Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: also. 136 total hits in 20 transcripts.
Pear story (TY1004) (2)
Waːj öːlə joːdəγənə.
waːj öː -lə joːdəγənə
also child -pred apparently
тоже ребенок -pred apparently
It was also a child, I guess.
Conversation (TY0001) (55)
Ee, waːji, əl=mönd'ə?
ee waːj əl= mönd'ə
intj also neg= hear(neg.3)
intj тоже neg= слышать(neg.3)
He is also deaf?
Он тоже глухой?
Finite story (TY1010) (7)
D'e teːŋ qomońəi köde waːji mə=quːsəč, waːj lačil mə=jede(č) tudeγə waːj.
d'e.Y teː -ŋ qomo -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə= quːsə -(A)j -j waːj lačil mə= jed -(A)j -j tude -γə waːj
dp.Y med -attr green/blue -intr -s.ptcp person also aff= jump -pfv -intr.3 also fire aff= appear -pfv -intr.3 3sg.gen -loc also
dp.Y med -attr green/blue -intr -s.ptcp человек тоже aff= прыгать -pfv -intr.3 тоже огонь aff= появиться -pfv -intr.3 3sg.gen -loc тоже
And that green man also jumped, the fire had appeared in his (room), too.
Pear Story (TY1001) (7)
Tudel waːj karziːnəńi.
tude -l waːj korzina.R -ń(ə) -j
3sg -nom also basket.R -vblz.propr -intr.3
3sg -nom тоже basket.R -vblz.propr -intr.3
He also had a basket.
Finite story (TY1009) (8)
Taːt l'er waːji tude nimegindəγə [...] iŋeːnaːr waːji mə=quːsəč.
taːt l'e -r waːj tude nime -gində -γə iŋeː -naː -r waːj mə= quːsə -(A)j -j
so be -ss.circ.cvb also 3sg house -3poss.obl -loc fear -inch -ss.circ.cvb also aff= jump -pfv -intr.3
так быть -ss.circ.cvb тоже 3sg дом -3poss.obl -loc fear -inch -ss.circ.cvb тоже aff= прыгать -pfv -intr.3
And so, fearing in his own house [...] he also jumped.
Life story (TY0005) (13)
Laːməd'aː, laːməńd'ə čiː waːj, "laːmə" знаете - собака?
laːmə -jAː laːmə -ń(ə) -j(ə) čiː waːj laːmə
dog -n dog -vblz.propr -s.ptcp people also dog
собака -n собака -vblz.propr -s.ptcp народ тоже собака
People riding on dogs, people with dogs - you know the word "laːmə", "dog"?
Человек ездок на собаках, и люди с собакой...
Finite story (TY1007) (3)
Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi ködeŋiń kelullək waːji manŋudəγə tudel waːji mə=qodaim.
id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń kel(u) -R(ə)lək waːj mon -ŋu -dəγə tude -l waːj mə= qodə -(A)j -m
now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person -dat come -ss.ant.cvb also say -3pl -3ds.cvb 3sg -nom also aff= lazy -pfv -tr.3
сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек -dat прийти -ss.ant.cvb тоже сказать -3pl -3ds.cvb 3sg -nom тоже aff= lazy -pfv -tr.3
Now they came to the man dressed in red and also told him (sc. to jump), but he also doesn't want to.
Finite story (TY1008) (6)
Ńamučəńd'ə köːd'əd-öː waːji mər=aːwaːj.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː waːj mə -r= aːwə -Aː -j
redness -vblz.propr -s.ptcp male -gen child also aff -0= sleep -inch -intr.3
redness -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок тоже aff -0= спать -inch -intr.3
The red boy also fell asleep.
Conversation between siblings (TY0002) (2)
Taŋ muŋaid'iːll'ə ŋodəγənə, əə, taŋnigi=nə waːj puskijən-gunil'?
ta -ŋ moŋoid'iː -ND -l'ə (ŋ)ol -dəγənə əə taŋnigi =(ND)ə waːj puskijə -ND kunil'
dist -attr woman -gen -pert cop -3ds.cond.cvb hesit then =contr also seven -gen ten
dist -attr женщина -gen -pert cop -3ds.cond.cvb hesit тогда =contr тоже семь -gen десять
And that woman, erm, then, she is also seventy? (lit. that woman's [sc. age] is also seventy)
А той женщине… тогда… тоже семьдесят?
Pear story (TY1002) (7)
Kuderəllək waːji laiγudəŋ čanduŋ quːdəč.
kude -R(ə) -R(ə)lək waːj lajaː -(lə)G(u)də čandə -ŋ quː -RAi -j
lie -tr -ss.ant.cvb also behind -adv.dir up -fc climb -intr.punct -intr.3
лежать -tr -ss.ant.cvb тоже за -adv.dir вверх -fc climb -intr.punct -intr.3
He put them (there) and then went up again.