Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: abl. 200 total hits in 20 transcripts.
Pear story (TY1004) (13)
Tadaːt...
ta -Raː -t
dist -adv -adv.abl
dist -adv -adv.abl
Then...
Conversation (TY0001) (99)
Ise aduŋ tet sugud'əγət para[l]ńaːl'əltəi, sugud'əγət.
ise adu -ŋ tet sugud'ə -γət para -ń(ə) -l'əl -t(ə) -j(ə) sugud'ə -γət
maybe vis -attr 2sg heart -abl basis -vblz.propr -ev -fut -s.ptcp heart -abl
может:быть vis -attr 2sg сердце -abl basis -vblz.propr -ev -fut -s.ptcp сердце -abl
Perhaps it depends on your heart, on the heart.
Может быть от сердца это зависит, от сердца.
(2)
"Tadaːt aγan kečit."
ta -Raː -t aγan keči -t(ə)
dist -adv -adv.abl certainly bring -fut(tr.1sg)
dist -adv -adv.abl certainly принести -fut(tr.1sg)
"I’ll bring some fire from there."
Оттуда я огонь сюда притащу."
Pear Story (TY1001) (5)
Tadaːt taŋ ködeŋ taŋ tude l'eγət, saːlγət kereːllək, quːd'ibəγət kereːlələk taŋ karziːnəplə ičoːnaːmələ.
ta -Raː -t ta -ŋ köde -ŋ ta -ŋ tude l'e -γət saːl -γət ker -Aː -R(ə)lək quː -(uː)ji -b(ə) -γət ker -Aː -R(ə)lək ta -ŋ korzina.R -p(ul) -lə ičoː -naː -m(ə)lə
dist -adv -adv.abl dist -attr person -fc dist -attr 3sg.gen hesit -abl tree -abl go.down -intr.punct -ss.ant.cvb climb -pluract -hab.nmlz -abl go.down -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr basket.R -pl -pred look -inch -of.3sg
dist -adv -adv.abl dist -attr человек -fc dist -attr 3sg.gen hesit -abl дерево -abl идти.down -intr.punct -ss.ant.cvb climb -pluract -hab.nmlz -abl идти.down -intr.punct -ss.ant.cvb dist -attr basket.R -pl -pred смотреть -inch -of.3sg
Then that man went down from his, erm, tree, from his ladder, and started to look at the baskets.
Pear story (TY1000) (6)
Əə, tadaːt, əə, tuŋ, tadaːt [mari] mə-nemelə, [ö] örulək möruːl.
əə ta -Raː -t əə tu -ŋ ta -Raː -t mə= neme(ŋ) -lə(ŋ) ör -u -l -ə -k mör -uː -l
hesit dist -adv -adv.abl hesit prox -attr dist -adv -adv.abl aff= what -pred cry -0 -nmlz -0 -mod.pred hear -stat -sf
hesit dist -adv -adv.abl hesit prox -attr dist -adv -adv.abl aff= что -pred плакать -0 -nmlz -0 -mod.pred слышать -stat -sf
Erm, then, erm, then something, a cry was heard.
Conversation between siblings (TY0002) (4)
Öː ŋoll'əń=də, tudeγət bukatin.
öː (ŋ)ol -l'əl -j =də tude -γət bukatïn.Y
child cop -ev -intr.3 =add 3sg -abl in.general.Y
ребенок cop -ev -intr.3 =add 3sg -abl в.general.Y
There is also a child apparently, from him.
Ребенок был, оказывается… от него.
Pear story (TY1002) (9)
Tadaːt tude ugurčə pull'əlmələ.
ta -Raː -t tude ugurčə puń -l'əl -m(ə)lə
dist -adv -adv.abl 3sg.gen foot kill -ev -of.3sg
dist -adv -adv.abl 3sg.gen ступня убить -ev -of.3sg
Then, he hurt his foot.
Picture elicitation (TY1209) (7)
Tadaːt maːrqən paipək kelul.
ta -Raː -t maːrqə -ND paipə -k kel(u) -l
dist -adv -adv.abl one -gen woman -mod.pred come -sf
dist -adv -adv.abl один -gen женщина -mod.pred прийти -sf
Then a woman came.
Life story (TY0005) (19)
Nemeləŋ tadaːt mantəməŋ?
neme -lə -ŋ ta -Raː -t mon -t(ə) -məŋ
what -pred -fc dist -adv -adv.abl say -fut -of.1/2sg
что -pred -fc dist -adv -adv.abl сказать -fut -of.1/2sg
What else should I tell?
Дальше что рассказать?
(3)
Tadaːt taŋ köde lajaːt maːrqən köːd'əd-öːləŋ uːčiːl, viləsipeːtqə saγanərəŋ.
ta -Raː -t ta -ŋ köde(ŋ) lajaː -t maːrqə -ND köːd'ə -ND öː(ŋ) -lə(ŋ) uː -čiː -l velosiped.R -γə saγanə -Rəŋ
dist -adv -adv.abl dist -attr person behind -adv.abl one -gen male -gen child -pred.fc go -intr.punct -sf bicycle.R -loc sit -ss.sim.cvb
dist -adv -adv.abl dist -attr человек за -adv.abl один -gen male -gen ребенок -pred.fc идти -intr.punct -sf bicycle.R -loc сидеть -ss.sim.cvb
Then, a boy passed by from behind that man, riding a bicycle.