Even

Published texts in Even

Doerfer, G. & M. Knüppel (eds.). 2011. Lamutische Märchen und Erzählungen, Bd. 1-2. Wiesbaden: Harrassowitz. [translations in German]

Lavrillier, A. & D. Matić (eds.). 2013. Dar’ja Mikhailovna Osenina even nimkarni. Berlin: Kulturstiftung Sibirien. [translations in Russian]

Lebedev, V.D. & Zh.K. Lebedeva (eds.). 1986. Epos okhotskikh evenov v zapisjakh N.P. Tkachika. Yakutks: Yakutskoe knizhnoe izdatel’stvo. [translations in Russian]

Melles, C.H. (ed.) 1984. St. Matthew in Lamut. The Kazan Edition of 1880. Reprinted with a Preface. Budapest: Akadémiai kiadó.

Pavlova, T.V. 2000. Pesni evenskoj melodistki Khristiny Zakharovoy. Yakutsk: Bichik. [translations in Russian]

Robbek, V.A.; M.E. Robbek; E.V. Nesterova; E.N. Ivanova; R.P. Kuz’mina; I.I. Sadovnikova (eds.). 2005. Ataw nimkarni. Yakutsk: Ofset. [translations in Russian]

Sotavalta, A. 1978. Westlamutische Materialien, ed. by Harry Halén. Helsinki: Soumalais-ugrilainen Seura. [translations in German]

Tayshina, E.I. & V.A. Robbek (eds.). 1992. N’oltek. Yakutsk: Rozovaya chayka. [translations in Russian]

Tarabukina. E.K. (ed.). 2005. Fol’klor evenov Berezovki. Obrazcy shedevrov. Yakutsk: Institut problem malochislennykh narodov Severa. [translations in Russian]