Kolyma Yukaghir
Kolyma Yukaghir: 66.861100, 154.688000