Northern Khanty

Lexical words in Northern Khanty

This list of lexical words found in the Northern Khanty transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical word appears in the texts available in the collection for Northern Khanty.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: jina. 30 total hits in 12 transcripts.
Fox (4)
ɔj, χŭw wan ul-l-ə-t, imŏsaj-na taś-ə-ŋ wɔs χuj jŏχt-ə-s ittam taś-ə-ŋ wɔs iki ew-el χŏśa, χɔr mŭs im-el χŏśa mɔjl-ə-ti-ji. ɔχsar iki law-i-li-j-ə-l, itta taś-ə-ŋ wɔs χuj pela law-ə-l: “jŏχət-ti χŏti śi jŏχət-s-ə-ti pa, law-ə-l ătti, i păltap tup, law-ə-l, u-l.” wɔs χuj law-i-li-j-ə-l: “mŏla păltap?” “pa tăm nɔχər jŭχ, law-ə-l, pa śi wŭl nɔχər jŭχ lɔj-ə-l. amŏla lip-el-na tăj-ə-l pa, law-ə-l, at-l χer-ij-ə-l. năŋ χul-li-li-s-a, law-ə-l, śi śat-l, χătl χer-ij-ə-l. lip-el-na amŏla tăj-ə-l.” “śit χŏti, law-ə-l, mŏla-ji pa jŏχi jăχ-l-ə-mən pa ittam jŏχəś jasəŋ mă-l-əm pa jălta, law-ə-l, wɔs sŭkat-ti pɔskan tu-l-a pa pɔskan es-l-a pa, law-ə-l, juχəl telna śi kalt-ew-na tu-l-ew, χŏś pela mătti mŏla tu-l-a χŏl-na uś-t-en ăntam”. “pa năŋ, law-ə-l, śiməś pŏrmas tăj-l-ə-n ki, jina ătti mŭŋ χŏtaś, law-ə-l, tăta sawi-man tăj-l-aj-mən năŋ jăχ-t-an ewəlt.”
INTJ long short be-NONPST-0-3PL one-LOC herd-0-PROPR town man arrive-0-PST herd-0-PROPR town old:man girl-3SG to male cow woman-3SG to feast-NMLZ.IMPF-TRANS fox old:man say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST that herd-0-PROPR town man towards say-0-NONPST arrive-NMLZ.IMPF how FOC arrive-PST-0-2PL and say-0-NONPST DP [and] afraid only say-0-NONPST be-NONPST town man say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST what afraid and this cone tree say-0-NONPST and DP big cone tree stand-0-NONPST what inside-3SG-LOC have-0-NONPST and have-0-NONPST and say-0-NONPST night-3SG squeak-FREQ-0-NONPST 2SG hear-IMPF-IMPF-PST-PAS say-0-NONPST DP hear-NONPST day squeak-FREQ-0-NONPST inside-3SG-LOC what have-0-NONPST that how say-0-NONPST what-TRANS and homewards walk-NONPST-0-1DU and that homewards speech give-NONPST-0-1SG and ahead say-0-NONPST town break-NMLZ.IMPF [gun] bring-NONPST-PAS and [gun] release-NONPST-PAS and say-0-NONPST bow with so footstep-1PL-LOC bring-NONPST-SG.1PL away towards which what bring-NONPST-PAS where-LOC find-NMLZ.IMPF-2PL not:be and 2SG say-0-NONPST such means have-NONPST-0-2SG if DP DP 1PL how say-0-NONPST here tend-CVB have-NONPST-PAS-1DU 2SG walk-NMLZ.IMPF-2SG from
МЕЖД длинный short быть-NONPST-0-3МН один-ЛОК herd-0-ПРОПР город мужчина прибыть-0-ПРОШ herd-0-ПРОПР город старик girl-3ЕД к male корова женщина-3ЕД к feast-НМЛЗ.ИМПФ-TRANS лиса старик сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST тот herd-0-ПРОПР город мужчина в:направлении сказать-0-NONPST прибыть-НМЛЗ.ИМПФ как ФОК прибыть-ПРОШ-0-2МН and сказать-0-NONPST DP [and] afraid only сказать-0-NONPST быть-NONPST город мужчина сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST что afraid and этот cone дерево сказать-0-NONPST and DP большой cone дерево стоять-0-NONPST что inside-3ЕД-ЛОК have-0-NONPST and have-0-NONPST and сказать-0-NONPST ночь-3ЕД squeak-ФРЕКВ-0-NONPST 2ЕД слышать-ИМПФ-ИМПФ-ПРОШ-ПАС сказать-0-NONPST DP слышать-NONPST день squeak-ФРЕКВ-0-NONPST inside-3ЕД-ЛОК что have-0-NONPST тот как сказать-0-NONPST что-TRANS and homewards идти-NONPST-0-1ДВ and тот homewards speech дать-NONPST-0-1ЕД and вперед сказать-0-NONPST город break-НМЛЗ.ИМПФ [ружье] принести-NONPST-ПАС and [ружье] release-NONPST-ПАС and сказать-0-NONPST лук с так footstep-1МН-ЛОК принести-NONPST-ЕД.1МН прочь в:направлении который что принести-NONPST-ПАС где-ЛОК найти-НМЛЗ.ИМПФ-2МН not:be and 2ЕД сказать-0-NONPST such средство have-NONPST-0-2ЕД if DP DP 1МН как сказать-0-NONPST здесь tend-КОНВ have-NONPST-ПАС-1ДВ 2ЕД идти-НМЛЗ.ИМПФ-2ЕД от
They lived there for a long or a short time. All at once the man from the rich city came to visit his daughter, old man bull’s wife. Old man fox said to the man from the rich city: “So, you’ve come, only there’s a horrible thing.” The city man said: “What’s so horrible?” “Yes, there’s a larch tree. There’s something inside it, at night it chirps. Listen, you can hear it and it day, there’s something inside it.” “So,” he said, “why we’ll go home, at home I’ll give the order, from home I’ll bring a chirps by day, there’s something inside it.” “So,” he said, “why, we’ll go home, at home I’ll give the order, from home I’ll bring a cannon to shoot over the city. We’ll shoot the cannon and take the entire tree. We’ll take it somewhere, you won’t even know.” “If you have the means, we would really be saved when you came.”
Muskrat (1)
mɔŋχ imi u-l. mɔŋχ imi u-l pa tŏwi-ji ji-s. χătl iśalt rŭwa χŏśa juŋk-ə-t wŭs-ə-t nɔpət-l-aj-ə-t, tŏwi jiŋk-i ji-s. a lŭw ńawrem-l-al ńawrem tăj-ti wer-ə-l u-l, ńawrem teχl-ə-l wŭ-s-li pa rŭwa sil-na wan jina naj χŏś-em iśalt tŏχi leśat-s-ə-lli. tŏχi leśat-s-ə-lli pa lŭw jiŋk sil-na nik ɔms-ə-s pa jiŋk sil-na ɔməs-l, ńawrem-l-al śiti χŏśŋ-el-na ńawrem teχl-ə-l ɔməs-l. aj-ə-t χŏl-na, ńar wɔj-ə-t. ij juŋk lɔpəs iki nɔpət-l-a. uj, juŋk iki pela itta mɔŋχ imi law-i-li-j-ə-l: “jir-em iki, naməlta-sək, naməlta-sək! ńawrem-l-am χɔt-ə-l, law-ə-l, al sukat-a.” ittam juŋk lɔpas iki neman wŭ-ti ńŏχl-ə-l, ittam mɔŋχ imi kŭr-l wŭ-ti sup-pi tăŋər-m-ə-l-a. uj, jijlap ăslap ur, law-ə-l, juŋk jir-em iki, law-ə-l, seŋk al jăraś-a, law-ə-l, i naj-ə-ŋ χătl wer-l-a pa χŏś lăl-l-ə-n pa năŋ-en χŏl-na wan-t-ew ănta itta, măn-em musməl-s-en, kŭr-li pajət-s-en. inwalit-ti ji-s-ə-m.”
musk:rat woman be-NONPST musk:rat woman be-NONPST and spring-TRANS come-PST day in:front embankment to ice-0-PL opening-0-PL float-NONPST-PAS-0-3PL spring water-PROPR come-PST [but] 3 child-PL-3SG have-NMLZ.IMPF thing-0-3SG be-NONPST child nest-0-3SG take-PST-SG.3SG and embankment edge-LOC short DP sun to-1SG in:front to:there prepare-PST-0-SG.3SG to:there prepare-PST-0-SG.3SG and 3 water edge-LOC riverwards sit-0-PST and water edge-LOC sit-NONPST child-PL-3SG so side-3SG-LOC child nest-0-3SG sit-NONPST small-0-PL where-LOC fresh animal-0-PL one ice floe old:man float-NONPST-PAS INTJ ice old:man towards that musk:rat woman say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST grandfather-1SG old:man far-COMP far-COMP child-PL-1SG house-0-3SG say-0-NONPST NEG suffer-IMP that ice floe old:man purpose take-NMLZ.IMPF start:off-0-NONPST that musk:rat woman leg-3SG take-NMLZ.IMPF piece-LOC bite-INCH-0-NONPST-PAS INTJ INTJ INTJ forest say-0-NONPST ice grandfather-1SG old:man say-0-NONPST very NEG brag-IMP say-0-NONPST one sun-0-PROPR day make-NONPST-PAS and away melt-NONPST-0-3DU and 2SG-ACC/DAT where-LOC see-NMLZ.IMPF-1PL not:be DP 1SG-ACC/DAT wound-PST-SG.2SG leg-CAR take:down-PST-SG.2SG [invalid]-TRANS come-PST-0-1SG
musk:rat женщина быть-NONPST musk:rat женщина быть-NONPST and spring-TRANS прийти-ПРОШ день in:front embankment к ice-0-МН opening-0-МН float-NONPST-ПАС-0-3МН spring вода-ПРОПР прийти-ПРОШ [но] 3 ребенок-МН-3ЕД have-НМЛЗ.ИМПФ вещь-0-3ЕД быть-NONPST ребенок nest-0-3ЕД взять-ПРОШ-ЕД.3ЕД and embankment край-ЛОК short DP солнце к-1ЕД in:front to:there приготовить-ПРОШ-0-ЕД.3ЕД to:there приготовить-ПРОШ-0-ЕД.3ЕД and 3 вода край-ЛОК riverwards сидеть-0-ПРОШ and вода край-ЛОК сидеть-NONPST ребенок-МН-3ЕД так сторона-3ЕД-ЛОК ребенок nest-0-3ЕД сидеть-NONPST маленький-0-МН где-ЛОК fresh животное-0-МН один ice floe старик float-NONPST-ПАС МЕЖД ice старик в:направлении тот musk:rat женщина сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST дед-1ЕД старик далеко-КОМП далеко-КОМП ребенок-МН-1ЕД дом-0-3ЕД сказать-0-NONPST НЕГ suffer-ИМП тот ice floe старик purpose взять-НМЛЗ.ИМПФ start:off-0-NONPST тот musk:rat женщина нога-3ЕД взять-НМЛЗ.ИМПФ piece-ЛОК кусать-ИНХ-0-NONPST-ПАС МЕЖД МЕЖД МЕЖД лес сказать-0-NONPST ice дед-1ЕД старик сказать-0-NONPST очень НЕГ brag-ИМП сказать-0-NONPST один солнце-0-ПРОПР день делать-NONPST-ПАС and прочь melt-NONPST-0-3ДВ and 2ЕД-АКК/ДАТ где-ЛОК видеть-НМЛЗ.ИМПФ-1МН not:be DP 1ЕД-АКК/ДАТ wound-ПРОШ-ЕД.2ЕД нога-КАР take:down-ПРОШ-ЕД.2ЕД [invalid]-TRANS прийти-ПРОШ-0-1ЕД
Once there lived a muskrat. There lived a muskrat, spring came. In the sun at the cliff ice floes were floating. The spring water had come. It had to take its children. It took the nest with the children and put it out into the warmth of the sun, into the sun. It put it out and sat down at the edge of the water, it was sitting at the edge of the water, it was sitting next to its children in the nest. They were still young, naked animals. An old flat ice floe floated past. The muskrat said to old man ice floe: “Grandfather, farther away from the banks, farther away! Don’t shatter my children’s home.” Old man ice floe came nearer on purpose and cut off the muskrat’s legs. “Oh, the devil take it, old man ice-floe, I wish you no luck. There will be sunshine and you will melt away, we won’t see you anymore. You have wounded me now and left me without any legs. I have become an invalid.”