Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: walk. 76 total hits in 17 transcripts.
Fire lighting rituals (TY0004) (1)
Tuŋ lögitəllək, əə, ten lukunburəbəγat, l'ələŋ, "Jawnər [amoː], mitqa jawnər teńi amoːγan, nemeŋoll'əlk, jawnər, mit oːd oːrpəpteː jawnər amutnəŋ ewrəŋuγan", mandəŋ lögiteːnull'əlŋaː.
tu-ŋ lögi-t(ə)-rələk əə tu-n lukul-N pure-bə-γa-t l'ə-lə-ŋ jawnə-r am-oːl mit-γa jawnə-r teńi am-oː(l)-γan neme-ŋoll'əlk jawnə-r mit oː-N oː-p(ə)-p(ə)-deː jawnə-r am-oː(l)-j(ə)-nə-ŋ ewrə-ŋu-γan mon-rə-ŋ lögi-t(ə)-nun-l'əl-ŋaː
DEM.PROX-ATTR eat-CAUS-SS.PF.CVB HESIT DEM.PROX-ADV earth-GEN above-LOC.NMLZ-LOC-ABL HESIT-FOC-FC all-S good-STAT 1PL-LOC all-S DEM.PROX.LOC good-STAT-IMP.3 what-S.FCI all-S 1PL child-GEN child-PL-PL-DIM all-S good-STAT-PTC-ADV-FC walk-PL-IMP.3 say-SS.IMPF.CVB-FC eat-CAUS-HAB-EV-TR.3PL
DEM.PROX-ATTR есть-CAUS-SS.ПРФ.КОНВ HESIT DEM.PROX-ADV earth-ГЕН над-ЛОК.НМЛЗ-ЛОК-АБЛ HESIT-ФОК-FC весь-S хороший-STAT 1МН-ЛОК весь-S DEM.PROX.ЛОК хороший-STAT-ИМП.3 что-S.FCI весь-S 1МН ребенок-ГЕН ребенок-МН-МН-ДИМ весь-S хороший-STAT-ПРИЧ-ADV-FC идти-МН-ИМП.3 сказать-SS.ИМПФ.КОНВ-FC есть-CAUS-ХАБ-EV-TR.3МН
When they finished feeding the fire, from that place, uhm, they fed with the words: "Everything, may everything be good for us here, nothing, all, may all our grandchildren live well".
Когда кормили, с этой местности, это, "Все, нам все здесь пусть будет хорошо, ничто, наши внуки все пусть хорошо живут",-с такими словами кормили.
Pear story (TY1004) (1)
Tadaːt keweilŋiń l'eŋi, miraːnudəγənə.
ta -Raː -t kew -(A)j -l -ŋiń l'e -ŋi mira -nu -dəγənə
dist -adv -adv.abl go.away -pfv -nmlz -dat be -intr.3pl walk -ipfv -3ds.cond.cvb
dist -adv -adv.abl идти.прочь -pfv -nmlz -dat быть -intr.3pl идти -ipfv -3ds.cond.cvb
Then they were about to leave, while he walked away.
Picture elicitation (TY1205) (2)
Maːrqən köde l'elə mairəŋ, pulgid'ilələ mairəŋ miraːnui.
maːrqə -ND köde l'e -lə moi -Rəŋ pulgid'ilə -lə moi -Rəŋ mira -nu -j
one -gen person hesit -acc hold -ss.sim.cvb plant -acc hold -ss.sim.cvb walk -ipfv -intr.3
один -gen человек hesit -acc держать -ss.sim.cvb plant -acc держать -ss.sim.cvb идти -ipfv -intr.3
A man is walking holding a thingo, holding a plant.
Pear story (TY1000) (1)
Jaunər taŋ jaːn gruːšələ leunurəŋ mə=miraːŋi.
jaunə -r ta -ŋ jaː -ND gruša.R -lə leg -nu -Rəŋ mə= mira -Aː -ŋi
all -s.pred dist -attr three -gen pear.R -ind.acc eat -ipfv -ss.sim.cvb aff= walk -inch -intr.3pl
весь -s.pred dist -attr три -gen pear.R -ind.acc есть -ipfv -ss.sim.cvb aff= идти -inch -intr.3pl
They all started walking eating those three pears.
Picture elicitation (TY1207) (1)
Maːrqən köde mər=ölkeːnui, öː mə=joːraːnui, играет, да, [maːrq] maːrqən göde mə=miraːnui.
maːrqə -ND köde mə= ölkə -nu -j öː mə= joːrə -nu -j maːrqə -ND köde mə= mira -nu -j
one -gen person aff= run -ipfv -intr.3 child aff= play -ipfv -intr.3 one -gen person aff= walk -ipfv -intr.3
один -gen человек aff= бежать -ipfv -intr.3 ребенок aff= play -ipfv -intr.3 один -gen человек aff= идти -ipfv -intr.3
A person is running, a child is playing, a person is walking.
Picture elicitation (TY1200) (1)
Maːrqən köde mə=miraːnui, öːŋ laujəγə [el] qudoːlui, paipəŋ mər=ölkeːnui.
maːrqə -ND köde mə= mira -nu -j öː -ŋ laujə -γə quda -oːl -u -j paipə -ŋ mə= ölkə -nu -j
one -gen person aff= walk -ipfv -intr.3 child -fc water -loc lie -stat -intr.ints -intr.3 woman -fc aff= run -ipfv -intr.3
один -gen человек aff= идти -ipfv -intr.3 ребенок -fc вода -loc лежать -stat -intr.ints -intr.3 женщина -fc aff= бежать -ipfv -intr.3
(There is walking, swimming and running; who's doing what?) A man is walking, the child lies in the water, and the woman is running.
Picture elicitation (TY1204) (1)
Maːrqən göde mə=miraːnui (miraːnui: идет), öːŋ laujəγə, laujəγə купается, paːd'əd-öː waːji elkərəŋ köluːnui.
maːrqə -ND köde mə= mira -nu -j öː -ŋ laujə -γə laujə -γə paːd'ə -ND öː waːj ölkə -Rəŋ kel(u) -nu -j
one -gen person aff= walk -ipfv -intr.3 child -fc water -loc water -loc female -gen child also run -ss.sim.cvb come -ipfv -intr.3
один -gen человек aff= идти -ipfv -intr.3 ребенок -fc вода -loc вода -loc female -gen ребенок тоже бежать -ss.sim.cvb прийти -ipfv -intr.3
One man is walking (miraːnui - is walking), a child is bathing in the water, a girl is running (towards us).