Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: ant. 166 total hits in 20 transcripts.
Conversation (TY0001) (38)
Engənə qojutaːrələk [kudereː] ögöteːl'əlui.
engənə khojutaː.Y -R(ə)lək ögö -tə -l'əl -u -j
very be.late.Y -ss.ant.cvb stand -caus -ev -0 -tr.1pl
очень быть.late.Y -ss.ant.cvb стоять -caus -ev -0 -tr.1pl
We planted them too late, apparently.
Слишком поздно, оказывается, поставили.
Pear story (TY1002) (13)
Taŋ [guderələŋ], əə, kuderəllək qad'ir, əə, tideŋ öːŋ beːlikqənə [egoːd'i], əə ögötəllək beːliktəγə mə=kuderəŋaː.
ta -ŋ əə kude -R(ə) -R(ə)lək qad'ir əə tide -ŋ öː velik.R -γənə əə ögö -tə -R(ə)lək velik.R -də -γə mə= kude -R(ə) -ŋa(m)
dist -attr hesit lie -tr -ss.ant.cvb dp hesit invis -attr child.fc bike.R -def.acc hesit stand -caus -ss.ant.cvb bike.R -3poss.gen -loc aff= lie -tr -tr.3pl
dist -attr hesit лежать -tr -ss.ant.cvb dp hesit invis -attr ребенок.fc bike.R -def.acc hesit стоять -caus -ss.ant.cvb bike.R -3poss.gen -loc aff= лежать -tr -tr.3pl
They put them (back), straightened up that child's bike and put it (sc. the basket) on his bike.
Pear story (TY1005) (5)
Aptəllək tite kudičiːŋaː, tadaːt tudeγənə taŋ biləsipeːttəγə kuderəllək mə=pöčesəiŋaː.
aptə -R(ə)lək tite kude -jiː -ŋa(m) ta -Raː -t tude -γənə ta -ŋ velosiped.R -də -γə kude -R(ə) -R(ə)lək mə= pöče -sAi -ŋa(m)
collect -ss.ant.cvb like lie -tr -tr.3pl dist -adv -adv.abl 3sg -def.acc dist -attr bicycle.R -3poss.obl -loc lie -tr -ss.ant.cvb aff= send -tr.punct -tr.3pl
collect -ss.ant.cvb любить лежать -tr -tr.3pl dist -adv -adv.abl 3sg -def.acc dist -attr bicycle.R -3poss.obl -loc лежать -tr -ss.ant.cvb aff= послать -tr.punct -tr.3pl
They gathered them and put (them back) like that, then they put him on his bike and sent him away.
Picture elicitation (TY1205) (1)
Paipə kelullək mər=aγoːnui. Tan aγoːludəγə maːrqən köde köldələk tudiń saːlə tadimlə.
paipə kel(u) -R(ə)lək mə -r= oγ -oːl -nu -j ta -n oγ -oːl -u -dəγə maːrqə -ND köde kel(u) -R(ə)lək tude -i -ń saːl -lə taND -jiː -m(ə)lə
woman come -ss.ant.cvb aff -0= stand -stat -ipfv -intr.3 dist -adv stand -stat -intr.ints -3ds.cvb one -gen person come -ss.ant.cvb 3sg -0 -def.dat tree -pred give -tr -of.3sg
женщина прийти -ss.ant.cvb aff -0= стоять -stat -ipfv -intr.3 dist -adv стоять -stat -intr.ints -3ds.cvb один -gen человек прийти -ss.ant.cvb 3sg -0 -def.dat дерево -pred дать -tr -of.3sg
When the woman came, she was standing (sc. there). While she was standing like that, a man came and gave her a branch.
Finite story (TY1011) (7)
Taŋ mördələk qad'ir tilifoːn, tilifoːnnaːnum, l'eŋiń, pažaːrnikpulŋiń.
ta -ŋ mör -R(ə)lək qad'ir telefon.R telefon.R -LA.Y -nu -m l'e -ŋiń požarnik.R -p(ul) -ŋiń
dist -attr feel -ss.ant.cvb dp telephone.R telephone.R -vblz.Y -ipfv -tr.3 hesit -dat fireman.R -pl -dat
dist -attr feel -ss.ant.cvb dp telephone.R telephone.R -vblz.Y -ipfv -tr.3 hesit -dat fireman.R -pl -dat
When he noticed it, telephone, he phoned the firemen.
Picture elicitation (TY1204) (2)
Köːd'əd-öː kelullək oγoːdəγə paːd'əd-öːləŋ kelul.
köːd'ə -ND öː kel(u) -R(ə)lək oγ -oːl -dəγə paːd'ə -ND öː -lə -ŋ kel(u) -l
male -gen child come -ss.ant.cvb stand -stat -3ds.cvb female -gen child -pred -fc come -sf
male -gen ребенок прийти -ss.ant.cvb стоять -stat -3ds.cvb female -gen ребенок -pred -fc прийти -sf
When the boy came, he stood there, and a girl came.
Finite story (TY1010) (4)
Torońəjə ködeŋ l'elə, köirid'ələ mördələk lačil ńimeːsnubə čiːŋiń zvonnaːm.
toro -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ l'e -lə köirid'ə -lə mör -R(ə)lək lačil ńim -Aː -s(ə) -nu -b(ə) čiː -ŋiń zvonit'.R -LA.Y -m
black -intr -s.ptcp person -fc hesit -acc smoke -acc feel -ss.ant.cvb fire extinguish -intr.punct -caus -ipfv -hab.nmlz people -dat phone.R -vblz.Y -tr.3
черный -intr -s.ptcp человек -fc hesit -acc smoke -acc feel -ss.ant.cvb огонь extinguish -intr.punct -caus -ipfv -hab.nmlz народ -dat phone.R -vblz.Y -tr.3
The black man, uhm, noticed the smoke and called the firemen.
Finite story (TY1007) (5)
[kel] Kelullək čiːpulgi, čiːlə... qomońəi sukunńəi köde [ma el] əl=quːsəilbuń.
kel(u) -R(ə)lək čiː -p(ul) -gi čiː -lə qomo -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde əl= quː -sAi -(l)buń
come -ss.ant.cvb people -pl -3poss people -acc green/blue -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person neg= climb -tr.punct -des(neg.3)
прийти -ss.ant.cvb народ -pl -3poss народ -acc green/blue -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек neg= climb -tr.punct -des(neg.3)
When they arrived, the men, the men ... the man dressed in green didn't want to jump.
Finite story (TY1009) (2)
Kinek ńeːnullək tilifoːnək, taːt l'er pude pulgəč, torońəi köde, pude pulgəirələk alun kereːnui, qomońəi ködeŋiń sespədəγə paidunaːm, ee, tudel buolla əl=mönd'əi.
kin -ə -k ńeː -nu -R(ə)lək telefon.R -lək taːt l'e -r pude pul -GAi -j toro -ń(ə) -j(ə) köde pude pul -GAi -R(ə)lək al -u -n ker -Aː -nu -j qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γə pai -du -naː -m ee tude -l buolla.Y əl= mönd'ə -(A)j
who -0 -mod.pred call -ipfv -ss.ant.cvb telephone.R -ins so be -ss.circ.cvb outside come.out -intr.punct -intr.3 black -intr -s.ptcp person outside come.out -intr.punct -ss.ant.cvb under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -ipfv -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -loc hit -pluract -inch -tr.3 intj 3sg -nom dp.Y neg= awake -pfv(neg.3)
кто -0 -mod.pred звать -ipfv -ss.ant.cvb telephone.R -ins так быть -ss.circ.cvb снаружи прийти.из -intr.punct -intr.3 черный -intr -s.ptcp человек снаружи прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -ipfv -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -inch -tr.3 intj 3sg -nom dp.Y neg= awake -pfv(neg.3)
He called someone on the phone, therefore he went out, the black man, and when he came out he went down and began to knock at the green man's door, oh, and he didn't wake up.
Finite story (TY1008) (3)
Torońəi, ee, qomońəi или torońəi, qomońəi köːd'əd-öː [tir] trupkələ meńdələk mə=zvonnaːnum.
toro -ń(ə) -j(ə) ee qomo -ń(ə) -j(ə) toro -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː trubka.R -lə meŃD' -R(ə)lək mə= zvonit'.R -LA.Y -u -m
black -intr -s.ptcp intj green/blue -intr -s.ptcp black -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp male -gen child receiver.R -acc take -ss.ant.cvb aff= phone.R -vblz.Y -0 -tr.3
черный -intr -s.ptcp intj green/blue -intr -s.ptcp черный -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp male -gen ребенок receiver.R -acc взять -ss.ant.cvb aff= phone.R -vblz.Y -0 -tr.3
The black, oh, the green or the black, the green boy picked up the receiver and was phoning