Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: des. 23 total hits in 9 transcripts.
Conversation (TY0001) (12)
Mörilbuńi, anaːn mörilbuńi.
mör -jiː -(l)buń -j anaːn mör -jiː -(l)buń -j
hear -tr -des -intr.3 very hear -tr -des -intr.3
слышать -tr -des -intr.3 очень слышать -tr -des -intr.3
It wants to hear, it very much wants to hear.
Очень хочет услышать.
Picture elicitation (TY1206) (1)
L'ukud öː leudəlbuńeːnui - хочет кушать, leudəlbuńeːnui, peldudeː, maːrqən peldudeː nonγələ launum, tan maːrqən paipə laujələ launum.
juku -ND öː leg -də -(l)buń -ə -nu -j leg -R(ə) -(l)buń -Aː -nu -j peldudeː maːrqə -ND peldudeː nonγə -lə lau -nu -m ta -n maːrqə -ND paipə laujə -lə lau -nu -m
small -gen child eat -3 -des -0 -ipfv -intr.3 eat -intr -des -intr.punct -ipfv -intr.3 old.man one -gen old.man tobacco -acc drink -ipfv -tr.3 dist -adv one -gen woman water -acc drink -ipfv -tr.3
маленький -gen ребенок есть -3 -des -0 -ipfv -intr.3 есть -intr -des -intr.punct -ipfv -intr.3 старый.мужчина один -gen старый.мужчина tobacco -acc drink -ipfv -tr.3 dist -adv один -gen женщина вода -acc drink -ipfv -tr.3
A little child is about to start eating, an old man is smoking, and a woman is drinking water.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
L'eŋ, baγar [apuč] amučə paipə ŋoll'əltəi, qon guril'iːtoːk?
l'e -ŋ baγar.Y ama -oːl -j(ə) paipə (ŋ)ol -l'əl -t(ə) -j qon kuril'iː -t(ə) -oːk
hesit -attr maybe.Y good -stat -s.ptcp woman cop -ev -fut -intr.3 des know -fut -inter.1pl
hesit -attr может:быть.Y хороший -stat -s.ptcp женщина cop -ev -fut -intr.3 des know -fut -inter.1pl
Well, she might perhaps be a good woman, how can we know?
Вот, может хорошая женщина была, откуда нам знать!
(2)
Qad'ir, əə, qoːdəŋ, qoːdə-l'el ŋoll'əlk, [əl, əl, edeː] əl=edeːlbull'əń. Хоодэдэҥ-ньолльэлк эндэлэ мэ-чантайлальэрум.
qad'ir əə qoːdə -ŋ qoːdə l'e -l (ŋ)ol -l'əlk əl= eND -Aː -(l)buń -l'əl -j
dp hesit how -fc how be -nmlz cop -ss.contr.cvb neg= burn -intr.punct -des -ev -intr.3
dp hesit как -fc как быть -nmlz cop -ss.contr.cvb neg= burn -intr.punct -des -ev -intr.3
Whatever he was doing, the fire wouldn’t start.
Он что ни делал, огонь не горел.
Finite story (TY1007) (1)
[kel] Kelullək čiːpulgi, čiːlə... qomońəi sukunńəi köde [ma el] əl=quːsəilbuń.
kel(u) -R(ə)lək čiː -p(ul) -gi čiː -lə qomo -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde əl= quː -sAi -(l)buń
come -ss.ant.cvb people -pl -3poss people -acc green/blue -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person neg= climb -tr.punct -des(neg.3)
прийти -ss.ant.cvb народ -pl -3poss народ -acc green/blue -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек neg= climb -tr.punct -des(neg.3)
When they arrived, the men, the men ... the man dressed in green didn't want to jump.
Finite story (TY1008) (1)
Teńi köːd'əd-öːrpə [...], öː, nimeγə l'ei öːrpəγənə "Quːsəiŋik" manŋi; əl=quːsəilbuńŋu.
tu -Raː köːd'ə -ND öː -pə öː nime -γə l'e -j(ə) öː -pə -γənə quːsə -(A)j -ŋi -k mon -ŋi əl= quːsə -(A)j -(l)buń -ŋu
prox -adv male -gen child -pl child house -loc be -s.ptcp child -pl -def.acc jump -pfv -pl -imp.2 say -intr.3pl neg= jump -pfv -des -3pl(neg.3)
prox -adv male -gen ребенок -pl ребенок дом -loc быть -s.ptcp ребенок -pl -def.acc прыгать -pfv -pl -imp.2 сказать -intr.3pl neg= прыгать -pfv -des -3pl(neg.3)
Then the boys [...] children, they said to the children who were in the house "Jump!". They didn't want to jump.
Finite story (TY1009) (1)
Ńamučəńd'ə ködeŋiń waːji monaːŋi: "Maːlək mitiń keluk", tadaːt tudel waːji mər=iŋeːm, [el] əl=quːsəilbuń.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń waːj mon -Aː -ŋi maːlək mit -i -ń kel(u) -k ta -Raː -t tude -l waːj mə -r= iŋeː -m əl= quːsə -(A)j -(l)buń
redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat also say -inch -intr.3pl dp 1pl -0 -def.dat come -imp.2 dist -adv -adv.abl 3sg -nom also aff -0= fear -tr.3 neg= jump -pfv -des(neg.3)
redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat тоже сказать -inch -intr.3pl dp 1pl -0 -def.dat прийти -imp.2 dist -adv -adv.abl 3sg -nom тоже aff -0= fear -tr.3 neg= прыгать -pfv -des(neg.3)
They also started to tell the red man to come to them, but he was also afraid and didn't want to jump.
Life story (TY0005) (1)
Tadaːt taːt eureːnur taŋ met laːmə sal'ilə nuːnunmələ, sal'il euri, l'eləŋ, ujeńəi~rukunpə l'epədəγənə, nonod-öːpələ leulbuńnunum.
ta -Raː -t taːt eurə -nu -r ta -ŋ met laːmə sal'il -lə nug -nun -m(ə)lə sal'il euri l'e -lə -ŋ uje -ń(ə) -j(ə) ~sukun -pə l'e -pə -də -γənə nodo -ND öː -pə -lə leg -(l)buń -nun -u -m
dist -adv -adv.abl so walk -ipfv -ss.circ.cvb dist -attr 1sg dog mouse -pred find -hab -of.3sg mouse or hesit -pred -fc wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz -pl be -pl -3poss.obl -def.acc bird -gen child -pl -acc eat -des -hab -0 -tr.3
dist -adv -adv.abl так идти -ipfv -ss.circ.cvb dist -attr 1sg собака mouse -pred найти -hab -of.3sg mouse or hesit -pred -fc wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz -pl быть -pl -3poss.obl -def.acc bird -gen ребенок -pl -acc есть -des -hab -0 -tr.3
Then, while we walked like that, that dog of mine would find mice, mice or, erm, it wanted to eat those bird things, eggs.
Потом, когда так ходили, моя собака находила мышку, мышку или это птичьи эти, яички хотела кушать.
Finite story (TY1010) (3)
Tadaːt, l'eŋiń, ńamučəńd'ə köde aːwər, l'eŋ, [aːw] ńamučəńd'ə ködeŋiń sespədəγənə paidum, mönd'əsəilŋiń. Tudel waːj mər=aːwəi, [möńd'əil] əl=mönd'əilbuń.
ta -Raː -t l'e -ŋiń ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde aːwə -r l'e -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γənə pai -du -m mönd'ə -s(ə) -(A)j -l -ŋiń tude -l waːj mə -r= aːwə -j əl= mönd'ə -(A)j -(l)buń
dist -adv -adv.abl hesit -dat redness -vblz.propr -s.ptcp person sleep -ss.circ.cvb hesit -fc redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -def.acc hit -pluract -tr.3 awake -caus -pfv -nmlz -dat 3sg.gen -nom also aff -0= sleep -intr.3 neg= awake -pfv -des(neg.3)
dist -adv -adv.abl hesit -dat redness -vblz.propr -s.ptcp человек спать -ss.circ.cvb hesit -fc redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -def.acc hit -pluract -tr.3 awake -caus -pfv -nmlz -dat 3sg.gen -nom тоже aff -0= спать -intr.3 neg= awake -pfv -des(neg.3)
Then, to that one, the red man was asleep, uhm, he knocked on the red man's door, to wake him up. But he was also asleep and wouldn't wake up.