Northern Khanty

Lexical glosses for Northern Khanty (English)

This list of lexical glosses found in Northern Khanty transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Northern Khanty.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: bird. 4 total hits in 2 transcripts.
Dialogue (1)
tŭr-en păl wŏst-at-m-al, tŭr-en alt wŏst-at-l? ńar sări li-s-em. ńar sări liw-ə-m-na epl-ə-ŋ u-s mŏla epəl-li u-s? epl-ə-ŋ u-s mŏla epəl-li u-s, tŭr kŭtəp-na jesaji sărnəmt-ij-ə-s. kŭr-ŋil-an păr χăjŋareŋ-ə-t. kŭr-ŋil-an alt χăjŋareŋ-ə-t. lapət śarəs lŭp-li χɔp-na jăχ-s-ə-m. ja, śars-iji-l-al tɔŋχa aj-ə-t u-s-ə-t. śars-iji-l-al aj-ə-t ili ŭnt-ə-t, χŏj-na wan-s-a? law-l-ə-t pa wŏsti rɔwəŋ śiśki măn-m-al pa śarəs kŭtəp-na il pit-m-al. ja, śiśk-ij-el tɔŋχa aj u-s. śiśk-ij-el aj tel, un tel u-s, χŏj-na wan-s-a. law-l-ə-t pa lapət χuj-ŋil-am χɔt-na i mărχ-ə-l mătti lăŋ-ə-m. ja, jɔχ-iji-l-al tɔŋχa aj-ə-t u-s-e-t. jɔχ-iji-l-al aj-ə-t ili ŭnt-ə-t, χŏj-na wan-s-aj-ə-t? law-l-ə-t pa sew-ə-m as pun lŏwat-ə-t. sew-ə-m as pun lŏwat-ə-t. i pun-iji-l-al tɔŋχa aj-ə-t u-s-ə-t. pun-iji-l-al aj-ə-t u-s-ə-t mŏla wŭl-ə-t u-s-ə-t pa lapət lăli jiŋk-na ɔmət-l-aj-ə-t pa i pelək-l-al numən ńi-t-el. jiŋk-ij-el aj u-s tɔŋχa. jiŋk-ij-el aj u-s, mŏla wŭl u-s pa law-l-ə-t pa wŏsti rɔwəŋ χŭl-ij-en jăχ-t-al pa pŭsi ăn ńi-ti, ŏχ-ij-el ăn ńi-ti, śi.
throat-2SG high soot-V-NMLZ.PF-3SG throat-2SG only soot-V-NONPST fresh kind:of:fish eat-PST-SG.1SG fresh kind:of:fish eat-0-NMLZ.PF-LOC taste-0-PROPR be-PST what taste-CAR be-PST taste-0-PROPR be-PST what taste-CAR be-PST throat middle-LOC slightly-TRANS dry-FREQ-0-PST leg-DU-2SG very crooked-0-PL leg-DU-2SG only crooked-0-PL seven sea oar-CAR boat-LOC walk-PST-0-1SG DP sea-DIM-PL-3SG DP small-0-PL be-PST-0-3PL sea-DIM-PL-3SG small-0-PL [or] large-0-PL who-LOC see-PST-PAS say-NONPST-0-3PL and blue green bird go-NMLZ.PF-3SG and sea middle-LOC down fall-NMLZ.PF-3SG DP bird-DIM-3SG DP small be-PST bird-DIM-3SG small full large full be-PST who-LOC see-PST-PAS say-NONPST-0-3PL and seven man-DU-1SG house-LOC one wing-0-3SG which enter-0-NMLZ.PF DP man-DIM-PL-3SG DP small-0-PL be-PST-0-3SG man-DIM-PL-3SG small-0-PL [or] large-0-PL who-LOC see-PST-PAS-0-3PL say-NONPST-0-3PL and spin-0-NMLZ.PF Ob fish:trap size-0-PL spin-0-NMLZ.PF Ob fish:trap size-0-PL [and] fish:trap-DIM-PL-3SG DP small-0-PL be-PST-0-3PL fish:trap-DIM-PL-3SG small-0-PL be-PST-0-3PL what big-0-PL be-PST-0-3PL and seven fathom water-LOC set-NONPST-PAS-0-3PL and one side-PL-3SG above seem-NMLZ.IMPF-3PL water-DIM-3SG small be-PST DP water-DIM-3SG small be-PST what big be-PST and say-NONPST-0-3PL and blue green fish-DIM-2SG walk-NMLZ.IMPF-3SG and tail NEG seem-NMLZ.IMPF head-DIM-3SG NEG seem-NMLZ.IMPF DP
горло-2ЕД high soot-ГЛ-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД горло-2ЕД only soot-ГЛ-NONPST fresh kind:of:fish есть-ПРОШ-ЕД.1ЕД fresh kind:of:fish есть-0-НМЛЗ.ПРФ-ЛОК taste-0-ПРОПР быть-ПРОШ что taste-КАР быть-ПРОШ taste-0-ПРОПР быть-ПРОШ что taste-КАР быть-ПРОШ горло середина-ЛОК slightly-TRANS dry-ФРЕКВ-0-ПРОШ нога-ДВ-2ЕД очень crooked-0-МН нога-ДВ-2ЕД only crooked-0-МН семь море oar-КАР boat-ЛОК идти-ПРОШ-0-1ЕД DP море-ДИМ-МН-3ЕД DP маленький-0-МН быть-ПРОШ-0-3МН море-ДИМ-МН-3ЕД маленький-0-МН [or] large-0-МН кто-ЛОК видеть-ПРОШ-ПАС сказать-NONPST-0-3МН and blue green bird идти-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД and море середина-ЛОК down fall-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД DP bird-ДИМ-3ЕД DP маленький быть-ПРОШ bird-ДИМ-3ЕД маленький full large full быть-ПРОШ кто-ЛОК видеть-ПРОШ-ПАС сказать-NONPST-0-3МН and семь мужчина-ДВ-1ЕД дом-ЛОК один wing-0-3ЕД который войти-0-НМЛЗ.ПРФ DP мужчина-ДИМ-МН-3ЕД DP маленький-0-МН быть-ПРОШ-0-3ЕД мужчина-ДИМ-МН-3ЕД маленький-0-МН [or] large-0-МН кто-ЛОК видеть-ПРОШ-ПАС-0-3МН сказать-NONPST-0-3МН and spin-0-НМЛЗ.ПРФ Ob fish:trap size-0-МН spin-0-НМЛЗ.ПРФ Ob fish:trap size-0-МН [and] fish:trap-ДИМ-МН-3ЕД DP маленький-0-МН быть-ПРОШ-0-3МН fish:trap-ДИМ-МН-3ЕД маленький-0-МН быть-ПРОШ-0-3МН что большой-0-МН быть-ПРОШ-0-3МН and семь fathom вода-ЛОК set-NONPST-ПАС-0-3МН and один сторона-МН-3ЕД над seem-НМЛЗ.ИМПФ-3МН вода-ДИМ-3ЕД маленький быть-ПРОШ DP вода-ДИМ-3ЕД маленький быть-ПРОШ что большой быть-ПРОШ and сказать-NONPST-0-3МН and blue green рыба-ДИМ-2ЕД идти-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД and tail НЕГ seem-НМЛЗ.ИМПФ голова-ДИМ-3ЕД НЕГ seem-НМЛЗ.ИМПФ DP
Your throat is covered with soot, why is your throat covered with soot? - I ate raw fish. - When did you eat raw fish? Did it taste good or not? - Did it taste good or not? My throat got dry. - Your legs are very crooked. Why are your legs crooked? - I passed through seven seas on a boat without oars. - Well the seas were small ones? - Who saw whether the seas were small or large? They say, a blue, green bird was flying and fell in the middle of the sea. - Well your bird must have been small. - Who saw whether it was small or large? Seven lads say that one of its wings covered them like a house. - Well, the lads must have been small. - Whether the lads were small or large, who saw them? They say of the size of a braided net on the Ob. Of the size of a braided net on the Ob. - Their nets must have been small. - Whether the nets were small or large, they’re placed on the water at seven fathoms and from the top their ends are visible. - The water must have been small. - Whether the water was small or large, they say a blue green fish goes there. Its tail can’t be seen, its head can’t be seen. That’s all.
Imi-Xili (3)
χɔt uw pela jŏχəś sus-ə-s. uw sil-na kat akar jir-ə-m-nəŋ pa ŋăr-i-l'-ŋən, ŋăr-i-l'-ŋən, ken-i-l-ŋən. jelən niŋ kepa niŋ pŏtərt-i-t-al śat-l. naj kepa naj ńuχm-i-li-t-al śat-l. “mŭŋ pel-ew mɔs-ti neŋχuj ki lɔś-l tăχti ńălem-a-tən, juŋk-ə-l tăχti ńălem-a-tən. jŏχi lŭkem-alən, jŏχi pŏtk-alən. a mŭŋ pel-ew ănt ul-ti neŋχuj ki, siw nampər, χis nampər wer-alən” ja atul, śi śi jasəŋ χul-s-ə-lli. itta akar-ŋən-na eps-em-ə-s-a pa juŋk-ə-l tăχti ńălem-ə-s-a, lɔś-l tăχti ńălem-ə-s-a. uw ewəlt jŏχi lŭkem-ə-s-a. jŏχi pŏtk-ə-s-a. jŏχi lăŋ-ə-s pa naj kepa naj ɔməs-l, niŋ kepa niŋ ɔməs-l. jɔntəs-l ili mŏla wer-ə-l pa śat-l-na i jɔχ neŋχuj χuj-ə-l. wŏj-ə-mp-man tɔŋχa χuj-ə-l. ŏχ păt-el χŏśa, χɔt-l χŏśa astena χŏśa lŏχ-ə-t lɔj-l-ə-t, lŏχ-ij-et lɔj-ə-l, aj lŏχ-ij-et. juχəl lɔj-ə-l, ńɔl-ə-t lɔj-l-ə-t. a i pŭrəś iki χuj-ə-l. ŏχ păt-el-na sɔrń-eŋ karəs jir-ə-m pa sɔrńi-na pɔs-ij-ə-l. pa śi χŏśa i pŭrəś imi χuj-ə-l ŏχ păt-el-na niŋ karəs jirəm pa iśi sɔrńi-na pɔs-ij-ə-l. want-l-ə-lli, śiti śi wan-l-ə-lli.
house door towards homewards step-0-PST door edge-LOC two watchdog tie-0-NMLZ.PF-3DU bark-FREQ-NONPST-3DU bark-FREQ-NONPST-3DU squabble-FREQ-NONPST-3DU at:home woman only woman speak-FREQ-NMLZ.IMPF-3SG hear-NONPST sun only sun speak-0-IMPF-NMLZ.IMPF-3SG hear-NONPST 1PL towards-1PL must-NMLZ.IMPF person if ice-3SG bit lick-IMP-DU snow-0-3SG bit lick-IMP-DU homewards push-SG.PL homewards push-IMP.SG.PL [but] 1PL towards-1PL NEG be-NMLZ.IMPF person if steam rubbish sand rubbish make-IMP.SG.PL DP ever DP DP speech hear-PST-0-SG.3SG that watchdog-DU-LOC sniff-INCH-PST-PAS and snow-0-3SG bit lick-0-PST-PAS ice-3SG bit lick-0-PST-PAS door from homewards push-0-PST-PAS homewards push-0-PST-PAS homewards enter-0-PST and sun only sun sit-NONPST woman only woman sit-NONPST sew-NONPST [or] what make-0-NONPST and back-3SG-LOC one man person lie-0-NONPST get:drowsy-0-INCH-CVB DP lie-0-NONPST head bottom-3SG to house-3SG to [wall] to ski-0-PL stand-NONPST-0-3PL ski-DIM-PL stand-NONPST-0-3PL small ski-DIM-3PL bow stand-0-NONPST arrow-0-PL stand-NONPST-0-3PL [but] one old old:man lie-0-NONPST head bottom-3SG-LOC gold-PROPR bird tie-0-NMLZ.PF and gold-LOC float-FREQ-0-NONPST and DP to one old woman lie-0-NONPST head bottom-3SG-LOC woman bird tie-0-NMLZ.PF and same gold-LOC float-FREQ-0-NONPST see-NONPST-0-SG.3SG so FOC see-NONPST-0-SG.3SG
дом дверь в:направлении homewards шаг-0-ПРОШ дверь край-ЛОК два watchdog связать-0-НМЛЗ.ПРФ-3ДВ лаять-ФРЕКВ-NONPST-3ДВ лаять-ФРЕКВ-NONPST-3ДВ squabble-ФРЕКВ-NONPST-3ДВ at:home женщина only женщина говорить-ФРЕКВ-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД слышать-NONPST солнце only солнце говорить-0-ИМПФ-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД слышать-NONPST 1МН в:направлении-1МН must-НМЛЗ.ИМПФ человек if ice-3ЕД bit lick-ИМП-ДВ snow-0-3ЕД bit lick-ИМП-ДВ homewards push-ЕД.МН homewards push-ИМП.ЕД.МН [но] 1МН в:направлении-1МН НЕГ быть-НМЛЗ.ИМПФ человек if steam мусор sand мусор делать-ИМП.ЕД.МН DP ever DP DP speech слышать-ПРОШ-0-ЕД.3ЕД тот watchdog-ДВ-ЛОК sniff-ИНХ-ПРОШ-ПАС and snow-0-3ЕД bit lick-0-ПРОШ-ПАС ice-3ЕД bit lick-0-ПРОШ-ПАС дверь от homewards push-0-ПРОШ-ПАС homewards push-0-ПРОШ-ПАС homewards войти-0-ПРОШ and солнце only солнце сидеть-NONPST женщина only женщина сидеть-NONPST шить-NONPST [or] что делать-0-NONPST and назад-3ЕД-ЛОК один мужчина человек лежать-0-NONPST get:drowsy-0-ИНХ-КОНВ DP лежать-0-NONPST голова bottom-3ЕД к дом-3ЕД к [wall] к ski-0-МН стоять-NONPST-0-3МН ski-ДИМ-МН стоять-NONPST-0-3МН маленький ski-ДИМ-3МН лук стоять-0-NONPST стрела-0-МН стоять-NONPST-0-3МН [но] один старый старик лежать-0-NONPST голова bottom-3ЕД-ЛОК gold-ПРОПР bird связать-0-НМЛЗ.ПРФ and gold-ЛОК float-ФРЕКВ-0-NONPST and DP к один старый женщина лежать-0-NONPST голова bottom-3ЕД-ЛОК женщина bird связать-0-НМЛЗ.ПРФ and same gold-ЛОК float-ФРЕКВ-0-NONPST видеть-NONPST-0-ЕД.3ЕД так ФОК видеть-NONPST-0-ЕД.3ЕД
He went up to the door of the house. In the door two watchdogs were tied up and barked and barked, squabbled. From within the house a woman’s voice could be heard, a voice like the sun. “If it’s a person we need, lick off the snow, lick off the ice. Push him inside, push him inside. If the person has nothing to do with us, we will make mincemeat of him.” Fine. He listened to the conversation. The dogs sniffed at him, they licked off the ice, they licked off the snow. They pushed him in through the door. They pushed him in. He entered the house. A woman was seated, like the sun. She was sewing or doing something and behind her some man or other was lying. He had probably gotten drowsy and was lying down. By his head, on the house, on the walls skis were standing, skis were standing, small skis. A bow was standing, arrows were standing. But the old man was sleeping. At his head a golden bird was tied and gleamed with gold. And nearby and old woman was lying. At her head a bird was tied and also gleamed with gold. He looked and looked.