Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: bird. 4 total hits in 2 transcripts.
Conversation (TY0001) (2)
Taŋ, taːt l'er anï, čiremədeːpul l'eːnunŋi, čiremədeːpul an pude, əə, ujeńəi~rukunpul l'eː eureːnunŋi.
ta -ŋ taːt l'e -r anï.Y čiremə -deː -p(ul) l'e -nun -ŋi čiremə -deː -p(ul) adu -n pude əə uje -ń(ə) -j(ə) ~sukun -p(ul) l'eː eurə -nun -ŋi
dist -attr so be -ss.circ.cvb now.Y bird -dim -pl be -hab -intr.3pl bird -dim -pl vis -adv outside hesit wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz -pl dp walk -hab -intr.3pl
dist -attr так быть -ss.circ.cvb сейчас.Y bird -dim -pl быть -hab -intr.3pl bird -dim -pl vis -adv снаружи hesit wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz -pl dp идти -hab -intr.3pl
So, you see, there are little birds, little birds outside, erm, and the birds in general come.
Птички есть, птички на улице, и пернатые вообще тоже приходят.
Life story (TY0005) (2)
Taŋ, taŋ nonod-öːpəγət qad'ir tuŋ met laːmə igijərə wegeːrəŋ jökö keurəinunuŋ, jökö keweinund'əli.
ta -ŋ ta -ŋ nodo -ND öː -pə -γət qad'ir tu -ŋ met laːmə ige -ijə -[error] weg -eː -Rəŋ jöke kew -R(ə) -(A)j -nun -u -ŋ jöke kew -(A)j -nun -j(ə)li
dist -attr dist -attr bird -gen child -pl -abl dp prox -attr 1sg dog tied.down -n -[error] lead -tr -ss.sim.cvb far go.away -tr -pfv -hab -0 -tr.1sg far go.away -pfv -hab -intr.1pl
dist -attr dist -attr bird -gen ребенок -pl -abl dp prox -attr 1sg собака tied.down -n -[error] lead -tr -ss.sim.cvb далеко идти.прочь -tr -pfv -hab -0 -tr.1sg далеко идти.прочь -pfv -hab -intr.1pl
I would pull my dog by the lash away from those eggs, and we would walk far.
От этих яиц я свою собаку за веревку тащила по-дальше, далеко уходили.