Northern Khanty

Lexical words in Northern Khanty

This list of lexical words found in the Northern Khanty transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical word appears in the texts available in the collection for Northern Khanty.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: resk. 6 total hits in 4 transcripts.
Kuropatka and the old man (1)
us jis-na, i kŭl iki u-s. χŭli-l-a, χɔt-l χŭl-eŋ χŭl-eŋ. i nemŏsa neŋχuj ... χɔt-l. imŏsaj-na ătti turəm ewəlt jăχt-ə-l, kŭt ewəlt śikəńśa kurɔpatka jŏχət-l. kurɔpatkaj-ə-l-na ińśəs-l-a: “iki, iki, năŋ mŏla-ji χɔt-en χŭl-eŋ?” lŭw law-ə-l: “ma ătti im-em sem-li păl-li, i ăn werit-l χɔt-l ătti.” “năŋ ătti χălewət pa jŏχət-l-ə-m, im-en jŏχət-l-ə-m mŏsa wel-i. i jŏχət-l-ə-m pa śikəńśa χɔt-en ătti jămsiji leśat-ti pit-l-em.” itta kŭl iki, śi kurɔpatka măn-l. kurɔpatka măn-ti jŭpi-na śikəńśa itta kŭl iki wŭ-l-li im-el, lăp resk-ə-l-li. lăp resk-ə-lli pa śikəńśa śi lajləs-l, śi lajləs-l. itta kurɔpatkaj-ə-l sij-ə-l wek ăntam.
be-PST time-LOC one devil old:man be-PST get:dirty-NONPST-PAS house-3SG dirt-PROPR dirt-PROPR [and] nothing person … house-3SG one-LOC DP sky from walk-0-NONPST middle from DP Kuropatka arrive-NONPST Kuropatka-0-3SG-LOC ask-NONPST-PAS old:man old:man 2SG what-TRANS house-2SG dirt-PROPR 3 say-0-NONPST 1SG DP woman-1SG eye-CAR ear-CAR [and] NEG can-NONPST house-3SG DP 2SG DP tomorrow and arrive-NONPST-0-1SG wife-2SG arrive-NONPST-0-1SG what kill-IMP.SG [and] arrive-NONPST-0-1SG and DP house-2SG DP well prepare-NMLZ.IMPF start-NONPST-SG.1SG that devil old:man DP Kuropatka go-NONPST Kuropatka go-NMLZ.IMPF behind LOC DP that devil old:man take-NONPST-SG.3SG woman-3SG closed strike-0-NONPST-SG.3SG closed strike-0-NONPST-SG.3SG and DP DP wait-NONPST DP wait-NONPST that Kuropatka-0-NONPST noise-0-3SG forever not:be
быть-ПРОШ время-ЛОК один черт старик быть-ПРОШ get:dirty-NONPST-ПАС дом-3ЕД dirt-ПРОПР dirt-ПРОПР [and] ничего человек … дом-3ЕД один-ЛОК DP небо от идти-0-NONPST середина от DP Kuropatka прибыть-NONPST Kuropatka-0-3ЕД-ЛОК спросить-NONPST-ПАС старик старик 2ЕД что-TRANS дом-2ЕД dirt-ПРОПР 3 сказать-0-NONPST 1ЕД DP женщина-1ЕД глаз-КАР ear-КАР [and] НЕГ can-NONPST дом-3ЕД DP 2ЕД DP завтра and прибыть-NONPST-0-1ЕД жена-2ЕД прибыть-NONPST-0-1ЕД что убить-ИМП.ЕД [and] прибыть-NONPST-0-1ЕД and DP дом-2ЕД DP хорошо приготовить-НМЛЗ.ИМПФ начать-NONPST-ЕД.1ЕД тот черт старик DP Kuropatka идти-NONPST Kuropatka идти-НМЛЗ.ИМПФ за ЛОК DP тот черт старик взять-NONPST-ЕД.3ЕД женщина-3ЕД closed strike-0-NONPST-ЕД.3ЕД closed strike-0-NONPST-ЕД.3ЕД and DP DP ждать-NONPST DP ждать-NONPST тот Kuropatka-0-NONPST noise-0-3ЕД forever not:be
A long time ago there lived a demon. He was filthy and his house was filthy, filthy. Once Kuropatka came flying along through the sky. Kuropatka asked him: “Old man, old man, why is your house filthy?” And he answered: “My wife is blind and deaf, she can’t clean the house.” “Tomorrow I will come again. Kill you wife before I return. I will come again and clean your house really well.” This Kuropatka left. After Kuropatka had left the demon took his wife and killed her. He killed her and waited. For a long time no Kuropatka came.
Ivan Durachok (1)
ɔj, imŏsaj-na wan-man tăj-l-ə-lli pa neŋχ-et nŏχ-ə-ś ta nawər-l-ə-t śi kɔl'cɔ χŏśa nŏχ jŏχt-ə-pt-i-l-ə-t, lujət pa śi. śikəńśa wan-man tăj-l-ə-lli pa nemătit nawərm-ə-ti ăn werit-l. itta pŭrəś lɔw-ə-l śitna ăt-na piś χŏśeŋ-na resk-ə-l-li pa śikəńśa itta kɔl'sɔ χŏśa nŏχ jŏχt-ə-s. lujət śikəńśa lŭj-ə-l-na met-s-ə-lli, śikəńśa măn-ə-s. itta tŭm-et law-i-li-j-ə-l ănti: “śiməś mŏsa lɔw ul-m-al? mŭŋ lɔw śi χɔrpi lŏwat ăn jŏχət-s-ə-t, a lŭw atəm lɔw im-el-na jŏχət-l.” a jaj-ŋil-al ăn mŏst-ə-l-a, χŏj lɔw, χŏj-na wan-s-a. śikəńśa jŏχi jŏχət-l. a tŭm śi newestaj-ə-l χŏśa ăn măn-l. mŏχti jŏχi ji-l.
INTJ one-LOC see-CVB have-NONPST-0-SG.3SG and person-PL up-0-ADV [that] jump-NONPST-0-3PL DP [ring] to up arrive-CAUS-FREQ-NONPST-0-3PL ring and DP DP see-CVB have-NONPST-0-SG.3SG and none jump-0-NMLZ.IMPF can-NONPST that old horse-0-3SG then thing-LOC magic side-LOC strike-0-NONPST-SG.3SG and DP that [ring] to up arrive-0-PST ring DP finger-0-3SG-LOC put-PST-0-SG.3SG DP go-0-PST DP that-PL say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST DP such what horse-0-3SG be-NMLZ.PF-3SG 1SG horse FOC like size NEG arrive-PST-0-3PL [but] 3SG bad horse woman-3SG-LOC arrive-NONPST [but] elder:brother-DU-3SG NEG recognise-0-NONPST-PAS who 3 who-LOC see-PST-PAS DP homewards arrive-NONPST [but] that FOC [bride]-0-3SG to NEG come-NONPST soon homewards come-NONPST
МЕЖД один-ЛОК видеть-КОНВ have-NONPST-0-ЕД.3ЕД and человек-МН вверх-0-ADV [тот] прыгать-NONPST-0-3МН DP [ring] к вверх прибыть-CAUS-ФРЕКВ-NONPST-0-3МН ring and DP DP видеть-КОНВ have-NONPST-0-ЕД.3ЕД and none прыгать-0-НМЛЗ.ИМПФ can-NONPST тот старый horse-0-3ЕД тогда вещь-ЛОК magic сторона-ЛОК strike-0-NONPST-ЕД.3ЕД and DP тот [ring] к вверх прибыть-0-ПРОШ ring DP finger-0-3ЕД-ЛОК положить-ПРОШ-0-ЕД.3ЕД DP идти-0-ПРОШ DP тот-МН сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST DP such что horse-0-3ЕД быть-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД 1ЕД horse ФОК любить size НЕГ прибыть-ПРОШ-0-3МН [но] 3ЕД плохой horse женщина-3ЕД-ЛОК прибыть-NONPST [но] старший:брат-ДВ-3ЕД НЕГ recognise-0-NONPST-ПАС кто 3 кто-ЛОК видеть-ПРОШ-ПАС DP homewards прибыть-NONPST [но] тот ФОК [bride]-0-3ЕД к НЕГ прийти-NONPST soon homewards прийти-NONPST
Suddenly he saw that people were there leaping up. They were reaching up for the ring. He saw that nobody could jump. On that old horse, he gave it a thump on its haunch and reached the ring. He put the ring on his finger and left. Then the others said: “What kind of a horse was that? Our horses didn’t get up that high, but he reached it on that bad mare.” But his brothers did not recognise him. Whose horse it was, who knows? He came home. He did not go to his bride. He came home straight away.
Elder brother and younger brother (3)
jŏχan juŋk-ə-l-na ɔχl-ə-l pa juχl-ə-l săs-na χuj-ə-l pa tŭlta kit-ti ńɔl-ə-t juχəl χŏśa χɔj-li-l-ə-t, nŏχ śel-l-ə-t, pa mŭw χɔr ɔŋət juχəl ńɔl-na ăn pel-l-a, ńɔl ăn sukat-l-a, χɔj-li-l-ə-t pa juχəl χŏśa lŭw nŭmp-el ewəlt śɔwi-man măn-l-ə-t ńɔl-ə-t. a lŭw kit-ti ńɔl-ə-l-na tŏwi χărwes rɔχəl-l-aj-ə-t tăm mŭr. sŭs rŭwa iti rɔχəl-l-aj-ə-t, jiŋk seŋk-ti rŭwa iti nik rij-l-ə-t. mŭr-l χŏl-ə-m jŭpi-na ittam χuləm kurti kŭl iki pa et-l-ə-t. ńɔl kit-ti kum-ə-l ăntam pa pa kew-wi ji-l-ə-t pa lŭw mŏla śiməś wer u-l? pa tŏχi măn-l, ittam kew sup ńɔl mŭw-na resk-ə-l-li pa pelək tɔχnəm-l.
river ice-0-3SG-LOC descend-0-NONPST and bow-0-3SG back-LOC lie-0-NONPST and from:there send-NMLZ.IMPF arrow-0-PL bow to catch-IMPF-NONPST-0-3PL up jump-NONPST-0-3PL and land male horn bow arrow-LOC NEG penetrate-NONPST-PAS arrow NEG break-NONPST-PAS catch-IMPF-NONPST-0-3PL and bow to 3 above-3SG from whistle-CVB go-NONPST-0-3PL arrow-0-PL [but] 3 send-NMLZ.IMPF arrow-0-3SG-LOC spring opening destroy-NONPST-PAS-0-3PL this people summer embankment as destroy-NONPST-PAS-0-3PL water strike-NMLZ.IMPF embankment as down fall-NONPST-0-3PL people-3SG be:exhausted-0-NMLZ.PF behind-LOC that three iron devil old:man and come:forth-NONPST-0-3PL arrow send-NMLZ.IMPF time-0-3SG not:be and stone-TRANS come-NONPST-0-3PL and 3 what such thing be-NONPST and to:there go-NONPST that stone piece arrow land-LOC hit-0-NONPST-SG.3SG and half break-NONPST
river ice-0-3ЕД-ЛОК descend-0-NONPST and лук-0-3ЕД назад-ЛОК лежать-0-NONPST and from:there послать-НМЛЗ.ИМПФ стрела-0-МН лук к catch-ИМПФ-NONPST-0-3МН вверх прыгать-NONPST-0-3МН and земля male рог лук стрела-ЛОК НЕГ penetrate-NONPST-ПАС стрела НЕГ break-NONPST-ПАС catch-ИМПФ-NONPST-0-3МН and лук к 3 над-3ЕД от whistle-КОНВ идти-NONPST-0-3МН стрела-0-МН [но] 3 послать-НМЛЗ.ИМПФ стрела-0-3ЕД-ЛОК spring opening destroy-NONPST-ПАС-0-3МН этот народ лето embankment as destroy-NONPST-ПАС-0-3МН вода strike-НМЛЗ.ИМПФ embankment as down fall-NONPST-0-3МН народ-3ЕД be:exhausted-0-НМЛЗ.ПРФ за-ЛОК тот три iron черт старик and come:forth-NONPST-0-3МН стрела послать-НМЛЗ.ИМПФ время-0-3ЕД not:be and камень-TRANS прийти-NONPST-0-3МН and 3 что such вещь быть-NONPST and to:there идти-NONPST тот камень piece стрела земля-ЛОК hit-0-NONPST-ЕД.3ЕД and half break-NONPST
He came to the river ice and lay down behind the bow. Arrows shot off from there rebounded off his bow, flew off, they did not pierce the mammoth bow, did not shatter it, they rebounded off the bow. Arrows flew over him with a whistle. But he cut spring openings in the warriors with the arrows he shot. He destroyed them like autumn banks, like water beating on the embankment, that is how they fall. Afterwards, when they were finished off, three iron demons appeared again. He did not have time to shoot an arrow, they turned into stones. What should he do? He went up again, struck the stone block with the thick end of the arrow and the stone block split in two.
Imi-Xili (1)
ja atul. śit χŏti śi, iśi mŏtta mŏla mŭtra u-s, ăsa śi mŭtra tălaŋ-ŋi śi wersəlli. tal ŏχ-l-ə-n pa χăś-s-ə-t. tal ŏχ-l-ə-n măn-l-ə-t. imi χili ŏχ pŏsəχ tŭta kŭl śak ilpi-na lăre-man kem-na, kŭl iki śaś-i-li-j-ə-l. kŭl iki śi lŏwat śak tăj-ə-l pa nŏχ al-m-i-t-al-na naj lăp pent-i-li-j-ə-l. χătl pătlam-mi jŭw-i-li-j-ə-l. imi χili ŏχ tŏχəś lăre-m-al kem-na tup śiti śaś-i-li-j-ə-l kŭl iki: “tăm jis kurt-et, pa law-ə-l, śi tak-ə-t, resk-ə-l-a pa śak tal tăχaj-na χuj-ə-l. katra jis kurt-et, pa law-ə-l, χɔtśi-l-aj-ə-t pa χŏti χɔj-l-aj-ə-t, śiti ńańərt-i-l-ə-t.” ɔ, itta wɔs-ə-ŋ urt iki jik ŏχ-ə-l pa tŏχi lăre-m-ə-s. kŭl śak tŭm pelək pit-ə-mt-ə-s. kŭl iki χɔtś-ə-l-li, śak-ə-l tal tăχaj-na χuj-ə-l. śak tŭm pela pit-man jŭpi-na χŭw wan lări-s-ŋən, lări-s-ŋən, itta imi χili ŏχ pŏsχ-ə-l jŏχəś jŭw-ə-m jus-l pela pit-ə-s. a lŭw iśiti lări-t-li-j-ə-l, ŏχ pŏsχ-ə-l. kŭl iki iśi jasŋ-ə-l pa χɔtś-ə-l-li tal tăχaj-na pa χɔtś-ə-l-li tal tăχaj-na. “a, law-ə-l, tăm jis kurt-et tak-ə-t, katra jis kurt-et χŏti χɔtśi-l-aj-ə-t pa śiti ńańərt-i-l-ə-t.”
DP ever that how FOC same earlier what magic be-PST all FOC magic whole-TRANS FOC make-PST-0-SG.3SG mere heads-PL-0-3DU and remain-PST-0-3PL mere head go-NONPST-0-3PL woman grandson head cub there devil hammer underneath-LOC roll-CVB after-LOC devil old:man hear-0-IMPF-FREQ-0-NONPST devil old:man FOC size hammer have-0-NONPST and up lift-INCH-FREQ-NMLZ.IMPF-3SG-LOC sun closed vanish-0-IMPF-FREQ-0-NONPST day dark-TRANS come-0-IMPF-FREQ-0-NONPST woman grandson to:there roll-NMLZ.PF-3SG after-LOC only so hear-0-IMPF-FREQ-0-NONPST devil old:man this time iron-PL and say-0-NONPST DP hard-0-PL strike-0-NONPST-PAS and hammer mere place-LOC lie-0-NONPST before time iron-PL and say-0-NONPST knock-NONPST-PAS-0-3PL and how catch-NONPST-PAS-0-PL bend-FREQ-NONPST-0-PL INTJ that town-0-PROPR spirit man old:man boy head-0-NONPST and to:there roll-INCH-0-PST devil hammer that half fall-0-INCH-0-PST devil old:man knock-0-NONPST-SG.3SG hammer-0-3SG mere place-LOC lie-0-NONPST hammer that towards fall-CVB behind-LOC long short roll-PST-3DU roll-PST-3DU that woman grandson head cub-0-NONPST homewards come-0-NMLZ.PF road-3SG towards fall-0-PST [but] 3 likewise roll-MULT-IMPF-FREQ-0-NONPST head cub-0-NONPST devil old:man same speech-0-3SG and knock-0-NONPST-SG.3SG mere place-LOC and knock-0-NONPST-SG.3SG mere place-LOC [but] say-0-NONPST this time iron-PL hard-0-PL before time iron-PL how knock-NONPST-PAS-0-3PL and so bend-FREQ-NONPST-0-3PL
DP ever тот как ФОК same earlier что magic быть-ПРОШ весь ФОК magic целый-TRANS ФОК делать-ПРОШ-0-ЕД.3ЕД mere heads-МН-0-3ДВ and остаться-ПРОШ-0-3МН mere голова идти-NONPST-0-3МН женщина grandson голова cub там черт hammer underneath-ЛОК катиться-КОНВ после-ЛОК черт старик слышать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST черт старик ФОК size hammer have-0-NONPST and вверх lift-ИНХ-ФРЕКВ-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД-ЛОК солнце closed vanish-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST день темный-TRANS прийти-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST женщина grandson to:there катиться-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД после-ЛОК only так слышать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST черт старик этот время iron-МН and сказать-0-NONPST DP hard-0-МН strike-0-NONPST-ПАС and hammer mere место-ЛОК лежать-0-NONPST перед время iron-МН and сказать-0-NONPST knock-NONPST-ПАС-0-3МН and как catch-NONPST-ПАС-0-МН bend-ФРЕКВ-NONPST-0-МН МЕЖД тот город-0-ПРОПР spirit мужчина старик boy голова-0-NONPST and to:there катиться-ИНХ-0-ПРОШ черт hammer тот half fall-0-ИНХ-0-ПРОШ черт старик knock-0-NONPST-ЕД.3ЕД hammer-0-3ЕД mere место-ЛОК лежать-0-NONPST hammer тот в:направлении fall-КОНВ за-ЛОК длинный short катиться-ПРОШ-3ДВ катиться-ПРОШ-3ДВ тот женщина grandson голова cub-0-NONPST homewards прийти-0-НМЛЗ.ПРФ road-3ЕД в:направлении fall-0-ПРОШ [но] 3 likewise катиться-MULT-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST голова cub-0-NONPST черт старик same speech-0-3ЕД and knock-0-NONPST-ЕД.3ЕД mere место-ЛОК and knock-0-NONPST-ЕД.3ЕД mere место-ЛОК [но] сказать-0-NONPST этот время iron-МН hard-0-МН перед время iron-МН как knock-NONPST-ПАС-0-3МН and так bend-ФРЕКВ-NONPST-0-3МН
So, fine. That’s the way it was. Just as the miracle before, they did a miracle. Bare heads remained again. The bare heads kept on. When the grandmother’s grandson’s head rolled under the demon’s hammer, the demon could be heard. The demon had such a big hammer that when he lifted it the sun was covered. The day became dark. When the grandmother’s grandson’s head rolled there, he could hear: “The iron nowadays is so hard. If I hit it, I miss. If you hit old iron, it bends.” Oh, the town hero’s son’s head also rolled there. The demon lowered the hammer on that side. The demon hit and the hammer missed. After the hammer fell there, they rolled for a long or a short time, they rolled, the grandmother’s grandson’s head fell to the opposite side of the path. But it kept on rolling. His head. The demon was talking again, and hit the empty spot, the empty spot again. “Ah,” he said, “iron nowadays is so hard. When you hit old iron, it bends.”