Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: outside. 11 total hits in 9 transcripts.
Fire and the evil man (TY0003) (1)
Pude mə=čiŋičərəj=də.
pude mə(r)=čiŋičə-r(ə)-j=də.E
outside EX=darkness-V-INTR.3=DP.E
снаружи EX=темнота-ГЛ-ИНТР.3=DP.E
The night was falling outside.
А на улице ночь начиналась.
Fire lighting rituals (TY0004) (1)
Taŋ lögitəllək, qad'ir, jawnər joːγəjl'əlŋudəγa, joːγəjrələk, könmə čiː, l'əŋin, pude pulgejrələk, pude waːj suːsejnull'əlŋaː.
ta-ŋ lögi-t(ə)-rələk qad'ir jawnə-r joːγə-j-l'əl-ŋu-dəγa joːγəj-rələk könmə čiː l'ə-ŋiń pude pul-gə-ej-rələk pude waːj suːs-ej-nun-l'əl-ŋaː
DEM.DIST-ATTR eat-CAUS-SS.PF.CVB DP all-S finish-PF-EV-PL-3.DS.CVB finish-SS.PF.CVB other people HESIT-DAT outside go:out-ITER-PF-SS.PF.CVB outside too throw-PF-HAB-EV-TR.3PL
DEM.DIST-ATTR есть-CAUS-SS.ПРФ.КОНВ DP весь-S закончить-ПРФ-EV-МН-3.DS.КОНВ закончить-SS.ПРФ.КОНВ другой народ HESIT-ДАТ снаружи выйти-ITER-ПРФ-SS.ПРФ.КОНВ снаружи тоже бросать-ПРФ-ХАБ-EV-TR.3МН
After the feeding, when everything's finished, some people would go out and throw (sacrificies) outside, too.
После кормления, когда все закончат, закончив, некоторые люди, это, выходят на улицу, на улице тоже бросают.
(1)
Pude mə=čiŋičərəil'eń.
pude mə= čiŋičə -R(ə) -(A)j -l'əl -j
outside aff= darkness -vblz.acquis -pfv -ev -intr.3
снаружи aff= темнота -vblz.acquis -pfv -ev -intr.3
The night fell outside.
А на улице ночь начиналась.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
L'eː, əə, anaːn čaγad'əili [...], pude čaγad'əili.
l'eː əə anaːn čaγad'ə -j(ə)li pude čaγad'ə -j(ə)li
dp hesit very move -intr.1pl outside work -intr.1pl
dp hesit очень move -intr.1pl снаружи работать -intr.1pl
Yeah, ehm, we worked a lot, we worked outside.
Вот, мы очень много работали, на улице работали.
Picture elicitation (TY1206) (2)
[tete] Tuŋ [pai] paipə pude pulgəirələk kerewələ nimeŋiń toneːnuni, saːlə meńdələk.
* tu -ŋ paipə pude pul -GAi -R(ə)lək korova.R -lə nime -ŋiń tono -nun -j saːl -lə meŃD' -R(ə)lək
* prox -attr woman outside come.out -intr.punct -ss.ant.cvb cow.R -acc house -dat chase -hab -intr.3 tree -acc take -ss.ant.cvb
* prox -attr женщина снаружи прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb корова.R -acc дом -dat chase -hab -intr.3 дерево -acc взять -ss.ant.cvb
This woman went out and chased a cow home, with a stick.
Pear story (TY1002) (1)
Pureːləŋ pude, puren saːlγə quːdəirələk alγudə kereːsnunum.
pureː -lə -ŋ pude pure -n saːl -γə quː -RAi -R(ə)lək al -(lə)G(u)də ker -Aː -s(ə) -nun -u -m
berry -pred -fc outside above -adv.prol tree -loc climb -intr.punct -ss.ant.cvb under -adv.dir go.down -intr.punct -caus -hab -0 -tr.3
berry -pred -fc снаружи над -adv.prol дерево -loc climb -intr.punct -ss.ant.cvb под -adv.dir идти.down -intr.punct -caus -hab -0 -tr.3
He climbs the tree, up, and then he brings the berries down.
Finite story (TY1009) (1)
Kinek ńeːnullək tilifoːnək, taːt l'er pude pulgəč, torońəi köde, pude pulgəirələk alun kereːnui, qomońəi ködeŋiń sespədəγə paidunaːm, ee, tudel buolla əl=mönd'əi.
kin -ə -k ńeː -nu -R(ə)lək telefon.R -lək taːt l'e -r pude pul -GAi -j toro -ń(ə) -j(ə) köde pude pul -GAi -R(ə)lək al -u -n ker -Aː -nu -j qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γə pai -du -naː -m ee tude -l buolla.Y əl= mönd'ə -(A)j
who -0 -mod.pred call -ipfv -ss.ant.cvb telephone.R -ins so be -ss.circ.cvb outside come.out -intr.punct -intr.3 black -intr -s.ptcp person outside come.out -intr.punct -ss.ant.cvb under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -ipfv -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -loc hit -pluract -inch -tr.3 intj 3sg -nom dp.Y neg= awake -pfv(neg.3)
кто -0 -mod.pred звать -ipfv -ss.ant.cvb telephone.R -ins так быть -ss.circ.cvb снаружи прийти.из -intr.punct -intr.3 черный -intr -s.ptcp человек снаружи прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -ipfv -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -inch -tr.3 intj 3sg -nom dp.Y neg= awake -pfv(neg.3)
He called someone on the phone, therefore he went out, the black man, and when he came out he went down and began to knock at the green man's door, oh, and he didn't wake up.
Conversation (TY0001) (2)
Laujə ŋolaːnuni tideŋ l'egi, pugučəgi, taŋńələ qad'ir čoːγəiməŋ qad'ir pude pulgərəirələk qad'ir [...] l'elək...
laujə (ŋ)ol -Aː -nun -j tide -ŋ l'e -gi pugučə -gi ta -ŋńə -lə qad'ir čoːγəi -mə -ŋ qad'ir pude pul -Gə -RAi -R(ə)lək qad'ir l'e -lək
water cop -inch -hab -intr.3 invis -attr hesit -3poss fur -3poss dist -n -acc dp spring -n.temp -fc dp outside come.out -intr -tr.punct -ss.ant.cvb dp hesit -ins
вода cop -inch -hab -intr.3 invis -attr hesit -3poss мех -3poss dist -n -acc dp spring -n.temp -fc dp снаружи прийти.из -intr -tr.punct -ss.ant.cvb dp hesit -ins
That, the hide becomes completely wet, and then they would take it out in spring, erm [...], with that...
Это самое, шерсть становится мокрой, и это, тогда весной выносят наружу, потом, этим самым...
Finite story (TY1008) (1)
Mər=oγoːń, köːd'əd-öː, qomońəi köde mər=oγoːń, tadaːt mə=pulgəč tude nimeγət. Mə=qaγudəŋ mər=uːnui. Alγudə mə=kereːj, pude pulgəinui. Taːt, torońəi sukunńəi köːd'əd-öːń köllək seppəgi paidumlə.
mə -r= oγ -oːl -j köːd'ə -ND öː qomo -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= oγ -oːl -j ta -Raː -t mə= pul -GAi -j tude nime -γət mə= qa -(lə)G(u)də -ŋ mə -r= uː -nu -j al -(lə)G(u)də mə= ker -Aː -j pude pul -GAi -nu -j taːt toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ń kel(u) -R(ə)lək sespə -gi pai -du -m(ə)lə
aff -0= stand -stat -intr.3 male -gen child green/blue -intr -s.ptcp person aff -0= stand -stat -intr.3 dist -adv -adv.abl aff= come.out -intr.punct -intr.3 3sg.gen house -abl aff= qu -adv.dir -fc aff -0= go -ipfv -intr.3 under -adv.dir aff= go.down -intr.punct -intr.3 outside come.out -intr.punct -ipfv -intr.3 so black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -def.dat come -ss.ant.cvb door -3poss hit -pluract -of.3sg
aff -0= стоять -stat -intr.3 male -gen ребенок green/blue -intr -s.ptcp человек aff -0= стоять -stat -intr.3 dist -adv -adv.abl aff= прийти.из -intr.punct -intr.3 3sg.gen дом -abl aff= qu -adv.dir -fc aff -0= идти -ipfv -intr.3 под -adv.dir aff= идти.down -intr.punct -intr.3 снаружи прийти.из -intr.punct -ipfv -intr.3 так черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -def.dat прийти -ss.ant.cvb дверь -3poss hit -pluract -of.3sg
He stood, the boy, the green man stood, and then he got out of his house. He went somewhere, he went downstairs, he went outside. And so, when he came to the boy dressed in black, he knocked at his door.