Northern Khanty

Lexical words in Northern Khanty

This list of lexical words found in the Northern Khanty transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical word appears in the texts available in the collection for Northern Khanty.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: pajt. 5 total hits in 4 transcripts.
Little beast (2)
(γ)il pajt-i|-li-s-ə-m
down take:down-FREQ-IMPF-PST-0-1SG
down take:down-ФРЕКВ-ИМПФ-ПРОШ-0-1ЕД
I have laid it,
A squirrel on the Supteng river (1)
kas-li pajt-i|-li-m-emən pa
joy-CAR take:down-0-IMPF-NMLZ.PF-1DU
радость-КАР take:down-0-ИМПФ-НМЛЗ.ПРФ-1ДВ
Of our far nest.
Imi-Xili (1)
χŭw wan laj-li-j-ə-s, ɔms-ə-s. ittam măn-i-li-j-ə-m jɔχ neŋχ-el itta pŭrəś imi ŭŋ-ə-l wŭs ewəlt kim χăt-m-al pa ur kălaŋ sŭjuw pŏsəχ alem-ə-m-al. tăm pa tăm wel-m-al, χŏlna ńur jiləp. χɔt χăr-na pŏn-s-ə-lli, sŏχ elti pŏn-s-ə-lli pa sŏχ-ə-l χɔr-ə-s, sŏχ-ə-l χŏś pajt-ə-s, itta kălaŋ sŭjuw pŏsχ-ə-l. χŭwan wŭ-s, ńŏχaj-ə-l ewət-l-ə-s-li, χŭwan-na pŏn-s-ə-lli. i niŋ kesi pŏn-ə-s, i jɔχ kesi pŏn-ə-ś χŭwan-na. itta mɔjəŋ jŏχt-ə-m mɔjəŋ neŋχ-el pela law-i-l-ij-ə-l: “măn-a, law-ə-l, li-ti pil kăns-a, law-ə-l, ńar ńŏχa li-l-uw”, law-ə-l. t'ɔ, al numəs-ij-ə-l, al numəs-ij-ə-l pa pa: “kamən mŭnti tal tăχa χɔrpi us, ma li-ti pil χălśa kăs-l-ə-m? mŏla uś-ti neŋχ-em kăs-l-ə-m?” “ăntam, ăntam, law-ə-l, ăn χul-man ajltaji law-ə-l, etl-ij-a, law-ə-l, li-ti pil tŭw-a”.
short long stand-IMPF-FREQ-0-PST sit-0-PST that go-0-IMPF-FREQ-0-NMLZ.PF man person-3SG that old woman mouth-0-3SG opening out roll-NMLZ.PF -3SG and forest reindeer calf cub lift-0-NMLZ.PF-3SG this and this kill-NMLZ.PF-3SG where-LOC really new house floor-LOC put-PST-0-SG.3SG hide from put-PST-0-SG.3SG and hide-0-3SG remove-0-PST hide-0-3SG away take:down-0-PST that reindeer calf cub-0-3SG pot take-PST flesh cut-0-PST-SG.3SG pot-LOC put-PST-0-SG.3SG one woman knife put-0-PST one man knife put-0-PST pot-LOC that guest arrive-0-NMLZ.PF guest person-0-3SG towards say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST go-IMP say-0-NONPST eat-NMLZ.IMPF companion seek-IMP say-0-NONPST raw flesh eat-NONPST-1PL [such] very:much think-FREQ-0-NONPST very:much think-FREQ-0-NONPST and and outside soon mere place like be.PST 1SG eat-NMLZ.IMPF companion from:where seek-NONPST -0-1SG where find-NMLZ.IMPF person-1SG seek-NONPST-0-1SG not:be not:be say-0-NONPST NEG hear-CVB silently say-0-NONPST come:forth-FREQ-IMP say-0-NONPST eat-NMLZ.IMPF companion bring-IMP
short длинный стоять-ИМПФ-ФРЕКВ-0-ПРОШ сидеть-0-ПРОШ тот идти-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-НМЛЗ.ПРФ мужчина человек-3ЕД тот старый женщина рот-0-3ЕД opening из катиться-НМЛЗ.ПРФ -3ЕД and лес олень теленок cub lift-0-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД этот and этот убить-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД где-ЛОК really новый дом floor-ЛОК положить-ПРОШ-0-ЕД.3ЕД прятать от положить-ПРОШ-0-ЕД.3ЕД and прятать-0-3ЕД remove-0-ПРОШ прятать-0-3ЕД прочь take:down-0-ПРОШ тот олень теленок cub-0-3ЕД pot взять-ПРОШ flesh резать-0-ПРОШ-ЕД.3ЕД pot-ЛОК положить-ПРОШ-0-ЕД.3ЕД один женщина нож положить-0-ПРОШ один мужчина нож положить-0-ПРОШ pot-ЛОК тот гость прибыть-0-НМЛЗ.ПРФ гость человек-0-3ЕД в:направлении сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST идти-ИМП сказать-0-NONPST есть-НМЛЗ.ИМПФ товарищ искать-ИМП сказать-0-NONPST raw flesh есть-NONPST-1МН [such] very:much think-ФРЕКВ-0-NONPST very:much think-ФРЕКВ-0-NONPST and and снаружи soon mere место любить быть.ПРОШ 1ЕД есть-НМЛЗ.ИМПФ товарищ from:where искать-NONPST -0-1ЕД где найти-НМЛЗ.ИМПФ человек-1ЕД искать-NONPST-0-1ЕД not:be not:be сказать-0-NONPST НЕГ слышать-КОНВ silently сказать-0-NONPST come:forth-ФРЕКВ-ИМП сказать-0-NONPST есть-НМЛЗ.ИМПФ товарищ принести-ИМП
He waited for a long or a short time and sat down. The man who had left through the opening of the woman’s mouth rolled out and brought the calf of a wild deer. He had just killed it, it was still completely fresh. He placed it on the floor, he placed it on the hide and took the hide off, the hide of the wild deer’s calf fell off. He took a pot, cut up the meat and put it into the pot. He put a woman’s knife and a man’s knife into the pot. He said to the person who came to visit: “Go, look for an eating companion, we’ll eat fresh meat.” But he just thought and thought: “There’s no one outside, where will I find myself a companion for the meal? Where will I find people?” “No, no,” he said. Not listening, he said: “Go out and bring an eating companion.”
Hunter Grandson (1)
śikəńśa itta ɔχɔtńik ńawrem χil-el jŏχi lăŋ-ə-s. lŭw pa jŏχi lăŋ-ə-s, uw-na lɔj-ə-l. jelən ij imi ɔməs-l, pŭrəś imi. ńŏχəs teχəl kŭt-na, wɔj teχəl kŭt-na ɔməs-l. “ikij-e, law-ə-l, jŏχət-s-ə-n?” “a, jŏχət-s-ə-m,” law-ə-l. lŭw χul-an-l, uw-na lɔj-ə-l ittam pŭrəś iki. “ikij-e, ittam imi ińś-ə-s-li, ikij-e, pa sap-ə-l lŏw-en pa ma wan-t-em-na ńŭləm tăj-t-al ńi-l-a, law-ə-l. pa śi tɔŋχa, law-ə-l, tăm jire-m iki mŭtraj-ə-t.” t'ɔ. pa ińśəs-l-ə-lli: “jikij-e, săm-ə-ŋ pɔrχ-en ma wan-t-em-na sup-pi sewr-ə-m, ewt-ə-m ńŭləm tăj-t-al ńi-l-a. “ikij-e, ma wan-t-em-na năŋ tal sŭk-ki ńi-l-aj-ə-n, wŏlli nŏχaj-e-n tal pŭl-li jŭw-m-en, wer-i-li-m-en pa ńŏχaj-l-an tŭt-na śăr-ij-ə-m-ə-t.” pa śit, law-ə-l, jire-m iki kɔśmar-ə-t.” śikəńśa ittam imi ittam pŭrəś iki pela sem-ŋil-al pajt-ə-s pa ittam pŭrəś iki śi lɔj-m-al tăχaj-na il lŭkn-ə-mt-ə-s, amŏla mŭw ilpi-na lăŋ-ə-s amŏla, amŏla jiŋk ilpi-na măn-ə-s, itta mŏsa jasŋ-ə-l ăntam śi χŭwat. śi.
DP that [hunter] child grandson-3SG homewards enter-0-PST 3 and homewards enter-0-PST door-LOC stand-0-NONPST at:home one woman sit-NONPST old woman sable nest middle-LOC animal nest middle-LOC sit-0-NONPST old:man-VOC say-0-NONPST arrive-PST-0-2SG INTJ arrive-PST-0-1SG say-0-NONPST 3 hear-FREQ-NONPST door-LOC stand-0-3SG that old old:man old:man-VOC that woman ask-0-PST-SG.3SG old:man-VOC and neck-0-3SG bone-2SG and 1SG see-NMLZ.IMPF-1SG-LOC wound have-NMLZ.IMPF-3SG seem-NONPST-PAS say-0-NONPST and DP DP say-0-NONPST this grandfather-1SG old:man magic-0-PL [what] and ask-NONPST-0-SG.3SG old:man-VOC heart-0-PROPR shoulder-2SG 1SG see-NMLZ.IMPF-1SG-LOC piece-TRANS cut-0-NMLZ.PF cut-0-NMLZ.PF wound have-NMLZ.IMPF-3SG seem-NONPST-PAS old:man-VOC 1SG see-NMLZ.IMPF-1SG-LOC 2SG mere piece-TRANS seem-NONPST-PAS-0-2SG completely flesh mere morsel-TRANS come-NMLZ.PF-2SG make-0-IMPF-NMLZ.PF-2SG and flesh-PL-2SG fire-LOC burn-FREQ-0-NMLZ.PF-0-N and that say-0-NONPST grandfather-1SG old:man work-0-PL DP that woman that old old:man towards take:down-0-PST and that old old:man FOC stand-NMLZ.PF-3SG place-LOC down collapse-0-INCH-0-PST what land underneath-LOC enter-0-PST what water underneath-LOC go-0-PST DP what speech-0-3SG not:be DP along DP
DP тот [hunter] ребенок grandson-3ЕД homewards войти-0-ПРОШ 3 and homewards войти-0-ПРОШ дверь-ЛОК стоять-0-NONPST at:home один женщина сидеть-NONPST старый женщина sable nest середина-ЛОК животное nest середина-ЛОК сидеть-0-NONPST старик-ВОК сказать-0-NONPST прибыть-ПРОШ-0-2ЕД МЕЖД прибыть-ПРОШ-0-1ЕД сказать-0-NONPST 3 слышать-ФРЕКВ-NONPST дверь-ЛОК стоять-0-3ЕД тот старый старик старик-ВОК тот женщина спросить-0-ПРОШ-ЕД.3ЕД старик-ВОК and neck-0-3ЕД кость-2ЕД and 1ЕД видеть-НМЛЗ.ИМПФ-1ЕД-ЛОК wound have-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД seem-NONPST-ПАС сказать-0-NONPST and DP DP сказать-0-NONPST этот дед-1ЕД старик magic-0-МН [что] and спросить-NONPST-0-ЕД.3ЕД старик-ВОК сердце-0-ПРОПР shoulder-2ЕД 1ЕД видеть-НМЛЗ.ИМПФ-1ЕД-ЛОК piece-TRANS резать-0-НМЛЗ.ПРФ резать-0-НМЛЗ.ПРФ wound have-НМЛЗ.ИМПФ-3ЕД seem-NONPST-ПАС старик-ВОК 1ЕД видеть-НМЛЗ.ИМПФ-1ЕД-ЛОК 2ЕД mere piece-TRANS seem-NONPST-ПАС-0-2ЕД completely flesh mere morsel-TRANS прийти-НМЛЗ.ПРФ-2ЕД делать-0-ИМПФ-НМЛЗ.ПРФ-2ЕД and flesh-МН-2ЕД огонь-ЛОК burn-ФРЕКВ-0-НМЛЗ.ПРФ-0-N and тот сказать-0-NONPST дед-1ЕД старик работать-0-МН DP тот женщина тот старый старик в:направлении take:down-0-ПРОШ and тот старый старик ФОК стоять-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД место-ЛОК down collapse-0-ИНХ-0-ПРОШ что земля underneath-ЛОК войти-0-ПРОШ что вода underneath-ЛОК идти-0-ПРОШ DP что speech-0-3ЕД not:be DP вдоль DP
Then the young hunter-grandson entered the house. He went in, too, and stood in the doorway. In the house some sort of woman was sitting, an old woman. She was sitting between nests of sable, nests of skins. “Husband,” she said, “have you come?” “Yes, I have come,” he said. He listened, the old man was standing in the doorway. “Husband,” asked the woman, “husband, I can see a wound on your neck. It must be the work of the grandfather.” Again she asked: “Husband, I see that your shoulder on the heart side is cut and sliced right through and there is a wound. This must also be the work of the grandfather. Husband, I see you were all in pieces, your flesh was all in little pieces, your flesh was burnt by fire.” “That, too,” he said, “was the work of the grandfather.” The woman threw a glance in the direction of the old man. The old man collapsed on the spot where he stood. Whether he went below earth, whether he went below water, up to now nothing has been heard of him, for so long.