Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: awake. 15 total hits in 8 transcripts.
Finite story (TY1009) (3)
Tadaːt [maː] torońəi köde mə=mönd'əi, mə=mönd'əi
ta -Raː -t toro -ń(ə) -j(ə) köde mə= mönd'ə -j mə= mönd'ə -j
dist -adv -adv.abl black -intr -s.ptcp person aff= awake -intr.3 aff= awake -intr.3
dist -adv -adv.abl черный -intr -s.ptcp человек aff= awake -intr.3 aff= awake -intr.3
Then the black man woke up, he woke up.
Conversation (TY0001) (3)
Ee, anaːn amutnəŋ aːwəllək mönd'əinund'əŋ.
ee anaːn ama -oːl -(j)nə -ŋ aːwə -R(ə)lək mönd'ə -(A)j -nun -jə(ŋ)
intj very good -stat -adv -fc sleep -ss.ant.cvb awake -pfv -hab -intr.1sg
intj очень хороший -stat -adv -fc спать -ss.ant.cvb awake -pfv -hab -intr.1sg
I sleep very well and wake up.
Очень крепко спавши, просыпаюсь.
Finite story (TY1011) (1)
Tadaːt, tadaː qad'ir [ti] torońəi köde mə=mönd'əč, mönd'əirələk mə=mörum, teńi nimepəgi mər=edeːnui.
ta -Raː -t ta -Raː qad'ir toro -ń(ə) -j(ə) köde mə= mönd'ə -(A)j -j mönd'ə -(A)j -R(ə)lək mə= mör -u -m tu -Raː nime -pə -gi mə -r= eND -Aː -nu -j
dist -adv -adv.abl dist -adv dp black -intr -s.ptcp person aff= awake -pfv -intr.3 awake -pfv -ss.ant.cvb aff= feel -0 -tr.3 prox -adv house -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
dist -adv -adv.abl dist -adv dp черный -intr -s.ptcp человек aff= awake -pfv -intr.3 awake -pfv -ss.ant.cvb aff= feel -0 -tr.3 prox -adv дом -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
Then, the black man woke up there, when he woke up he noticed, their house was on fire.
Life story (TY0005) (2)
Čaːjnik lolγəstəllək met čiː, met, met amaː mönd'əsnunuŋ, met [e], mönd'əirələk taŋ čaːj laununum, metqənə mannuni: "Qaːličə paipək!"
čajnik.R lolγə -s(ə) -R(ə)lək met čiː met met amaː.E mönd'ə -s(ə) -nun -u -m met mönd'ə -(A)j -R(ə)lək ta -ŋ čaj.R lau -nun -u -m met -γənə mon -nun -j qaːlə -uː -j(ə) paipə -k
teapot.R boil -caus -ss.ant.cvb 1sg people 1sg 1sg father.E awake -caus -hab -0 -tr.1sg 1sg awake -pfv -ss.ant.cvb dist -attr tea.R drink -hab -0 -tr.3 1sg -def.acc say -hab -intr.3 formidable -stat -s.ptcp woman -mod.pred
teapot.R boil -caus -ss.ant.cvb 1sg народ 1sg 1sg отец.E awake -caus -hab -0 -tr.1sg 1sg awake -pfv -ss.ant.cvb dist -attr tea.R drink -hab -0 -tr.3 1sg -def.acc сказать -hab -intr.3 formidable -stat -s.ptcp женщина -mod.pred
I would boil the kettle and wake up my relative, my father, and he would wake up and drink tea, and he would say to me: "A terrific woman!"
Чайник кипятила, потом моих родных, моего отца будила, он вставал и чай пил, и тогда про меня говорил: «Молодец женщина».
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Taːt tindaː l'e met ilwiːčə dite band'ə~rukun əl=mönd'eːnund'əŋ qarčir.
taːt tide -Raː l'e met ilwiː -jə tite pan -j(ə) ~sukun əl= mönd'ə -nun -jə(ŋ) arči -r
so invis -adv hesit 1sg graze -n like cop -s.ptcp ~nmlz neg= awake -hab -neg.1sg ie -ss.circ.cvb
так invis -adv hesit 1sg graze -n любить cop -s.ptcp ~nmlz neg= awake -hab -neg.1sg ie -ss.circ.cvb
So at that time, working as a reindeer herder, I didn't listen, I just pretended.
Так раньше после долгого рабочего дня, не слушала, делала вид.
Finite story (TY1010) (2)
Tadaːt, l'eŋiń, ńamučəńd'ə köde aːwər, l'eŋ, [aːw] ńamučəńd'ə ködeŋiń sespədəγənə paidum, mönd'əsəilŋiń. Tudel waːj mər=aːwəi, [möńd'əil] əl=mönd'əilbuń.
ta -Raː -t l'e -ŋiń ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde aːwə -r l'e -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γənə pai -du -m mönd'ə -s(ə) -(A)j -l -ŋiń tude -l waːj mə -r= aːwə -j əl= mönd'ə -(A)j -(l)buń
dist -adv -adv.abl hesit -dat redness -vblz.propr -s.ptcp person sleep -ss.circ.cvb hesit -fc redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -def.acc hit -pluract -tr.3 awake -caus -pfv -nmlz -dat 3sg.gen -nom also aff -0= sleep -intr.3 neg= awake -pfv -des(neg.3)
dist -adv -adv.abl hesit -dat redness -vblz.propr -s.ptcp человек спать -ss.circ.cvb hesit -fc redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -def.acc hit -pluract -tr.3 awake -caus -pfv -nmlz -dat 3sg.gen -nom тоже aff -0= спать -intr.3 neg= awake -pfv -des(neg.3)
Then, to that one, the red man was asleep, uhm, he knocked on the red man's door, to wake him up. But he was also asleep and wouldn't wake up.
Finite story (TY1007) (2)
Torońəi sukunńəi köde mönd'əirələk [lačil ńimeːsnu lačil ńimeːs] lačilə ńimeːsnund'ə čiːlə tilipoːnnək ńeːm.
toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mönd'ə -(A)j -R(ə)lək lačil -lə ńim -Aː -s(ə) -nun -j(ə) čiː -lə telefon.R -lək ńeː -m
black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person awake -pfv -ss.ant.cvb fire -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp people -acc telephone.R -ins call -tr.3
черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек awake -pfv -ss.ant.cvb огонь -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp народ -acc telephone.R -ins звать -tr.3
When the man dressed in black woke up, he called the firemen by phone.
Finite story (TY1008) (1)
Iːtnə paidum, l'ek, waːji mə=keweč. Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi köːd'əd-öːń köldələk waːji seppədəγənə mə=paidum. Köːd'əd-öː əl=mönd'əi.
iːt -(j)nə pai -du -m l'e -k waːj mə= kew -(A)j -j id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ń kel(u) -R(ə)lək waːj sespə -də -γənə mə= pai -du -m köːd'ə -ND öː əl= mönd'ə -(A)j
long -adv hit -pluract -tr.3 be -imp.2 also aff= go.away -pfv -intr.3 now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -def.dat come -ss.ant.cvb also door -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen child neg= awake -pfv(neg.3)
длинный -adv hit -pluract -tr.3 быть -imp.2 тоже aff= идти.прочь -pfv -intr.3 сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -def.dat прийти -ss.ant.cvb тоже дверь -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen ребенок neg= awake -pfv(neg.3)
He knocked for a long time, let it be, he went away. Now he came to the boy dressed in red and knocked also on his door. The boy didn't wake up.