Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: yukaghir. 13 total hits in 3 transcripts.
Conversation (TY0001) (9)
Tan wodul, wodul əl=uːt.
ta -n wadul wadul əl= uː -t(ə)
dist -adv Yukaghir Yukaghir neg= go -fut(neg.3)
dist -adv Yukaghir Yukaghir neg= идти -fut(neg.3)
But the Yukaghir, the Yukaghir won't go (sc. to ask for money).
А юкагир не пойдёт.
My early life (1)
Qad'ir piristrojkə ŋolaːl'əldəγa taŋ [apšč] wadulpul apščiːnələŋ weːŋumlə.
qad'ir perestrojka.R ŋol-Aː-l'əl-dəγa ta-ŋ wadul-pul obščina.R-lə-ŋ weː-ŋu-m(ə)lə
DP reorganization.R be-INCH-EV-3.DS.CVB DEM.DIST-ATTR Yukaghir-PL community.R-FOC-FC do-PL-OF.3SG
DP reorganization.R быть-ИНХ-EV-3.DS.КОНВ DEM.DIST-ATTR Yukaghir-МН community.R-ФОК-FC делать-МН-OF.3ЕД
When the Perstroyka began, the Yukaghirs organised a community organisation.
Когда началась перестройка, юкагиры создали общину.
Life story (TY0005) (3)
Taŋ tadaː wadulpə=də joqopə=də, joqopə=də [n], erpəjəpə waːj [l'e] l'eŋi, čaγad'əŋi.
ta -ŋ ta -Raː wadul -pə =də joqol -pə =də joqol -pə =də erpəjə -pə waːj l'e -ŋi čaγad'ə -ŋi
dist -attr dist -adv Yukaghir -pl =add Yakut -pl =add Yakut -pl =add Even -pl also be -pl work -pl
dist -attr dist -adv Yukaghir -pl =add Yakut -pl =add Yakut -pl =add Even -pl тоже быть -pl работать -pl
Yukaghirs and Yakuts, Yakuts, and the Evens, too, were there, they worked (there).
Там и юкагиры, и якуты, эвены тоже работали.