Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: ride. 5 total hits in 5 transcripts.
My early life (1)
Qad'ir mit taŋ metqanə ańməsnunum qad'ir ilelək, taːt ewreː(nund'əli), ile [jonoγəs] eːreːnunuj l'eː, taːt.
qad'ir mit ta-ŋ met-γanə ańmə-s(ə)-nun-u-m qad'ir ile-lək taːt ewrə-nun-j(ə)li ile jonuγə-s(ə) eːrə-nun-u-j l'eː taːt
DP 1PL DEM.DIST-ATTR 1SG-ACC ride-CAUS-IMPF-0-TR.3SG DP domestic:reindeer-INST so walk-HAB-INTR.1PL domestic:reindeer gather-CAUS herd-HAB-0-TR.1PL DP so
DP 1МН DEM.DIST-ATTR 1ЕД-АКК ехать:верхом-CAUS-ИМПФ-0-TR.3ЕД DP domestic:reindeer-INST так идти-ХАБ-ИНТР.1МН domestic:reindeer собиратть-CAUS herd-ХАБ-0-TR.1МН DP так
He would seat me on the reindeer sledge and we would ride like that, keep watch over the reindeer.
Он меня подсаживал на нарту, на оленях, так ездили, дежурили.
Wild reindeer (1)
"Joqodilelə waːj, joqodilelə waːj mendələk ańmərə kečiŋuγan", mod'əŋ.
joqol-N ile-lə waːj joqol-N ile-lə waːj med'-rələk ańmə-rə keči-ŋu-γan mon-jə(ŋ)
Yakut-GEN domestic.reindeer-ACC too Yakut-GEN domestic.reindeer-ACC too take.SS.PF.CVB ride-SS.IPF.CVB bring-PL-IMP.3 say-INTR.1SG
Yakut-ГЕН domestic.олень-АКК тоже Yakut-ГЕН domestic.олень-АКК тоже взять.SS.ПРФ.КОНВ ехать:верхом-SS.IPF.КОНВ принести-МН-ИМП.3 сказать-ИНТР.1ЕД
"Also, they should harness horses and ride here", I said.
"Пусть коня запрягут и приедут верхом",- сказал я.
Pear story (TY1000) (1)
Tadaːt ičoːləqənəŋ viləsipeːt, an, an viləsipeːtqə ańmərəŋ maːrqən köːd'əd-öːk kelunul.
ta -Raː -t ičoː -ləqənə(ŋ) velosiped.R adu -n adu -n velosiped.R -γə ańmə -Rəŋ maːrqə -ND köːd'ə -ND öː(ŋ) -k kel(u) -nu -l
dist -adv -adv.abl look -1/2pl.ds.cond.cvb.fc bicycle.R vis -adv vis -adv bicycle.R -loc ride -ss.sim.cvb one -gen male -gen child -mod.pred come -ipfv -sf
dist -adv -adv.abl смотреть -1/2pl.ds.cond.cvb.fc bicycle.R vis -adv vis -adv bicycle.R -loc ехать:верхом -ss.sim.cvb один -gen male -gen ребенок -mod.pred прийти -ipfv -sf
Then we saw how bicycle, how a boy came on a bicycle.
Life story (TY0005) (1)
Ilelə waːj jaqtaːnunŋi, tittə ańmilpəγənə, qoːdəŋ amutnəŋ tittə ańmərəjoːlγənə, taŋ [admi] ańmilpəgi, l'eγə...
ile -lə waːj jaqtə -nun -ŋi tittə ańmil -pə -γənə qoːdə -ŋ ama -oːl -(j)nə -ŋ tittə ańmə -R(ə) -j -oːl -γənə ta -ŋ ańmil -pə -gi l'e -γə
domestic.reindeer -acc also sing -hab -intr.3pl 3pl.gen riding.reindeer -pl -def.acc how -fc good -stat -adv -fc 3pl.gen ride -tr -0 -res -def.acc dist -attr riding.reindeer -pl -3poss hesit -loc
domestic.олень -acc тоже sing -hab -intr.3pl 3pl.gen riding.олень -pl -def.acc как -fc хороший -stat -adv -fc 3pl.gen ехать:верхом -tr -0 -res -def.acc dist -attr riding.олень -pl -3poss hesit -loc
They also sing about reindeer, their riding reindeer, how they rode them well, those riding reindeer, erm...
Про оленей тоже поют, про своих ездовых, как они хорошо ездили, эти ездовые, как...
Finite story (TY1011) (1)
Tideŋ nimepulγə qad'ir edeːlgi əl=čoŋuŋu, teːŋ [pa pa pa] pažaːrnikpul qad'ir tittə mašiːnə pulgərəirələk ańmərələk mə=köčegəirəŋaː. Taŋudəŋ mə=kötkəiŋi, tuŋ edeːjə nimeγə.
tide -ŋ nime -p(ul) -γə qad'ir eND -Aː -l -gi əl= čoŋu -ŋu teː -ŋ požarnik.R -p(ul) qad'ir tittə mašina.R pul -Gə -RAi -R(ə)lək ańmə -R(ə)lək mə= köče -Gə -(A)j -R(ə) -ŋa(m) ta -(lə)G(u)də -ŋ mə= kötkə -(A)j -ŋi tu -ŋ eND -Aː -j(ə) nime -γə
invis -attr house -pl -loc dp burn -intr.punct -n -3 neg= defend -3pl(neg.3) med -attr fireman.R -pl dp 3pl.gen car.R come.out -intr -tr.punct -ss.ant.cvb ride -ss.ant.cvb aff= leap -intr -pfv -tr -tr.3pl dist -adv.dir -fc aff= arrive -pfv -intr.3pl prox -attr burn -intr.punct -s.ptcp house -loc
invis -attr дом -pl -loc dp burn -intr.punct -n -3 neg= defend -3pl(neg.3) med -attr fireman.R -pl dp 3pl.gen car.R прийти.из -intr -tr.punct -ss.ant.cvb ехать:верхом -ss.ant.cvb aff= leap -intr -pfv -tr -tr.3pl dist -adv.dir -fc aff= прибыть -pfv -intr.3pl prox -attr burn -intr.punct -s.ptcp дом -loc
They couldn't defend themselves form the fire in their house, so those firemen drew out their car, climbed in and drove quickly. They arrived there, to that burning house.