Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: all. 88 total hits in 19 transcripts.
Life story (TY0005) (4)
L'elək, čiː jaunər, endə maːrqən čiː, jaunər, tittəilək, tittəilək jaqtəńnunŋi.
l'e -lək čiː jaunə -r endə maːrqə -ND čiː jaunə -r tittə -eilə(k) tittə -eilə(k) jaqtə -ń(ə) -nun -ŋi
hesit -ins people all -s.pred distr one -gen people all -s.pred 3pl -ints 3pl -ints song -vblz.propr -hab -intr.3pl
hesit -ins народ весь -s.pred distr один -gen народ весь -s.pred 3pl -ints 3pl -ints песня -vblz.propr -hab -intr.3pl
Erm, all people, every person, all, had their own song.
Так, люди все, у каждого своя, все, своя песнь была.
Pear story (TY1004) (2)
Tan čambiːrələk l'eŋi, vsjo.
ta -n čambə -jiː -R(ə)lək l'e -ŋi vse.R
dist -adv help -vblz.tr -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl all.R
dist -adv помогать -vblz.tr -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl весь.R
They helped (him) and thingo, that's it.
All-terrain vehicle (TY0006) (2)
Egoːjə l'eləŋ vistəqoːtləŋ keweimoril!
egoːjə l'e -lə -ŋ vezdekhod.R -lə -ŋ kew -(A)j -mori -l
tomorrow hesit -pred -fc all-terrain.vehicle.R -pred -fc go.away -pfv -pot -sf
завтра hesit -pred -fc весь-terrain.vehicle.R -pred -fc идти.прочь -pfv -pot -sf
Tomorrow, uhm, an all-terrain vehicle is about to leave.
Завтра, этот, вездеход собирается ехать!
Pear story (TY1005) (1)
Taŋ, l'egi, pureːpulgi jaunər mə=saqsəiŋi.
ta -ŋ l'e -gi pureː -p(ul) -gi jaunə -r mə= saqsə -(A)j -ŋi
dist -attr hesit -3poss berry -pl -3poss all -s.pred aff= spill -pfv -intr.3pl
dist -attr hesit -3poss berry -pl -3poss весь -s.pred aff= spill -pfv -intr.3pl
Those, uhm, pears all spilt.
Pear story (TY1000) (3)
Tideŋ kard'iːnə, gruːšəńəi kard'iːnə jaunər naγai taːt.
tide -ŋ korzina.R gruša.R -ń(ə) -j(ə) korzina.R jaunə -r naγa -j taːt
invis -attr basket.R pear.R -v.propr -s.ptcp basket.R all -s.pred fall -intr.3 so
invis -attr basket.R pear.R -v.propr -s.ptcp basket.R весь -s.pred fall -intr.3 так
And so that whole basket, the basket with pears, fell down.
Pear story (TY1002) (4)
Tadaːt naγadəγənə tideŋ pureːgi jaunər saqsəč.
ta -Raː -t naγa -dəγənə tide -ŋ pureː -gi jaunə -r saqsə -(A)j -j
dist -adv -adv.abl fall -3ds.cond.cvb invis -attr berry -3poss all -s.pred spill -pfv -intr.3
dist -adv -adv.abl fall -3ds.cond.cvb invis -attr berry -3poss весь -s.pred spill -pfv -intr.3
When he fell down, all of his berries spilt around.
Finite story (TY1008) (1)
Jaunər mər=aːwəŋi, все спят. Nimepədəγə, nimepəgi mər=edeːnui.
jaunə -r mə -r= aːwə -ŋi Nime -pə -də -γə nime -pə -gi mə -r= eND -Aː -nu -j
all -s.pred aff -0= sleep -intr.3pl house -pl -3poss.obl -loc house -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
весь -s.pred aff -0= спать -intr.3pl дом -pl -3poss.obl -loc дом -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
Everybody was asleep. In their house, their house was burning.
Finite story (TY1011) (1)
Čiŋičə, čiŋičədiń jaunər mər=aːwəŋi. Tan [aːw] aːwəŋudəγə nimepəgi puren mər=edeːl'əń.
čiŋičə čiŋičə -diń jaunə -r mə -r= aːwə -ŋi ta -n aːwə -ŋu -dəγə nime -pə -gi pure -n mə -r= eND -Aː -l'əl -j
darkness darkness -adv.temp all -s.pred aff -0= sleep -intr.3pl dist -adv sleep -3pl -3ds.cvb house -pl -3poss above -adv.prol aff -0= burn -intr.punct -ev -intr.3
темнота темнота -adv.temp весь -s.pred aff -0= спать -intr.3pl dist -adv спать -3pl -3ds.cvb дом -pl -3poss над -adv.prol aff -0= burn -intr.punct -ev -intr.3
In the night, night, everybody was asleep. While they were sleeping, it began to burn on the top of their house.
Finite story (TY1009) (1)
Tadaːt qad'ir bütün čiːpul, uonna, [hońe] qomońəi ködeγənə [...] ńamučəńd'ə ködeγənə manaːŋi [...], qomońəi köde waːji nimeγə iŋeːnaːr=də waːji mə=quːsəč.
ta -Raː -t qad'ir bütün.Y čiː -p(ul) uonna.Y qomo -ń(ə) -j(ə) köde -γənə ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -γənə mon -Aː -ŋi qomo -ń(ə) -j(ə) köde waːj nime -γə iŋeː -naː -r =də waːj mə= quːsə -(A)j -j
dist -adv -adv.abl dp all.Y people -pl and.Y green/blue -intr -s.ptcp person -def.acc redness -vblz.propr -s.ptcp person -def.acc say -inch -intr.3pl green/blue -intr -s.ptcp person also house -loc fear -inch -ss.circ.cvb =add also aff= jump -pfv -intr.3
dist -adv -adv.abl dp весь.Y народ -pl and.Y green/blue -intr -s.ptcp человек -def.acc redness -vblz.propr -s.ptcp человек -def.acc сказать -inch -intr.3pl green/blue -intr -s.ptcp человек тоже дом -loc fear -inch -ss.circ.cvb =add тоже aff= прыгать -pfv -intr.3
Then all the people, and..., they told the green man and the red man [...], the green man also was afraid in the house and jumped.