Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: why. 11 total hits in 4 transcripts.
Conversation (TY0001) (5)
Qoːdiːr?
qoːdiːr
why
почему
Why?
Почему?
My early life (3)
Qoːdiːr aːrmijəγa əl=ewreːl'əlk?
qoːdiːr armija.R-γa əl=ewrə-l'əl-k
why army.R-LOC NEG=walk-EV-INTER.2SG
почему армия.R-ЛОК НЕГ=идти-EV-ИНТЕР.2ЕД
"Why didn’t you go to the army?"
"Почему в армию не пошел?
Pear Story (TY1001) (1)
"Qoːləm tuŋ [an] anmərγi, mm, jaunər ət=pureːńəŋi, qoːdiːr tuŋ maːrqoːlər əl=duːńə?", mandəŋ čuŋdə-gudičiːrəŋ aγoːlui.
qoːləm tu -ŋ anmərγi mm jaunə -r ət= pureː -ń(ə) -ŋi qoːdiːr tu -ŋ maːrqə -oːl -ə -r əl= tuːl -ń(ə) mon -Rəŋ čuŋdə kude -jiː -Rəŋ oγ -oːl -u -j
dp prox -attr probably intj all -s.pred irr= berry -vblz.propr -intr.3pl why prox -attr one -stat -0 -s.pred neg= content -vblz.propr(neg.3) say -ss.sim.cvb thought lie -tr -ss.sim.cvb stand -res -intr.ints -intr.3
dp prox -attr probably intj весь -s.pred irr= berry -vblz.propr -intr.3pl почему prox -attr один -stat -0 -s.pred neg= содержимое -vblz.propr(neg.3) сказать -ss.sim.cvb thought лежать -tr -ss.sim.cvb стоять -res -intr.ints -intr.3
He was standing and thinking: "How, I think all (sc. baskets) must have been full with berries, why is this one empty?".
Life story (TY0005) (2)
Tadaːt aːwaːrələk egoːrələk waːj taːt mə=qoːdiːr metid'eː, metqənə kinoll'əlk əl=mannun "Malaː, aːwaːk, egoːk!", meteilək taːt eureːnunund'əŋ.
ta -Raː -t aːwə -Aː -R(ə)lək eg -oː -R(ə)lək waːj taːt mə= qoːdiːr met -id'eː met -γənə kin -(ŋ)oll'əlk əl= mon -nun malaː aːwə -Aː -k eg -oː -k met -eilə(k) taːt eurə -nu -nun -jə(ŋ)
dist -adv -adv.abl sleep -inch -ss.ant.cvb stand -intr -ss.ant.cvb also so aff= why 1sg -ints 1sg -def.acc who -nom.contr neg= say -hab(neg.3) intj sleep -inch -imp.2 stand -intr -imp.2 1sg -ints so walk -ipfv -hab -intr.1sg
dist -adv -adv.abl спать -inch -ss.ant.cvb стоять -intr -ss.ant.cvb тоже так aff= почему 1sg -ints 1sg -def.acc кто -nom.contr neg= сказать -hab(neg.3) intj спать -inch -imp.2 стоять -intr -imp.2 1sg -ints так идти -ipfv -hab -intr.1sg
Then I would go to bed, stand up, again alone, for some reason, no-one used to tell me "Come, go to bed, wake up!", so I walked on my own.
Потом ложусь спать, встаю, опять так почему-то одна, мне никто не говорит: «Давай спи, вставай», - я сама так одна ходила.