Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: berry. 53 total hits in 11 transcripts.
Picture elicitation (TY1209) (1)
Teńi maːrqən köːd'əd-öː banaːnlə leumələ, keipəŋ nonγələ launumlə, ten paipəŋ [pu], mm, pureːn laujək launumlə.
tu -Raː maːrqə -ND köːd'ə -ND öː banana.R -lə leg -m(ə)lə keipə -ŋ nonγə -lə lau -nu -m(ə)lə tu -n paipə -ŋ mm pureː -ND laujə -k lau -nu -m(ə)lə
prox -adv one -gen male -gen child banana.R -pred eat -of.3sg man -fc tobacco -pred drink -ipfv -of.3sg prox -adv woman -fc intj berry -gen water -mod.pred drink -ipfv -of.3sg
prox -adv один -gen male -gen ребенок banana.R -pred есть -of.3sg мужчина -fc tobacco -pred drink -ipfv -of.3sg prox -adv женщина -fc intj berry -gen вода -mod.pred drink -ipfv -of.3sg
(What do you see here?) Here a boy is eating a banana, the man is smoking, and the woman is drinking a fruit juice.