Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: already. 7 total hits in 5 transcripts.
My early life (2)
Taːt qad'ir maːrqəd'əŋ taŋnigi motinəŋ jaŋdəpul keluŋi,
taːt qad'ir maːrqəd'ə-ŋ taŋnigi motinə-ŋ jaŋdə-pul kelu-ŋi
so DP once-FC then already-FC goose-PL come-INTR.3PL
так DP однажды-FC тогда уже-FC goose-МН прийти-ИНТР.3МН
It so happened once, wild geese had already arrived,
И вот так однажды, а тогда уже гуси прилетели,
Wild reindeer (1)
Mər=uktəjŋi l'eː, [poju] ile, ile pojumullək motinəŋ sukiń əl=köčigeːnaːŋu.
mə(r)= uktə-j-ŋi l'eː poj-u ile ile poj-u-mu-rələk motinə-ŋ sukiń əl= köčegə-nu-Aː-ŋu-Ø
EX= tired-PF-INTR.3PL DP many-0 domestic.reindeer domestic.reindeer many-0-INCH.STAT.SS.PF.CVB already-FC arbitrarily NEG= gallop-IPF-INCH-PL-NEG.3
EX= уставший-ПРФ-ИНТР.3МН DP много-0 domestic.олень domestic.олень много-0-ИНХ.STAT.SS.ПРФ.КОНВ уже-FC arbitrarily НЕГ= gallop-IPF-ИНХ-МН-НЕГ.3
They became exhausted, there became many domestic reindeer, they stopped running aside.
Из сил выбились, домашних оленей много стало, они престали бегать в сторону.
Conversation (TY0001) (1)
Taγi uže weːn čiː [ŋodəγ] ŋolaːjəli mit l'eː.
ta -Gi uže.R weː -ND čiː (ŋ)ol -Aː -j(ə)li mit l'eː
dist -nom already.R other -gen people cop -inch -intr.1pl 1pl dp
dist -nom уже.R другой -gen народ cop -inch -intr.1pl 1pl dp
We have already become different people.
Это стали другими мы же.
Life story (TY0005) (2)
Tan könmə čiː motinə čamumul'əld'ə d'e, egoːl'əld'ə čiː tittəilək tittə kedelγənə jaqtəsnunŋaː.
ta -n könmə čiː motinə čomo -mu -l'əl -j(ə) d'e.Y eg -oː -l'əl -j(ə) čiː tittə -eilə(k) tittə kedel -γənə jaqtə -s(ə) -nun -ŋa(m)
dist -adv other people already big -stat.inch -ev -s.ptcp dp.Y stand -intr -ev -s.ptcp people 3pl -ints 3pl.gen body -def.acc sing -caus -hab -tr.3pl
dist -adv другой народ уже большой -stat.inch -ev -s.ptcp dp.Y стоять -intr -ev -s.ptcp народ 3pl -ints 3pl.gen body -def.acc sing -caus -hab -tr.3pl
Some people sang about themselves when they were grown up, standing on their feet.
Некоторые люди уже повзрослев, э, уже вставшие на ноги, сами про себя пели.
Finite story (TY1011) (1)
Taːt qad'ir qomońəi ködeŋiń maːlək uːŋi, əə, torońəi ködeŋiń, taŋ tudel koːmnətədəγə matinə mər=edeːnaːl'əń, taːt l'er mə=quːsəč.
taːt qad'ir qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń maːlək uː -ŋi əə toro -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń ta -ŋ tude -ND komnata.R -də -γə motinə mə -r= eND -Aː -naː -l'əl -j taːt l'e -r mə= quːsə -(A)j -j
so dp green/blue -intr -s.ptcp person -dat dp go -intr.3pl hesit black -intr -s.ptcp person -dat dist -attr 3sg -gen room.R -3poss.obl -loc already aff -0= burn -intr.punct -inch -ev -intr.3 so be -ss.circ.cvb aff= jump -pfv -intr.3
так dp green/blue -intr -s.ptcp человек -dat dp идти -intr.3pl hesit черный -intr -s.ptcp человек -dat dist -attr 3sg -gen room.R -3poss.obl -loc уже aff -0= burn -intr.punct -inch -ev -intr.3 так быть -ss.circ.cvb aff= прыгать -pfv -intr.3
Then they went to the green man, ehm, to the black man, his room had already began to burn, so he jumped.