Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: argakhtaakh. 1 total hits in 1 transcripts.
Conversation (TY0001) (1)
Qad'ir taŋńə meńdələk l'eː anï buollar aduŋ enuγə, enuγə tuŋ Alaseːjəγə aduŋ Arγəqtaːqqə, qad'ir tittəl mər=umusəinunŋaː.
qad'ir ta -ŋńə meŃD' -R(ə)lək l'eː anï.Y buollar.Y adu -ŋ enu -γə enu -γə tu -ŋ Alaseːjə -γə adu -ŋ Arγakhtaːkh.Y -γə qad'ir tittə -l mə -r= uma -sAi -nun -ŋa(m)
dp dist -n take -ss.ant.cvb dp now.Y dp.Y vis -attr river -loc river -loc prox -attr Alazeya -loc vis -attr Argakhtaakh.Y -loc dp 3pl -nom aff -0= close -tr.punct -hab -tr.3pl
dp dist -n взять -ss.ant.cvb dp сейчас.Y dp.Y vis -attr river -loc river -loc prox -attr Alazeya -loc vis -attr Argakhtaakh.Y -loc dp 3pl -nom aff -0= close -tr.punct -hab -tr.3pl
So they take that, there, on the river, river Alazeya, in the village of Argakhtaakh, and then they close it.
Взяв это, это самое, на той речке, речке Алазее, в этом Аргахтахе, вот так закрывают