Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: axe. 3 total hits in 3 transcripts.
(1)
Tude lačid-edoːlγənə ńumud'iːlək paidul'əlum.
tude lačil -ND eND -oːl -l -γənə ńumud'iː -lək pai -du -l'əl -u -m
3sg.gen fire -gen burn -res -nmlz -def.acc axe -ins hit -pluract -ev -0 -tr.3
3sg.gen огонь -gen burn -res -nmlz -def.acc топор -ins hit -pluract -ev -0 -tr.3
He beat his fireplace with an axe.
Начал топором рубить то место, где огонь горит.
Conversation (TY0001) (1)
Sawa silγəl'aːl'əldəγə sawalə tadaː kuderəllək [ai], sawa kuderəllək qad'ir ńumud'iːkaːnlək, l'itegəńd'ələk, il'i čama l'itegəńd'ələk il'i ńumud'iːkaːnələk, meńdelək qad'ir tideŋ amunlə jaunoː qad'ir, ee.
sawa sil -Gə -l'ə -l'əl -dəγə sawa -lə ta -Raː kude -R(ə) -R(ə)lək sawa kude -R(ə) -R(ə)lək qad'ir ńumud'iː -kAːn.E -lək l'itegə -ń(ə) -jə -lək ili.R čomo l'itegə -ń(ə) -jə -lək ili.R ńumud'iː -kAːn.E -ə -lək meŃD' -R(ə)lək qad'ir tide -ŋ amun -lə jaunə -oː qad'ir ee
hide dry -intr -stat.inch -ev -3ds.cvb hide -acc dist -adv lie -tr -ss.ant.cvb hide lie -tr -ss.ant.cvb dp axe -dim.E -ins forge -intr -n -ins or.R big forge -intr -n -ins or.R axe -dim.E -0 -ins take -ss.ant.cvb dp invis -attr bone -acc all -o.pred dp intj
прятать dry -intr -stat.inch -ev -3ds.cvb прятать -acc dist -adv лежать -tr -ss.ant.cvb прятать лежать -tr -ss.ant.cvb dp топор -dim.E -ins forge -intr -n -ins or.R большой forge -intr -n -ins or.R топор -dim.E -0 -ins взять -ss.ant.cvb dp invis -attr кость -acc весь -o.pred dp intj
When the hides are dry, they would lay the hide there, lay the hide, and then with a little axe, with a hammer, either with a big hammer or an axe, they took all those bones, mm-hm.
Шкура когда сухой стала, шкуру там ложят, на шкуру ложат, и топорком, молотком, или большим молотком или топорком, берут все эти кости, все вот.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Maːrqən paːd'əd-öː l'elə meńdələk, čoːn, čoːn ńumud'iː meńdələk tuŋ köːd'əd-öːγənə [paγil'əń] pail'əń.
maːrqə -ND paːd'ə -ND öː l'e -lə meŃD' -R(ə)lək čoː -ND čoː -ND ńumud'iː meŃD' -R(ə)lək tu -ŋ köːd'ə -ND öː -γənə pai -l'əl -j
one -gen female -gen child hesit -acc take -ss.ant.cvb iron -gen iron -gen axe take -ss.ant.cvb prox -attr male -gen child -def.acc hit -ev -intr.3
один -gen female -gen ребенок hesit -acc взять -ss.ant.cvb iron -gen iron -gen топор взять -ss.ant.cvb prox -attr male -gen ребенок -def.acc hit -ev -intr.3
A girl took thingo, she took an iron ax and hit this boy.