Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: bicycle. 30 total hits in 14 transcripts.
Pear story (TY1000) (6)
Taːt mə=naγai, taŋ viləsipeːtńərəŋ.
taːt mə= naγa -j ta -ŋ velosiped.R -ń(ə) -Rəŋ
so aff= fall -intr.3 dist -attr bicycle.R -v.propr -ss.sim.cvb
так aff= fall -intr.3 dist -attr bicycle.R -v.propr -ss.sim.cvb
He thus fell, with his bicycle.
Pear Story (TY1001) (5)
Taŋ viləsipeːt naγal'əldəγə taŋ karziːnəgi waːj l'eː mə=naγai.
ta -ŋ velosiped.R naγa -l'əl -dəγə ta -ŋ korzina.R -gi waːj l'eː mə= naγa -j
dist -attr bicycle.R fall -ev -3.ds.cvb dist -attr basket.R -3poss also ptl aff= fall -intr.3
dist -attr bicycle.R fall -ev -3.ds.cvb dist -attr basket.R -3poss тоже ptl aff= fall -intr.3
When the bicycle fell down, the basket fell down, too, of course.
Picture elicitation (TY1207) (1)
Keipəŋ joqad-ile bure saγanəi, paipəŋ vilasipeːtlə, əə, -qa saγanəi.
keipə -ŋ joqol -ND ile pure saγanə -j paipə -ŋ velosiped.R -lə əə -γə saγanə -j
man -fc Yakut -gen domestic.reindeer above sit -intr.3 woman -fc bicycle.R -acc hesit -loc sit -intr.3
мужчина -fc Yakut -gen domestic.олень над сидеть -intr.3 женщина -fc bicycle.R -acc hesit -loc сидеть -intr.3
The man is sitting on a horse, and the woman is sitting on a bicycle.
Picture elicitation (TY1200) (1)
Köːd'əd-öː joqod-ileγə saγanəi, paːd'əd-öː buollaːnə viləsipeːtlək uːnui.
köːd'ə -ND öː joqol -ND ile -γə saγanə -j paːd'ə -ND öː buollaγïna.Y velosiped.R -lək uː -nu -j
male -gen child Yakut -gen domestic.reindeer -loc sit -intr.3 female -gen child dp.Y bicycle.R -ins go -ipfv -intr.3
male -gen ребенок Yakut -gen domestic.олень -loc сидеть -intr.3 female -gen ребенок dp.Y bicycle.R -ins идти -ipfv -intr.3
A boy sits on a horse, and a girl is riding a bicycle.
Pear story (TY1005) (5)
Taŋ paːd'əd~öːlə ičoːnurəŋ taŋ [...] vilasipeːtlək tite, l'eγə, mə=naγai.
ta -ŋ paːd'ə -ND öː -lə ičoː -nu -Rəŋ ta -ŋ velosiped.R -lək tite l'e -γə mə= naγa -j
dist -attr female -gen child -acc look -ipfv -ss.sim.cvb dist -attr bicycle.R -ins like hesit -loc aff= fall -intr.3
dist -attr female -gen ребенок -acc смотреть -ipfv -ss.sim.cvb dist -attr bicycle.R -ins любить hesit -loc aff= fall -intr.3
Looking at that girl, he, erm, on the bicycle, on it, he fell.
Picture elicitation (TY1204) (1)
Teńi maːrqən göde l'oqod~ilelək [uw] uːnui, maːrqən göde viləsipeːtlək uːnui.
tu -Raː maːrqə -ND köde joqol -ND ile -lək uː -nu -j maːrqə -ND köde velosiped.R -lək uː -nu -j
prox -adv one -gen person Yakut -gen domestic.reindeer -ins go -ipfv -intr.3 one -gen person bicycle.R -ins go -ipfv -intr.3
prox -adv один -gen человек Yakut -gen domestic.олень -ins идти -ipfv -intr.3 один -gen человек bicycle.R -ins идти -ipfv -intr.3
Here, one man is riding a horse, one man is riding a bicycle.
Picture elicitation (TY1205) (1)
Teńi maːrqən köde l'oqod-ilelək uːnui, maːrqən paipə viləsipeːtlək uːnui.
tu -Raː maːrqə -ND köde joqol -ND ile -lək uː -nu -j maːrqə -ND paipə velosiped.R -lək uː -nu -j
prox -adv one -gen person Yakut -gen domestic.reindeer -ins go -ipfv -intr.3 one -gen woman bicycle.R -ins go -ipfv -intr.3
prox -adv один -gen человек Yakut -gen domestic.олень -ins идти -ipfv -intr.3 один -gen женщина bicycle.R -ins идти -ipfv -intr.3
Here, a man is riding a horse, and a girl is riding a bicycle.
Pear story (TY1002) (3)
Taŋ aptaːnudəγə, aptaːnudəγənə maːrqən viləsipeːtńəi öːləŋ kölul.
ta -ŋ aptə -nu -dəγə aptə -nu -dəγənə maːrqə -ND velosiped.R -ń(ə) -j(ə) öː -lə -ŋ kel(u) -l
dist -attr collect -ipfv -3.ds.cvb collect -ipfv -3ds.cond.cvb one -gen bicycle.R -vblz.propr -s.ptcp child -pred -fc come -sf
dist -attr collect -ipfv -3.ds.cvb collect -ipfv -3ds.cond.cvb один -gen bicycle.R -vblz.propr -s.ptcp ребенок -pred -fc прийти -sf
While he was collecting, collecting, a child with a bicycle came.
Picture elicitation (TY1201) (1)
Köːd'əd-öː joqod-ileγə [loq sa], joqod-ileγə saγanəi, paipəŋ viləsipeːtlək uːnui.
köːd'ə -ND öː joqol -ND ile -γə joqol -ND ile -γə saγanə -j paipə -ŋ velosiped.R -lək uː -nu -j
male -gen child Yakut -gen domestic.reindeer -loc Yakut -gen domestic.reindeer -loc sit -intr.3 woman -fc bicycle.R -ins go -ipfv -intr.3
male -gen ребенок Yakut -gen domestic.олень -loc Yakut -gen domestic.олень -loc сидеть -intr.3 женщина -fc bicycle.R -ins идти -ipfv -intr.3
The boy is sitting on a horse, and the woman is riding a bicycle.
Picture elicitation (TY1209) (1)
Joqad-ilelək keipələŋ, joqad-ile buren keipələ saγanəl, vilasipeːt pure paipələ saγanəl.
joqol -ND ile -lək keipə -lə -ŋ joqol -ND ile pure -n keipə -lə saγanə -l velosiped.R pure paipə -lə saγanə -l
Yakut -gen domestic.reindeer -ins man -pred -fc Yakut -gen domestic.reindeer above -adv man -pred sit -sf bicycle.R above woman -pred sit -sf
Yakut -gen domestic.олень -ins мужчина -pred -fc Yakut -gen domestic.олень над -adv мужчина -pred сидеть -sf bicycle.R над женщина -pred сидеть -sf
A man with a horse, a man sits on a horse, and a woman sits on a bicycle.