Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: sing. 11 total hits in 3 transcripts.
My early life (2)
Aduŋ waːwəčə jaqtələ, "Ja l'ubl'u tib'a, žizń" ŋod'ə waːwəčə jaqtələ qad'ir, taŋ kileŋ l'eːnuləqa jaqtaːnuni, anaːn [amut] amutnə jaqtaːnuni.
adu-ŋ waːwəčə jaqtə-lə ja.R ljublju.R tebja.R žizn'.R ŋol-j(ə) waːwəčə jaqtə-lə qad'ir ta-ŋ kileŋ l'ə-nu-ləqa jaqtə-nun-j anaːn am-oː(l)-j(ə)-nə jaqtə-nun-j
DEM.VISIB-ATTR Russian song-ACC I.R love.1SG.R you.GEN.R life.R be-PTC Russian song-ACC DP DEM.DIST-ATTR both be-IMPF-1/2PL.DS.CVB sing-HAB-INTR.3 very good-STAT-PTC-ADV sing-HAB-INTR.3
DEM.VISIB-ATTR русский песня-АКК I.R love.1ЕД.R ты.ГЕН.R жизнь.R быть-ПРИЧ русский песня-АКК DP DEM.DIST-ATTR both быть-ИМПФ-1/2МН.DS.КОНВ sing-ХАБ-ИНТР.3 очень хороший-STAT-ПРИЧ-ADV sing-ХАБ-ИНТР.3
When we were together, he would sing that Russian song, the Russian song called "I love you, life", and he sang very well.
Oн пел эту рускую песню под названием "Я люблю тебя, жизнь", когда мы двоем дежурили, и очень хорошо пел.
Life story (TY0005) (8)
Əə, eńeːpə tittə öːrpəγənə jaqtaːnunŋaː, jaqtəsnunŋaː.
əə eńeː.E -pə tittə öː -pə -γənə jaqtə -nun -ŋa(m) jaqtə -s(ə) -nun -ŋa(m)
hesit mother.E -pl 3pl.gen child -pl -def.acc sing -hab -tr.3pl sing -caus -hab -tr.3pl
hesit мать.E -pl 3pl.gen ребенок -pl -def.acc sing -hab -tr.3pl sing -caus -hab -tr.3pl
Erm, mothers used to sing about their children.
Матери о своих детях пели, про них пели.
Conversation (TY0001) (1)
Joqopul jeulugə, ńeːd'inunŋaː, jeulugə, jaqtaːnunŋi, əə, jaqtə, jaqtə ŋoriːŋaː buolla, jeulugə.
joqol -p(ul) jeulə -Gə ńeː -(uː)ji -nun -ŋa(m) jeulə -Gə jaqtə -nun -ŋi əə jaqtə jaqtə (ŋ)ol -Riː -ŋa(m) buolla.Y jeulə -Gə
Yakut -pl like -intj call -pluract -hab -tr.3pl like -intj sing -hab -intr.3pl hesit song song cop -tr -tr.3pl dp.Y like -intj
Yakut -pl любить -intj звать -pluract -hab -tr.3pl любить -intj sing -hab -intr.3pl hesit песня песня cop -tr -tr.3pl dp.Y любить -intj
The Yakuts, the poor souls, they used to tell, poor things, they used to sing, uhm, song, to make songs, the poor souls.
Бедняжки якуты рассказывали, бедняжки песню пели, песню сочиняли.