Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: 1sg. 232 total hits in 8 transcripts.
Conversation (TY0001) (157)
Meteilək med'iŋ l'eː, met.
met -eilə(k) meŃD' -i -ŋ l'eː met
1sg -ints take -0 -tr.1sg dp 1sg
1sg -ints взять -0 -tr.1sg dp 1sg
I took them myself.
А сам взял же.
Life story (TY0005) (38)
Taŋ met nimeγə kečinunuŋ, met nime, kečiŋ.
ta -ŋ met nime -γə keči -nun -u -ŋ met nime keči -ŋ
dist -attr 1sg house -loc bring -hab -0 -tr.1sg 1sg house bring -tr.1sg
dist -attr 1sg дом -loc принести -hab -0 -tr.1sg 1sg дом принести -tr.1sg
I used to bring them home, my home, I brought it.
Я это приносила домой, дома люди.
Conversation between siblings (TY0002) (21)
Ee, met eleːń.
ehe met eleń
intj 1sg no
intj 1sg no
Yeah, not me.
Да, я ведь нет.
(6)
"Qad'ir, qańin=əŋ met, mm, met tet nimeγə əl=költəjəŋ, [əl=ereː] əl=edeːtəjəŋ."
qad'ir qańin =(ND)ə met mm met tet nime -γə əl= kel(u) -t(ə) -jə(ŋ) əl= eND -Aː -t(ə) -jə(ŋ)
dp when =contr.fc 1sg intj 1sg 2sg house -loc neg= come -fut -neg.1sg neg= burn -intr.punct -fut -intr.1sg
dp когда =contr.fc 1sg intj 1sg 2sg дом -loc neg= прийти -fut -neg.1sg neg= burn -intr.punct -fut -intr.1sg
"I will never come to your house anymore and will not burn anymore (i.e. give you fire)."
"Я больше никогда к тебе домой не зайду, больше не буду гореть."
All-terrain vehicle (TY0006) (1)
Ee, d'e, tuŋ čiː puŋoːsəŋ euri, mod'əŋ taːt.
ee d'e.Y tu -ŋ čiː puŋ -oːl -s(ə) -ŋ euri mon -jə(ŋ) taːt
intj dp.Y prox -attr people boiled -stat -caus -tr.1sg dp say -intr.1sg so
intj dp.Y prox -attr народ кипяченый -stat -caus -tr.1sg dp сказать -intr.1sg так
Oh yeah, so I'll bring the good news to these people, I'll tell them that.
Э, да, этих людей порадую, значит, скажу так.
Picture elicitation (TY1206) (7)
Met ičoːlγənə maːrqən adil kelui.
met ičoː -lγənə maːrqə -ND adil kel(u) -j
1sg look -1/2sg.ds.cond.cvb one -gen boy come -intr.3
1sg смотреть -1/2sg.ds.cond.cvb один -gen boy прийти -intr.3
I saw a young man coming.
Pear Story (TY1001) (1)
Uːnurəŋ leitəm, "Tuŋ čiː, metiń čamdiːl'əld'ə čiːpəŋiń waːj aqun endə maːrqən [jaː] pureː, gurušə tadiŋ" mandələk, ńeːrələk gurušəplə tadimlə.
uː -nu -Rəŋ lei -tə -m tu -ŋ čiː met -i -ń čambə -jiː -l'əl -j(ə) čiː -pə -ŋiń waːj aqun endə maːrqə -NT pureː gruša.R taND -jiː -ŋ mon -R(ə)lək ńeː -R(ə)lək gruša.R -p(ul) -lə taND -jiː -m(ə)lə
go -ipfv -ss.sim.cvb aware -caus -tr.3 prox -attr people 1sg -0 -def.dat help -tr -ev -s.ptcp people -pl -dat also at.least distr one -gen berry pear.R give -tr -tr.1sg say -ss.ant.cvb call -ss.ant.cvb pear.R -pl -pred give -tr -of.3sg
идти -ipfv -ss.sim.cvb aware -caus -tr.3 prox -attr народ 1sg -0 -def.dat помогать -tr -ev -s.ptcp народ -pl -dat тоже у.least distr один -gen berry pear.R дать -tr -tr.1sg сказать -ss.ant.cvb звать -ss.ant.cvb pear.R -pl -pred дать -tr -of.3sg
While he was going, he thought that he should at least give each of the people that helped him a berry, a pear, so he called them and gave them pears.
Finite story (TY1009) (1)
Ńamučəńd'ə ködeŋiń waːji ńeːnaːŋaː, tadaː voːt tudel waːji "[el] Əl=uːjə, eleːn", mani, mər=iŋeːm.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń waːj ńeː -naː -ŋa(m) ta -Raː vot.R tude -l waːj əl= uː -jə(ŋ) eleń mon -j mə -r= iŋeː -m
redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat also call -inch -tr.3pl dist -adv dp.R 3sg -nom also neg= go -neg.1sg no say -intr.3 aff -0= fear -tr.3
redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat тоже звать -inch -tr.3pl dist -adv dp.R 3sg -nom тоже neg= идти -neg.1sg no сказать -intr.3 aff -0= fear -tr.3
They began to call the red man again, then he again replied "No, I'm not going, no", he was afraid.