Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: add. 23 total hits in 7 transcripts.
(1)
When they are added
When they are add-ed
INT.PRO 3PL COP.PL add-PST
INT.PRO 3МН COP.МН add-ПРОШ
When they are added
(1)
When they are added
When they are add-ed
INT.PRO 3PL COP.PL add-PST
INT.PRO 3МН COP.МН add-ПРОШ
When they are added
Life story (TY0005) (1)
Taŋ tadaː wadulpə=də joqopə=də, joqopə=də [n], erpəjəpə waːj [l'e] l'eŋi, čaγad'əŋi.
ta -ŋ ta -Raː wadul -pə =də joqol -pə =də joqol -pə =də erpəjə -pə waːj l'e -ŋi čaγad'ə -ŋi
dist -attr dist -adv Yukaghir -pl =add Yakut -pl =add Yakut -pl =add Even -pl also be -pl work -pl
dist -attr dist -adv Yukaghir -pl =add Yakut -pl =add Yakut -pl =add Even -pl тоже быть -pl работать -pl
Yukaghirs and Yakuts, Yakuts, and the Evens, too, were there, they worked (there).
Там и юкагиры, и якуты, эвены тоже работали.
Conversation between siblings (TY0002) (3)
Eik [mək] [küöllek] mər=anmə mə=čalam.
eik mə -r= anmə mə= čala -m
dp aff -0= simply aff= add -tr.3
dp aff -0= ппросто aff= add -tr.3
Or [...] it's just that people simply added up.
Или как-то… люди просто приумножено.
Conversation (TY0001) (15)
Ten ind'əlγə=də nemeγə.
tu -n iŋd'ə -l -γə =də neme -γə
prox -adv sew -nmlz -loc =add what -loc
prox -adv шить -nmlz -loc =add что -loc
For sowing or something else.
На шитьё или что-нибудь.
Finite story (TY1009) (1)
Tadaːt qad'ir bütün čiːpul, uonna, [hońe] qomońəi ködeγənə [...] ńamučəńd'ə ködeγənə manaːŋi [...], qomońəi köde waːji nimeγə iŋeːnaːr=də waːji mə=quːsəč.
ta -Raː -t qad'ir bütün.Y čiː -p(ul) uonna.Y qomo -ń(ə) -j(ə) köde -γənə ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -γənə mon -Aː -ŋi qomo -ń(ə) -j(ə) köde waːj nime -γə iŋeː -naː -r =də waːj mə= quːsə -(A)j -j
dist -adv -adv.abl dp all.Y people -pl and.Y green/blue -intr -s.ptcp person -def.acc redness -vblz.propr -s.ptcp person -def.acc say -inch -intr.3pl green/blue -intr -s.ptcp person also house -loc fear -inch -ss.circ.cvb =add also aff= jump -pfv -intr.3
dist -adv -adv.abl dp весь.Y народ -pl and.Y green/blue -intr -s.ptcp человек -def.acc redness -vblz.propr -s.ptcp человек -def.acc сказать -inch -intr.3pl green/blue -intr -s.ptcp человек тоже дом -loc fear -inch -ss.circ.cvb =add тоже aff= прыгать -pfv -intr.3
Then all the people, and..., they told the green man and the red man [...], the green man also was afraid in the house and jumped.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Met ičoːlγənə tuŋ köːd'əd-öːŋ mə=lemelə ńaːrčəi~rukunək weːl'əlmələ, suskələ köiləsl'əlmələ, mə=lemelə=de. Taŋńigi eńeːgi l'elək saːlə meńdələk qad'ir pail'əlum.
met ičoː -lγənə tu -ŋ köːd'ə -ND öː -ŋ mə= neme -lə ńaːrčə -j(ə) ~sukun -ə -k weː -l'əl -m(ə)lə suskə -lə köilə -s(ə) -l'əl -m(ə)lə mə= neme -lə =də taŋnigi eńeː.E -gi l'e -lək saːl -lə meŃD' -R(ə)lək qad'ir pai -l'əl -u -m
1sg look -1/2sg.ds.cond.cvb prox -attr male -gen child -fc aff= what -pred bad -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred do -ev -of.3sg cup -pred break -caus -ev -of.3sg aff= what -pred =add then mother.E -3poss hesit -ins tree -acc take -ss.ant.cvb dp hit -ev -0 -tr.3
1sg смотреть -1/2sg.ds.cond.cvb prox -attr male -gen ребенок -fc aff= что -pred плохой -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred делать -ev -of.3sg cup -pred break -caus -ev -of.3sg aff= что -pred =add тогда мать.E -3poss hesit -ins дерево -acc взять -ss.ant.cvb dp hit -ev -0 -tr.3
I saw how this boy did something bad, he broke a glas or something. Then his mother, erm, took a stick and beat him.