Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: unable. 1 total hits in 1 transcripts.
(1)
Taŋ kötkəirələk lačilə endəl čantəirəllək əl= mm, əl=leudəčoːn čaːqərur mər=eul'əkeːl'əń. Эл-лэвдэчуон чахарур мэ-йабаалэнь.
ta -ŋ kötkə -(A)j -R(ə)lək lačil -lə eND -R(ə) -l čantə -(A)j -R(ə) -R(ə)lək əl= mm əl= leg -R(ə) -čoːn čaːqə -R(ə) -u -r mə -r= eul'ə -QAː -l'əl -j
dist -attr arrive -pfv -ss.ant.cvb fire -acc burn -tr -nmlz unable -pfv -tr -ss.ant.cvb neg= intj neg= eat -intr -ss.priv.cvb freeze -intr -0 -ss.circ.cvb aff -0= not.be -stat.inch -ev -intr.3
dist -attr прибыть -pfv -ss.ant.cvb огонь -acc burn -tr -nmlz unable -pfv -tr -ss.ant.cvb neg= intj neg= есть -intr -ss.priv.cvb freeze -intr -0 -ss.circ.cvb aff -0= не.быть -stat.inch -ev -intr.3
He came back but didn’t manage to make fire, so he couldn’t eat, couldn’t get warm and died.
Домой приехал, не смог зажечь огонь, так он не кушал, не грелся - и умер.