch -intr.3
черный -intr -s.ptcp hesit male -gen ребенок aff -0= спать -inch -intr.3 черный -intr -s.ptcp male -gen ребенок aff -0= спать -inch -intr.3
The black boy fell asleep.
Finite story (TY1009) (7)
Torońəi köde mər=aːwaːj, mər=aːwəč.
toro -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j mə -r= aːwə -(A)j -j
black -intr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3 aff -0= sleep -pfv -intr.3
черный -intr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3 aff -0= спать -pfv -intr.3
The black man fell asleep, he slept.
Finite story (TY1007) (5)
[toroń] Torońəi [köd] sukunńəi köde mər=aːwaːj.
* toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
* black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
* черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
A man with black clothes fell asleep.
Finite story (TY1011) (3)
Aujaː, aujaːγər ŋolaːdəγə [tə] torońəi köde mər=aːwaːj, tude aːwəlγə.
aujaː aujaː -(laː)GVr (ŋ)ol -Aː -dəγə toro -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j tude aːwə -l -γə
evening evening -adv.loc cop -inch -3ds.cvb black -intr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3 3sg.gen sleep -n -loc
вечер вечер -adv.loc cop -inch -3ds.cvb черный -intr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3 3sg.gen спать -n -loc
In the evening, when the evening came, the black man fell asleep, in his bed.
Picture elicitation (TY1204) (1)
Teńi maːrqən paipək oγoːləl, tadaːt maːrqən [kö] ködeləŋ oγoːləl, [k köːd'ə] köːd'əd-öːləŋ, torońd'ə gödek.
tu -Raː maːrqə -ND paipə -k oγ -oːl -ə -l ta -Raː -t maːrqə -ND köde -lə -ŋ oγ -oːl -ə -l köːd'ə -ND öː -lə -ŋ toro -ń(ə) -j(ə) köde -k
prox -adv one -gen woman -mod.pred stand -stat -0 -sf dist -adv -adv.abl one -gen person -pred -fc stand -stat -0 -sf male -gen child -pred -fc black -intr -s.ptcp person -mod.pred
prox -adv один -gen женщина -mod.pred стоять -stat -0 -sf dist -adv -adv.abl один -gen человек -pred -fc стоять -stat -0 -sf male -gen ребенок -pred -fc черный -intr -s.ptcp человек -mod.pred
Here a woman is standing, and a man is standing, a boy, a black man.