Northern Khanty

Lexical glosses for Northern Khanty (English)

This list of lexical glosses found in Northern Khanty transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Northern Khanty.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: wall. 2 total hits in 2 transcripts.
Elder brother and younger brother (1)
pelək tɔχnəm-l pa ittam χuləm săχ-pi kurti kŭl iki śilta kim nawərm-ə-l-ə-t. ittam ńawrem lŏχi pa mŏntal-l-a pa jirs-ə-l-ə-l-a pa tu-l-a wan al-s-a, χŭw al-s-a, ńurəm-na et-s-ə-t, ńurəm kŭtəp-na χɔt ɔməs-t-al ńi-l-a.. numəs-l: “śi jŏχt-ə-pt-ə-l-aj-ə-m, śita śi păr-ə-t-l-aj-ə-m. jaj-em χŏti, law-ə-l, śi χɔrpi nem tăj-ə-s pa, law-ə-l, măn-em ńɔt-ti tɔŋχa ănt śi jŏχət-l, tărən sŏχ-i tŭmar urt, χult sŏχ-i tŭmar urt nem-na, law-ə-l, mŏsa-ji nemt-i-li-j-ə-m pa măn-em tɔŋχa ănt śi ńɔt-l-ə-lli.” jaj-ə-l śi kem-na nŏχ wer-em-ə-s, nŏχ lɔj-ə-mt-ə-s, “śi apś-em, law-ə-l, mŏla śi lŏwat jerəm-na pit-ə-s, mŏla śi lŏwat săr-na pit-ə-s, măn-em kăst-i-li-j-ə-l.” ti tŏχi sumət-li-j-ə-s, kim ńŏχəmt-ə-s pa tŭta măn-l. uj, wan-l-ə-l: apś-el al-l-a. jɔs-l-al kŭr-l-al pɔχəl-li jir-ə-m-ə-t pa tŏχi kŭm sitəs pa lăŋ-ti-ji. śi χɔrpi al-ti kesi lɔj-ə-l pa χɔt păti-na stena χŏśa. inl-ə-l lapət surəś wŭtat al wŏlij-ə-l inl-ə-l, śi χɔrpi χărŋaj-li kurti pa mŏla śi kinžal-ə-l ńărem-ə-s pa tŭt jŭχ pŏn-ti nŏχ ɔms-ə-s. nŏχ χɔŋχ-ə-s. apś-el jŏχi lăsk-ə-l-a, śi ...
half break-NONPST and that three iron coat-PROPR devil old:man from:there out jump-NONPST-0-3PL that child wretched and get-NONPST-PAS and tie-INTR-0-NONPST-PAS and bring-NONPST-PAS short lift-PST-PAS long lift-PST-PAS glade-LOC come:forth-PST-0-3PL glade middle-LOC house sit-NMLZ.IMPF-3SG seem-NONPST-PAS think-NONPST DP arrive-0-CAUS-0-NONPST-PAS-0-1SG there DP die-0-TR-NONPST-PAS-0-1SG elder:brother-1SG how say-0-NONPST DP like name have-0-PST and say-0-NONPST 1SG-ACC/DAT DP help-NMLZ.IMPF DP NEG FOC arrive-NONPST war hide-PROPR arrow spirit death hide-PROPR arrow spirit name-LOC say-0-NONPST what-TRANS name-0-IMPF-FREQ -0-NMLZ.PF and 1SG-ACC/DAT DP NEG FOC help-NONPST-0-SG.3SG elder:brother-0-3SG FOC after-LOC wake-INCH-0-PST up stand-0-INCH-0-PST DP younger:brother-1SG say-0-NONPST what FOC size poverty-LOC fall-0-PST what FOC size misfortune-LOC fall-0-PST 1SG-ACC/DAT seek-0-IMPF-FREQ-0-NONPST to:here to:there wear-IMPF-FREQ-0-PST out run-0-PST and there go-NONPST INTJ see-INTR-0-NONPST brother-3SG carry-NONPST-PAS arm-PL-3SG leg-PL-3SG herd-CAR tie-0-NMLZ.PF-0-N and to:there time get-0-PST and enter-NMLZ.IMPF-TRANS DP like lift-NMLZ.IMPF knife stand-0-NONPST and house bottom-LOC [wall] to blade-0-3SG seven span wide very:much shine-0-NONPST blade-0-3SG DP like rust-CAR iron and what DP [dagger]-0-3SG look-0-PST and fire tree put-NMLZ.IMPF up sit-0-PST up climb-0-PST younger:brother-3SG homewards throw-0-NONPST-PAS DP
half break-NONPST and тот три iron верхняя:одежда-ПРОПР черт старик from:there из прыгать-NONPST-0-3МН тот ребенок wretched and получить-NONPST-ПАС and связать-ИНТР-0-NONPST-ПАС and принести-NONPST-ПАС short lift-ПРОШ-ПАС длинный lift-ПРОШ-ПАС glade-ЛОК come:forth-ПРОШ-0-3МН glade середина-ЛОК дом сидеть-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД seem-NONPST-ПАС think-NONPST DP прибыть-0-CAUS-0-NONPST-ПАС-0-1ЕД там DP умереть-0-TR-NONPST-ПАС-0-1ЕД старший:брат-1ЕД как сказать-0-NONPST DP любить name have-0-ПРОШ and сказать-0-NONPST 1ЕД-АКК/ДАТ DP помогать-НМЛЗ.ИМПФ DP НЕГ ФОК прибыть-NONPST война прятать-ПРОПР стрела spirit death прятать-ПРОПР стрела spirit name-ЛОК сказать-0-NONPST что-TRANS name-0-ИМПФ-ФРЕКВ -0-НМЛЗ.ПРФ and 1ЕД-АКК/ДАТ DP НЕГ ФОК помогать-NONPST-0-ЕД.3ЕД старший:брат-0-3ЕД ФОК после-ЛОК проснуться-ИНХ-0-ПРОШ вверх стоять-0-ИНХ-0-ПРОШ DP younger:brother-1ЕД сказать-0-NONPST что ФОК size poverty-ЛОК fall-0-ПРОШ что ФОК size misfortune-ЛОК fall-0-ПРОШ 1ЕД-АКК/ДАТ искать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST to:here to:there носить-ИМПФ-ФРЕКВ-0-ПРОШ из бежать-0-ПРОШ and там идти-NONPST МЕЖД видеть-ИНТР-0-NONPST брат-3ЕД нести-NONPST-ПАС arm-МН-3ЕД нога-МН-3ЕД herd-КАР связать-0-НМЛЗ.ПРФ-0-N and to:there время получить-0-ПРОШ and войти-НМЛЗ.ИМПФ-TRANS DP любить lift-НМЛЗ.ИМПФ нож стоять-0-NONPST and дом bottom-ЛОК [wall] к blade-0-3ЕД семь span wide very:much сверкать-0-NONPST blade-0-3ЕД DP любить rust-КАР iron and что DP [dagger]-0-3ЕД смотреть-0-ПРОШ and огонь дерево положить-НМЛЗ.ИМПФ вверх сидеть-0-ПРОШ вверх climb-0-ПРОШ younger:brother-3ЕД homewards бросать-0-NONPST-ПАС DP
It split in two and the three demons in iron coats leapt out from it. Once again they bound the lad, the poor devil, again they tied him up, again they carried him off. They dragged him for a short or a long time and came out into the clearing. In the middle of the clearing stood a house. He thought: “They’re taking me there. They’ll destroy me there. My brother has a name, but he won’t likely come to help me. Why was he given the name, War-Arrow Spirit, Death-Arrow Spirit? I don’t think he’ll help me.” At the same time his brother woke up at home and jumped up. “My brother,” he said, “has gotten into big trouble, has gotten into great misfortune. He’s thinking of me.” He got dressed, leapt out, and set off for there. He looked: his brother was being dragged. His arms and legs were bound. He succeeded in getting there again. A shaman’s knife was standing in the far corner of the house against the wall. Its blade was seven spans wide. It glittered, its blade was made of non-rusting iron. He grabbed this dagger and crawled onto the firewood shelf. He crawled up. They threw his brother into the house.
Imi-Xili (1)
χɔt uw pela jŏχəś sus-ə-s. uw sil-na kat akar jir-ə-m-nəŋ pa ŋăr-i-l'-ŋən, ŋăr-i-l'-ŋən, ken-i-l-ŋən. jelən niŋ kepa niŋ pŏtərt-i-t-al śat-l. naj kepa naj ńuχm-i-li-t-al śat-l. “mŭŋ pel-ew mɔs-ti neŋχuj ki lɔś-l tăχti ńălem-a-tən, juŋk-ə-l tăχti ńălem-a-tən. jŏχi lŭkem-alən, jŏχi pŏtk-alən. a mŭŋ pel-ew ănt ul-ti neŋχuj ki, siw nampər, χis nampər wer-alən” ja atul, śi śi jasəŋ χul-s-ə-lli. itta akar-ŋən-na eps-em-ə-s-a pa juŋk-ə-l tăχti ńălem-ə-s-a, lɔś-l tăχti ńălem-ə-s-a. uw ewəlt jŏχi lŭkem-ə-s-a. jŏχi pŏtk-ə-s-a. jŏχi lăŋ-ə-s pa naj kepa naj ɔməs-l, niŋ kepa niŋ ɔməs-l. jɔntəs-l ili mŏla wer-ə-l pa śat-l-na i jɔχ neŋχuj χuj-ə-l. wŏj-ə-mp-man tɔŋχa χuj-ə-l. ŏχ păt-el χŏśa, χɔt-l χŏśa astena χŏśa lŏχ-ə-t lɔj-l-ə-t, lŏχ-ij-et lɔj-ə-l, aj lŏχ-ij-et. juχəl lɔj-ə-l, ńɔl-ə-t lɔj-l-ə-t. a i pŭrəś iki χuj-ə-l. ŏχ păt-el-na sɔrń-eŋ karəs jir-ə-m pa sɔrńi-na pɔs-ij-ə-l. pa śi χŏśa i pŭrəś imi χuj-ə-l ŏχ păt-el-na niŋ karəs jirəm pa iśi sɔrńi-na pɔs-ij-ə-l. want-l-ə-lli, śiti śi wan-l-ə-lli.
house door towards homewards step-0-PST door edge-LOC two watchdog tie-0-NMLZ.PF-3DU bark-FREQ-NONPST-3DU bark-FREQ-NONPST-3DU squabble-FREQ-NONPST-3DU at:home woman only woman speak-FREQ-NMLZ.IMPF-3SG hear-NONPST sun only sun speak-0-IMPF-NMLZ.IMPF-3SG hear-NONPST 1PL towards-1PL must-NMLZ.IMPF person if ice-3SG bit lick-IMP-DU snow-0-3SG bit lick-IMP-DU homewards push-SG.PL homewards push-IMP.SG.PL [but] 1PL towards-1PL NEG be-NMLZ.IMPF person if steam rubbish sand rubbish make-IMP.SG.PL DP ever DP DP speech hear-PST-0-SG.3SG that watchdog-DU-LOC sniff-INCH-PST-PAS and snow-0-3SG bit lick-0-PST-PAS ice-3SG bit lick-0-PST-PAS door from homewards push-0-PST-PAS homewards push-0-PST-PAS homewards enter-0-PST and sun only sun sit-NONPST woman only woman sit-NONPST sew-NONPST [or] what make-0-NONPST and back-3SG-LOC one man person lie-0-NONPST get:drowsy-0-INCH-CVB DP lie-0-NONPST head bottom-3SG to house-3SG to [wall] to ski-0-PL stand-NONPST-0-3PL ski-DIM-PL stand-NONPST-0-3PL small ski-DIM-3PL bow stand-0-NONPST arrow-0-PL stand-NONPST-0-3PL [but] one old old:man lie-0-NONPST head bottom-3SG-LOC gold-PROPR bird tie-0-NMLZ.PF and gold-LOC float-FREQ-0-NONPST and DP to one old woman lie-0-NONPST head bottom-3SG-LOC woman bird tie-0-NMLZ.PF and same gold-LOC float-FREQ-0-NONPST see-NONPST-0-SG.3SG so FOC see-NONPST-0-SG.3SG
дом дверь в:направлении homewards шаг-0-ПРОШ дверь край-ЛОК два watchdog связать-0-НМЛЗ.ПРФ-3ДВ лаять-ФРЕКВ-NONPST-3ДВ лаять-ФРЕКВ-NONPST-3ДВ squabble-ФРЕКВ-NONPST-3ДВ at:home женщина only женщина говорить-ФРЕКВ-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД слышать-NONPST солнце only солнце говорить-0-ИМПФ-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД слышать-NONPST 1МН в:направлении-1МН must-НМЛЗ.ИМПФ человек if ice-3ЕД bit lick-ИМП-ДВ snow-0-3ЕД bit lick-ИМП-ДВ homewards push-ЕД.МН homewards push-ИМП.ЕД.МН [но] 1МН в:направлении-1МН НЕГ быть-НМЛЗ.ИМПФ человек if steam мусор sand мусор делать-ИМП.ЕД.МН DP ever DP DP speech слышать-ПРОШ-0-ЕД.3ЕД тот watchdog-ДВ-ЛОК sniff-ИНХ-ПРОШ-ПАС and snow-0-3ЕД bit lick-0-ПРОШ-ПАС ice-3ЕД bit lick-0-ПРОШ-ПАС дверь от homewards push-0-ПРОШ-ПАС homewards push-0-ПРОШ-ПАС homewards войти-0-ПРОШ and солнце only солнце сидеть-NONPST женщина only женщина сидеть-NONPST шить-NONPST [or] что делать-0-NONPST and назад-3ЕД-ЛОК один мужчина человек лежать-0-NONPST get:drowsy-0-ИНХ-КОНВ DP лежать-0-NONPST голова bottom-3ЕД к дом-3ЕД к [wall] к ski-0-МН стоять-NONPST-0-3МН ski-ДИМ-МН стоять-NONPST-0-3МН маленький ski-ДИМ-3МН лук стоять-0-NONPST стрела-0-МН стоять-NONPST-0-3МН [но] один старый старик лежать-0-NONPST голова bottom-3ЕД-ЛОК gold-ПРОПР bird связать-0-НМЛЗ.ПРФ and gold-ЛОК float-ФРЕКВ-0-NONPST and DP к один старый женщина лежать-0-NONPST голова bottom-3ЕД-ЛОК женщина bird связать-0-НМЛЗ.ПРФ and same gold-ЛОК float-ФРЕКВ-0-NONPST видеть-NONPST-0-ЕД.3ЕД так ФОК видеть-NONPST-0-ЕД.3ЕД
He went up to the door of the house. In the door two watchdogs were tied up and barked and barked, squabbled. From within the house a woman’s voice could be heard, a voice like the sun. “If it’s a person we need, lick off the snow, lick off the ice. Push him inside, push him inside. If the person has nothing to do with us, we will make mincemeat of him.” Fine. He listened to the conversation. The dogs sniffed at him, they licked off the ice, they licked off the snow. They pushed him in through the door. They pushed him in. He entered the house. A woman was seated, like the sun. She was sewing or doing something and behind her some man or other was lying. He had probably gotten drowsy and was lying down. By his head, on the house, on the walls skis were standing, skis were standing, small skis. A bow was standing, arrows were standing. But the old man was sleeping. At his head a golden bird was tied and gleamed with gold. And nearby and old woman was lying. At her head a bird was tied and also gleamed with gold. He looked and looked.