Northern Khanty

Lexical glosses for Northern Khanty (English)

This list of lexical glosses found in Northern Khanty transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Northern Khanty.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: cone. 10 total hits in 3 transcripts.
The man of tales and the squirrel (5)
nu śikəńśa, itta χɔj jel sus-m-ə-s. sus-m-ə-l. itta laŋki niŋ-ə-l law-i-li-j-əl: “χălewət χătl, law-ə-l, ji-t-en-na ma, law-ə-l, iśi tăta ul-ti pit-l-ə-m. ma, law-ə-l, wɔs ńŏl-em tŭta śi, law-ə-l, wŭl ur ńel, năŋ, law-ə-l, eŋm-i-li-m-en χŭwat śi ur ńel χŏśa, law-ə-l, lăŋ-t-i-l-i-m-en ănta, i năŋ kaltm-en et-l-ij-ə-m ănta.” nu atul śikəńśa. itta χuj jŏχi jŏχət-l. jŏχi jŏχətl, śŭtśij-ə-l. jina pa śikəńśa lapət nɔχr-ə-l wŭ-s-li lapət nɔχr-ə-l wŭ-s-li pa śikəńśa śiti χŏś seŋk-l-ə-lli. imŏsaj-na kat pelk-ə-l pela want-ij-ə-l pa năr-el śiti jăm-mi jŭw-m-al pa jiŋk wɔj-na χuj-l-a, ńŏχəs-na χuj-l-a. numəs-ij-ə-l: “ma tăm arat tăj-ti-t ma χŏl tu-l-lam peli? śiti ăsat ul.” śikəńśa itta lapət nɔχr-ə-l sŭkat-l pa itta lapət nɔχər, lapət met nɔχr-ə-l-na śi χɔrpi sɔrńeŋ ŏχ ătti luj-ə-t ul-m-al pa śikəńśa. nɔχər jɔs-l χŏśa nŏχ sumət-l-ə-lli pa χătl nŏχ χutl-ə-s. ɔj, met numəs-ij-ə-l: “ma ilampa ul-ə-psi-na pit-l-ə-m.”
INTJ DP that man ahead step-INCH-0-PST step-INCH-0-NONPST that squirrel woman say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST tomorrow day say-0-NONPST come-NMLZ.IMPF-2SG-LOC 1SG say-0-NONPST same here be-NMLZ.IMPF start-NONPST-0-1SG 1SG say-0-NONPST town ?-1SG there FOC say-0-NONPST big forest nose say-0-NONPST grow-0-IMPF-FREQ-NMLZ.PF-2SG along FOC forest nose to say-0-NONPST enter-TR-0-IMPF-NMLZ.PF-2SG not:be [and] 2SG footprint-2SG come:forth-IMPF-FREQ-0-NMLZ.PF not:be INTJ ever DP DP man homewards arrive-NONPST homewards arrive-NONPST rest-0-NONPST indeed and DP seven cone-0-3SG take-PST-SG.3SG seven cone-0-3SG take-PST-SG.3SG and DP so away strike-NONPST-0-SG.3SG one-LOC two half-0-3SG towards see-FREQ-0-NONPST and bed-3SG so good-TRANS come-NMLZ.PF-3SG and water animal-LOC lie-NONPST-PAS sable-LOC lie-NONPST-PAS think-FREQ-0-NONPST 1SG this much have-NMLZ.IMPF-N 1SG where bring-NONPST-PL.1SG DP so beautiful be-NONPST DP that seven cone-0-NONPST break-NONPST and DP seven cone seven SUPER cone-0-NONPST-LOC DP like gold money ring-0-PL be-NMLZ.PF-3SG and DP cone hand-3SG to up dress-NONPST-0-SG.3SG and day up dawn-0-PST INTJ SUPER think-FREQ-0-NONPST 1SG perhaps be-0-N-LOC fall-NONPST-0-1SG
МЕЖД DP тот мужчина вперед шаг-ИНХ-0-ПРОШ шаг-ИНХ-0-NONPST тот squirrel женщина сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST завтра день сказать-0-NONPST прийти-НМЛЗ.ИМПФ-2ЕД-ЛОК 1ЕД сказать-0-NONPST same здесь быть-НМЛЗ.ИМПФ начать-NONPST-0-1ЕД 1ЕД сказать-0-NONPST город ?-1ЕД там ФОК сказать-0-NONPST большой лес nose сказать-0-NONPST расти-0-ИМПФ-ФРЕКВ-НМЛЗ.ПРФ-2ЕД вдоль ФОК лес nose к сказать-0-NONPST войти-TR-0-ИМПФ-НМЛЗ.ПРФ-2ЕД not:be [and] 2ЕД footprint-2ЕД come:forth-ИМПФ-ФРЕКВ-0-НМЛЗ.ПРФ not:be МЕЖД ever DP DP мужчина homewards прибыть-NONPST homewards прибыть-NONPST rest-0-NONPST indeed and DP семь cone-0-3ЕД взять-ПРОШ-ЕД.3ЕД семь cone-0-3ЕД взять-ПРОШ-ЕД.3ЕД and DP так прочь strike-NONPST-0-ЕД.3ЕД один-ЛОК два half-0-3ЕД в:направлении видеть-ФРЕКВ-0-NONPST and постель-3ЕД так хороший-TRANS прийти-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД and вода животное-ЛОК лежать-NONPST-ПАС sable-ЛОК лежать-NONPST-ПАС think-ФРЕКВ-0-NONPST 1ЕД этот много have-НМЛЗ.ИМПФ-N 1ЕД где принести-NONPST-МН.1ЕД DP так beautiful быть-NONPST DP тот семь cone-0-NONPST break-NONPST and DP семь cone семь SUPER cone-0-NONPST-ЛОК DP любить gold money ring-0-МН быть-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД and DP cone рука-3ЕД к вверх платье-NONPST-0-ЕД.3ЕД and день вверх рассвет-0-ПРОШ МЕЖД SUPER think-ФРЕКВ-0-NONPST 1ЕД perhaps быть-0-N-ЛОК fall-NONPST-0-1ЕД
The man went on. He went on. The squirrel said: “When day breaks tomorrow, I will be here. Here there is a big forest, while you were growing, you never went into this forest, there are no traces of you.” Well, fine. The man cam home. He came home, rested. And sure enough, he took seven cones. He took seven cones and broke them open. Then he looked to both sides and his benches had become so beautiful, animals were lying on them, sables were lying. He thought: “Where will I put so much? Everything is here.” He opened up another seven cones and in these seven cones were golden rings. He put them on his fingers, it started to glitter. He thought: “I must have fallen onto riches.”
Squirrel (2)
laŋki-niŋ-ij-el pŏtər-t-al ănti ɔm-ij-el χɔll-ə-l, χɔll-i-li-t-al: “lapət śuś-em aj urəŋna laŋki-niŋ jăχ-s-ə-m, jăχ-s-ə-m śiki. lapət nɔχər al-ti-ji aŋk-em-na χir-na χŭnti wer-m-em wet lŭj-em χŭwat. wet nɔχr-ij-em.” nɔχər pŭl-iji-l-al ale-m-al, itta niŋ-ij-en śikəńśa jel sus-m-ə-l. “ma ńawrem-l-am aśi aχŏl măn-ə-s?” wŭl jik-ə-l pŏχ-ə-l χŏśa jŏχət-l: “jik-iji, aś-el χŏl-na ănta? mŭŋ aś-ew ńur ănta.” χuləm niŋ χɔll-ə-ti pit-l-ə-t ănti. ńawrem-l-al atm-ə-t. śi kem-na śiti ńuχm-ə-l-ə-t ătti. ńawrem-l-al law-i-li-t-el ănti: “ur χŏti wŭl. unt-ew wŭl, măn-l-uw pa śikəńśa ur lŭkki mănluw pa kasəŋ mŭw-na ɔreska uś-ti pit-luw.”
squirrel woman-DIM-3SG speak-NMLZ.IMPF-3SG DP mum-DIM-3SG cry-0-NONPST cry-0-IMPF-NMLZ.IMPF-3SG seven stomach-1SG small for squirrel woman walk-PST-0-1SG walk-PST-0-1SG DP seven cone lift-NMLZ.IMPF-TRANS mother-1SG-LOC bag-LOC when make-NMLZ.PF-1SG five finger-1SG along five cone-DIM-1SG cone morsel-DIM-PL-3SG lift-NMLZ.PF-3SG that woman-DIM-2SG DP ahead step-INCH-0-NONPST 1SG child-PL-1SG father where go-0-PST big boy-0-3SG boy-0-3SG to arrive-NONPST boy-DIM father-3SG where-LOC not:be 1PL father-1PL really not:be three woman cry-0-NMLZ.IMPF start-NONPST-0-3PL DP child-PL-3SG bad-0-PL DP after-LOC speak-0-NONPST-0-3PL DP child-PL-3SG say-0-IMPF-NMLZ.IMPF-3PL DP forest how big forest-1PL big go-NONPST-1PL and DP forest in:different:directions go-NONPST-1PL and each land-LOC [nut:tree] find-NMLZ.IMPF start-NONPST-1PL
squirrel женщина-ДИМ-3ЕД говорить-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД DP mum-ДИМ-3ЕД плакать-0-NONPST плакать-0-ИМПФ-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД семь stomach-1ЕД маленький for squirrel женщина идти-ПРОШ-0-1ЕД идти-ПРОШ-0-1ЕД DP семь cone lift-НМЛЗ.ИМПФ-TRANS мать-1ЕД-ЛОК bag-ЛОК когда делать-НМЛЗ.ПРФ-1ЕД five finger-1ЕД вдоль five cone-ДИМ-1ЕД cone morsel-ДИМ-МН-3ЕД lift-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД тот женщина-ДИМ-2ЕД DP вперед шаг-ИНХ-0-NONPST 1ЕД ребенок-МН-1ЕД отец где идти-0-ПРОШ большой boy-0-3ЕД boy-0-3ЕД к прибыть-NONPST boy-ДИМ отец-3ЕД где-ЛОК not:be 1МН отец-1МН really not:be три женщина плакать-0-НМЛЗ.ИМПФ начать-NONPST-0-3МН DP ребенок-МН-3ЕД плохой-0-МН DP после-ЛОК говорить-0-NONPST-0-3МН DP ребенок-МН-3ЕД сказать-0-ИМПФ-НМЛЗ.ИМПФ-3МН DP лес как большой лес-1МН большой идти-NONPST-1МН and DP лес in:different:directions идти-NONPST-1МН and каждый земля-ЛОК [nut:tree] найти-НМЛЗ.ИМПФ начать-NONPST-1МН
The squirrel is speaking. Mummy is crying, crying: “I went for the family of small stomachs, I, the squirrel, went. I went. To carry seven cones mother once sewed me a sack. Five fingers wide, five little cones.” The woman lifted the cones and went on further. “Where did the father of my children go?” She goes to the eldest son. “Son, has father not returned yet? Father is not here at all.” Three women started to cry. Naughty children. At this time they started to speak. The children said: “The forest is big. Our forest is big, let’s walk around the whole forest, we’ll find nut-trees all over.”
Fox (3)
ɔj, χŭw wan ul-l-ə-t, imŏsaj-na taś-ə-ŋ wɔs χuj jŏχt-ə-s ittam taś-ə-ŋ wɔs iki ew-el χŏśa, χɔr mŭs im-el χŏśa mɔjl-ə-ti-ji. ɔχsar iki law-i-li-j-ə-l, itta taś-ə-ŋ wɔs χuj pela law-ə-l: “jŏχət-ti χŏti śi jŏχət-s-ə-ti pa, law-ə-l ătti, i păltap tup, law-ə-l, u-l.” wɔs χuj law-i-li-j-ə-l: “mŏla păltap?” “pa tăm nɔχər jŭχ, law-ə-l, pa śi wŭl nɔχər jŭχ lɔj-ə-l. amŏla lip-el-na tăj-ə-l pa, law-ə-l, at-l χer-ij-ə-l. năŋ χul-li-li-s-a, law-ə-l, śi śat-l, χătl χer-ij-ə-l. lip-el-na amŏla tăj-ə-l.” “śit χŏti, law-ə-l, mŏla-ji pa jŏχi jăχ-l-ə-mən pa ittam jŏχəś jasəŋ mă-l-əm pa jălta, law-ə-l, wɔs sŭkat-ti pɔskan tu-l-a pa pɔskan es-l-a pa, law-ə-l, juχəl telna śi kalt-ew-na tu-l-ew, χŏś pela mătti mŏla tu-l-a χŏl-na uś-t-en ăntam”. “pa năŋ, law-ə-l, śiməś pŏrmas tăj-l-ə-n ki, jina ătti mŭŋ χŏtaś, law-ə-l, tăta sawi-man tăj-l-aj-mən năŋ jăχ-t-an ewəlt.”
INTJ long short be-NONPST-0-3PL one-LOC herd-0-PROPR town man arrive-0-PST herd-0-PROPR town old:man girl-3SG to male cow woman-3SG to feast-NMLZ.IMPF-TRANS fox old:man say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST that herd-0-PROPR town man towards say-0-NONPST arrive-NMLZ.IMPF how FOC arrive-PST-0-2PL and say-0-NONPST DP [and] afraid only say-0-NONPST be-NONPST town man say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST what afraid and this cone tree say-0-NONPST and DP big cone tree stand-0-NONPST what inside-3SG-LOC have-0-NONPST and have-0-NONPST and say-0-NONPST night-3SG squeak-FREQ-0-NONPST 2SG hear-IMPF-IMPF-PST-PAS say-0-NONPST DP hear-NONPST day squeak-FREQ-0-NONPST inside-3SG-LOC what have-0-NONPST that how say-0-NONPST what-TRANS and homewards walk-NONPST-0-1DU and that homewards speech give-NONPST-0-1SG and ahead say-0-NONPST town break-NMLZ.IMPF [gun] bring-NONPST-PAS and [gun] release-NONPST-PAS and say-0-NONPST bow with so footstep-1PL-LOC bring-NONPST-SG.1PL away towards which what bring-NONPST-PAS where-LOC find-NMLZ.IMPF-2PL not:be and 2SG say-0-NONPST such means have-NONPST-0-2SG if DP DP 1PL how say-0-NONPST here tend-CVB have-NONPST-PAS-1DU 2SG walk-NMLZ.IMPF-2SG from
МЕЖД длинный short быть-NONPST-0-3МН один-ЛОК herd-0-ПРОПР город мужчина прибыть-0-ПРОШ herd-0-ПРОПР город старик girl-3ЕД к male корова женщина-3ЕД к feast-НМЛЗ.ИМПФ-TRANS лиса старик сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST тот herd-0-ПРОПР город мужчина в:направлении сказать-0-NONPST прибыть-НМЛЗ.ИМПФ как ФОК прибыть-ПРОШ-0-2МН and сказать-0-NONPST DP [and] afraid only сказать-0-NONPST быть-NONPST город мужчина сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST что afraid and этот cone дерево сказать-0-NONPST and DP большой cone дерево стоять-0-NONPST что inside-3ЕД-ЛОК have-0-NONPST and have-0-NONPST and сказать-0-NONPST ночь-3ЕД squeak-ФРЕКВ-0-NONPST 2ЕД слышать-ИМПФ-ИМПФ-ПРОШ-ПАС сказать-0-NONPST DP слышать-NONPST день squeak-ФРЕКВ-0-NONPST inside-3ЕД-ЛОК что have-0-NONPST тот как сказать-0-NONPST что-TRANS and homewards идти-NONPST-0-1ДВ and тот homewards speech дать-NONPST-0-1ЕД and вперед сказать-0-NONPST город break-НМЛЗ.ИМПФ [ружье] принести-NONPST-ПАС and [ружье] release-NONPST-ПАС and сказать-0-NONPST лук с так footstep-1МН-ЛОК принести-NONPST-ЕД.1МН прочь в:направлении который что принести-NONPST-ПАС где-ЛОК найти-НМЛЗ.ИМПФ-2МН not:be and 2ЕД сказать-0-NONPST such средство have-NONPST-0-2ЕД if DP DP 1МН как сказать-0-NONPST здесь tend-КОНВ have-NONPST-ПАС-1ДВ 2ЕД идти-НМЛЗ.ИМПФ-2ЕД от
They lived there for a long or a short time. All at once the man from the rich city came to visit his daughter, old man bull’s wife. Old man fox said to the man from the rich city: “So, you’ve come, only there’s a horrible thing.” The city man said: “What’s so horrible?” “Yes, there’s a larch tree. There’s something inside it, at night it chirps. Listen, you can hear it and it day, there’s something inside it.” “So,” he said, “why we’ll go home, at home I’ll give the order, from home I’ll bring a chirps by day, there’s something inside it.” “So,” he said, “why, we’ll go home, at home I’ll give the order, from home I’ll bring a cannon to shoot over the city. We’ll shoot the cannon and take the entire tree. We’ll take it somewhere, you won’t even know.” “If you have the means, we would really be saved when you came.”