Northern Khanty

Lexical glosses for Northern Khanty (English)

This list of lexical glosses found in Northern Khanty transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Northern Khanty.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: squeak. 3 total hits in 2 transcripts.
Fox (1)
ɔj, χŭw wan ul-l-ə-t, imŏsaj-na taś-ə-ŋ wɔs χuj jŏχt-ə-s ittam taś-ə-ŋ wɔs iki ew-el χŏśa, χɔr mŭs im-el χŏśa mɔjl-ə-ti-ji. ɔχsar iki law-i-li-j-ə-l, itta taś-ə-ŋ wɔs χuj pela law-ə-l: “jŏχət-ti χŏti śi jŏχət-s-ə-ti pa, law-ə-l ătti, i păltap tup, law-ə-l, u-l.” wɔs χuj law-i-li-j-ə-l: “mŏla păltap?” “pa tăm nɔχər jŭχ, law-ə-l, pa śi wŭl nɔχər jŭχ lɔj-ə-l. amŏla lip-el-na tăj-ə-l pa, law-ə-l, at-l χer-ij-ə-l. năŋ χul-li-li-s-a, law-ə-l, śi śat-l, χătl χer-ij-ə-l. lip-el-na amŏla tăj-ə-l.” “śit χŏti, law-ə-l, mŏla-ji pa jŏχi jăχ-l-ə-mən pa ittam jŏχəś jasəŋ mă-l-əm pa jălta, law-ə-l, wɔs sŭkat-ti pɔskan tu-l-a pa pɔskan es-l-a pa, law-ə-l, juχəl telna śi kalt-ew-na tu-l-ew, χŏś pela mătti mŏla tu-l-a χŏl-na uś-t-en ăntam”. “pa năŋ, law-ə-l, śiməś pŏrmas tăj-l-ə-n ki, jina ătti mŭŋ χŏtaś, law-ə-l, tăta sawi-man tăj-l-aj-mən năŋ jăχ-t-an ewəlt.”
INTJ long short be-NONPST-0-3PL one-LOC herd-0-PROPR town man arrive-0-PST herd-0-PROPR town old:man girl-3SG to male cow woman-3SG to feast-NMLZ.IMPF-TRANS fox old:man say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST that herd-0-PROPR town man towards say-0-NONPST arrive-NMLZ.IMPF how FOC arrive-PST-0-2PL and say-0-NONPST DP [and] afraid only say-0-NONPST be-NONPST town man say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST what afraid and this cone tree say-0-NONPST and DP big cone tree stand-0-NONPST what inside-3SG-LOC have-0-NONPST and have-0-NONPST and say-0-NONPST night-3SG squeak-FREQ-0-NONPST 2SG hear-IMPF-IMPF-PST-PAS say-0-NONPST DP hear-NONPST day squeak-FREQ-0-NONPST inside-3SG-LOC what have-0-NONPST that how say-0-NONPST what-TRANS and homewards walk-NONPST-0-1DU and that homewards speech give-NONPST-0-1SG and ahead say-0-NONPST town break-NMLZ.IMPF [gun] bring-NONPST-PAS and [gun] release-NONPST-PAS and say-0-NONPST bow with so footstep-1PL-LOC bring-NONPST-SG.1PL away towards which what bring-NONPST-PAS where-LOC find-NMLZ.IMPF-2PL not:be and 2SG say-0-NONPST such means have-NONPST-0-2SG if DP DP 1PL how say-0-NONPST here tend-CVB have-NONPST-PAS-1DU 2SG walk-NMLZ.IMPF-2SG from
МЕЖД длинный short быть-NONPST-0-3МН один-ЛОК herd-0-ПРОПР город мужчина прибыть-0-ПРОШ herd-0-ПРОПР город старик girl-3ЕД к male корова женщина-3ЕД к feast-НМЛЗ.ИМПФ-TRANS лиса старик сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST тот herd-0-ПРОПР город мужчина в:направлении сказать-0-NONPST прибыть-НМЛЗ.ИМПФ как ФОК прибыть-ПРОШ-0-2МН and сказать-0-NONPST DP [and] afraid only сказать-0-NONPST быть-NONPST город мужчина сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST что afraid and этот cone дерево сказать-0-NONPST and DP большой cone дерево стоять-0-NONPST что inside-3ЕД-ЛОК have-0-NONPST and have-0-NONPST and сказать-0-NONPST ночь-3ЕД squeak-ФРЕКВ-0-NONPST 2ЕД слышать-ИМПФ-ИМПФ-ПРОШ-ПАС сказать-0-NONPST DP слышать-NONPST день squeak-ФРЕКВ-0-NONPST inside-3ЕД-ЛОК что have-0-NONPST тот как сказать-0-NONPST что-TRANS and homewards идти-NONPST-0-1ДВ and тот homewards speech дать-NONPST-0-1ЕД and вперед сказать-0-NONPST город break-НМЛЗ.ИМПФ [ружье] принести-NONPST-ПАС and [ружье] release-NONPST-ПАС and сказать-0-NONPST лук с так footstep-1МН-ЛОК принести-NONPST-ЕД.1МН прочь в:направлении который что принести-NONPST-ПАС где-ЛОК найти-НМЛЗ.ИМПФ-2МН not:be and 2ЕД сказать-0-NONPST such средство have-NONPST-0-2ЕД if DP DP 1МН как сказать-0-NONPST здесь tend-КОНВ have-NONPST-ПАС-1ДВ 2ЕД идти-НМЛЗ.ИМПФ-2ЕД от
They lived there for a long or a short time. All at once the man from the rich city came to visit his daughter, old man bull’s wife. Old man fox said to the man from the rich city: “So, you’ve come, only there’s a horrible thing.” The city man said: “What’s so horrible?” “Yes, there’s a larch tree. There’s something inside it, at night it chirps. Listen, you can hear it and it day, there’s something inside it.” “So,” he said, “why we’ll go home, at home I’ll give the order, from home I’ll bring a chirps by day, there’s something inside it.” “So,” he said, “why, we’ll go home, at home I’ll give the order, from home I’ll bring a cannon to shoot over the city. We’ll shoot the cannon and take the entire tree. We’ll take it somewhere, you won’t even know.” “If you have the means, we would really be saved when you came.”
Maxim (2)
jaj-ə-l χŏśa măn-ə-s. “măn-em, law-ə-l, i lɔw ăn mă-l-en? ma lɔw-ə-m χăl-ə-s” “t'ɔ, pa ma lɔw-l-am χŏti năŋ-en mă-l-lam pa ma śita mă-l-lam pa năŋ lɔw-en mŏla-ji wel-s-en pa lapət-ti mŏla jeməl-t-ə-ti mɔs-l.” “pa χŏti jeməl-t-l-em pa musəŋ-ŋi tɔŋχa ji-s pa χăl-ə-s śi.” nu, mă-s-a ăn mă-s-a, χŏti wer-l-a. “ma, law-ə-l, mă-ti lɔw χălśa wŭ-l-em, jaj-ə-l law-ə-l, nu, ăntam.” sɔt lɔw tăj-ə-l pa χŏl-na ăn tăj-ə-l. “pa χŏti jăm,” numəs-ij-ə-l lŭw. jŏχi jŏχt-ə-s. χɔtaj-ə-l imi śiti kăsaŋ, śiti musəŋ, jăχa waŋkərl-ə-man lŭw ul-li-j-ə-l. itta numəs-ij-ə-l: “ma lɔw sŏχ, săs-am lɔw sŏχ wŭ-l-em pa tăta wɔs u-l, wɔs-na tu-l-em pa tiŋi-l-em. mɔsaŋ mă-ti-t-na lut-l-a mɔsaŋ ńań wŭ-ti ŏχ săχat, kɔpejka săχat.” jăχa χir-na muŋχət-l-ə-lli pa aj-ji muŋχət-l-ə-lli pa al χerij-ə-l, al śeχər-l. lɔw sŏχ śiməś u-l, săs-t-al jŭpi-na al χerij-ə-l. wŭ-s-li pa χir-na mets-ə-s-li. χir-na mets-ə-s-li pa aj uχəl lel-s-ə-lli pa wɔs-na tu-l-li tiŋi-ti-ji.
elder:brother-0-3SG to go-0-PST 1SG-ACC/DAT say-0-NONPST one horse NEG give-NONPST-SG.2SG 1SG horse-0-1SG die-0-PST [those] and 1SG horse-PL-1SG how 2SG-ACC/DAT give-NONPST-PL.1SG and 1SG there give-NONPST-PL.1SG and 2SG horse-2SG what-TRANS kill-PST-SG.2SG and feed-NMLZ.IMPF what cover-TR-0-NMLZ.IMPF must-NONPST and how cover-TR-NONPST-SG.1SG and cow-0-NMLZ.PF-TRANS DP come-PST and die-0-PST DP INTJ give-PST-PAS NEG give-PST-PAS how make-NONPST-PAS 1SG say-0-NONPST give-NMLZ.IMPF horse from:where take-NONPST-SG.1SG elder:brother-0-3SG say-0-NONPST INTJ not:be hundred horse have-0-NONPST and where-LOC NEG have-0-NONPST and how good think-FREQ-0-NONPST 3 homewards arrive-0-PST grandmother-0-3SG so ill so ill together hunch-0-CVB 3 be-IMPF-FREQ-0-NONPST DP think-FREQ-0-NONPST 1SG horse hide dry-NMLZ.PF horse hide take-NONPST-SG.1SG and here town be-NONPST town-LOC bring-NONPST-SG.1SG town-LOC bring-NONPST-SG.1SG and sell-NONPST-SG.1SG perhaps gift-NMLZ.IMPF-N-LOC buy-NONPST-PAS perhaps bread take-NMLZ.IMPF money [kopeck] then together bag-LOC wrap-NONPST-0-SG.3SG and small-TRANS wrap-NONPST-0-SG.3SG and very:much squeak-0-NONPST very:much crackle-0-NONPST horse hide such be-NONPST dry-NMLZ.IMPF-3SG behind-LOC very:much squeak-0-NONPST take-PST-SG.3SG and bag-LOC shove-0-PST-SG.3SG sled-LOC shove-0-PST-SG.3SG and small sled sit-PST-0-SG.3SG and town-LOC bring-NONPST-SG.3SG sell-NMLZ.IMPF-TRANS
старший:брат-0-3ЕД к идти-0-ПРОШ 1ЕД-АКК/ДАТ сказать-0-NONPST один horse НЕГ дать-NONPST-ЕД.2ЕД 1ЕД horse-0-1ЕД умереть-0-ПРОШ [those] and 1ЕД horse-МН-1ЕД как 2ЕД-АКК/ДАТ дать-NONPST-МН.1ЕД and 1ЕД там дать-NONPST-МН.1ЕД and 2ЕД horse-2ЕД что-TRANS убить-ПРОШ-ЕД.2ЕД and кормить-НМЛЗ.ИМПФ что покрыть-TR-0-НМЛЗ.ИМПФ must-NONPST and как покрыть-TR-NONPST-ЕД.1ЕД and корова-0-НМЛЗ.ПРФ-TRANS DP прийти-ПРОШ and умереть-0-ПРОШ DP МЕЖД дать-ПРОШ-ПАС НЕГ дать-ПРОШ-ПАС как делать-NONPST-ПАС 1ЕД сказать-0-NONPST дать-НМЛЗ.ИМПФ horse from:where взять-NONPST-ЕД.1ЕД старший:брат-0-3ЕД сказать-0-NONPST МЕЖД not:be стоянка horse have-0-NONPST and где-ЛОК НЕГ have-0-NONPST and как хороший think-ФРЕКВ-0-NONPST 3 homewards прибыть-0-ПРОШ бабушка-0-3ЕД так больной так больной together hunch-0-КОНВ 3 быть-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST DP think-ФРЕКВ-0-NONPST 1ЕД horse прятать dry-НМЛЗ.ПРФ horse прятать взять-NONPST-ЕД.1ЕД and здесь город быть-NONPST город-ЛОК принести-NONPST-ЕД.1ЕД город-ЛОК принести-NONPST-ЕД.1ЕД and продать-NONPST-ЕД.1ЕД perhaps gift-НМЛЗ.ИМПФ-N-ЛОК buy-NONPST-ПАС perhaps bread взять-НМЛЗ.ИМПФ money [kopeck] тогда together bag-ЛОК завернуть-NONPST-0-ЕД.3ЕД and маленький-TRANS завернуть-NONPST-0-ЕД.3ЕД and very:much squeak-0-NONPST very:much crackle-0-NONPST horse прятать such быть-NONPST dry-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД за-ЛОК very:much squeak-0-NONPST взять-ПРОШ-ЕД.3ЕД and bag-ЛОК shove-0-ПРОШ-ЕД.3ЕД sled-ЛОК shove-0-ПРОШ-ЕД.3ЕД and маленький sled сидеть-ПРОШ-0-ЕД.3ЕД and город-ЛОК принести-NONPST-ЕД.3ЕД продать-НМЛЗ.ИМПФ-TRANS
He came to his brother. “Would you,” he said, “ give me one horse? My horse has died.” “What?! Why should I give you a horse? Why did you kill your horse? You have to feed and heal it.” “So, how shall I heal it? It got sick and died.” He did not want to give a horse, what can you do? “Where should I take a horse from?” asked the elder brother, “I have none.” He had a hundred horses and would not give even one. “Well, alright,” thought the other. He went home. His aunt became ill, seriously ill, she was all hunched over. He thought: “I will take the horse-skin, the dry horse-skin. There’s a city here. I’ll take it to the city and sell it. Maybe someone will buy it for money, for kopecks, so that I can buy bread.” He wrapped it in a little sack, it cracked, it squeaked. A horse-skin is like that. When it dries it crackles. He took it and shoved it into the sack. He shoved it into the sack, put it on small sleds and took it to the city to sell it.