Northern Khanty

Lexical words in Northern Khanty

This list of lexical words found in the Northern Khanty transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical word appears in the texts available in the collection for Northern Khanty.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: kalt. 3 total hits in 3 transcripts.
Russian city man (1)
śi ul-l-i-m-al ewəlt śikəńśa tɔŋχa alt wan-na kalt wŭj-l-i-l-a tɔŋχa. imŏsa pŏraj-na mɔś χŏti mɔś mŏla χŭw ul-l-i-l-a. wan u-l pa χŭw u-l pa nemŏsa χŏl ănt es-l-a. jaj-l-al jŏχt-ə-l-i-l-ə-t pa jaj-l-al tŭta ătti sɔrńeŋ χɔmtep ewəlt il jăχ-l-ə-t, nŏχ jăχ-l-ə-t, lŭw pelaj-ə-l ănti wan-l-ə-t. itta wɔs kuśa rŭś-na tŭta lel-l-aj-ə-t pa niŋ-ə-l wan-na ănt es-l-aj-ə-t. “niŋ-em năŋ pil-en-na jŏχi χŏn-l.” nu śikəńśa, jaj-l-al tŏχi jina pa ewəl-l-ə-t ătti, niŋ-ə-l wan-na pa tŏχi śi ăn măn-l-ə-t ătti. “śiti lŭw jɔχ-ə-l jăməs tăj-l-a. mŭŋ lŭw-el jăm sŏχ-na, jăm mŏsaj-na tăl-l-ew pa śit-l-al tăj-man ul.”
DP be-IMPF-FREQ-NMLZ.PF-3SG from DP DP only short-LOC spirit take-IMPF-FREQ-NONPST PAS DP once time-LOC story how what long live-IMPF-FREQ-NONPST-PAS short be-NONPST and long be-NONPST and nothing where NEG release-NONPST-PAS elder:brother-PL-3SG arrive-0-IMPF-FREQ-NONPST-0-3PL and elder:brother-PL-3SG there DP golden stairway from down walk-NONPST-0-3PL up walk-NONPST-0-3PL 3 towards-0-3SG NEG see-NONPST-0-3PL that town master Russian-LOC there sit-NONPST-PAS-0-3PL and woman-0-3SG short-LOC NEG release-NONPST-PAS-0-3PL woman-1SG 2SG companion-2SG-LOC homewards flee-NONPST INTJ DP elder:brother-PL-3SG to:there indeed and believe-NONPST-0-3PL DP woman-0-3SG short-LOC and to:there FOC NEG go-NONPST-0-3PL DP so 3 man-0-NONPST well have-NONPST-PAS 1PL 3-ACC/DAT good hide-LOC good what-LOC pull-NONPST-SG.1PL and so-PL-3SG have-CVB be
DP быть-ИМПФ-ФРЕКВ-НМЛЗ.ПРФ-3ЕД от DP DP only short-ЛОК spirit взять-ИМПФ-ФРЕКВ-NONPST ПАС DP однажды время-ЛОК story как что длинный жить-ИМПФ-ФРЕКВ-NONPST-ПАС short быть-NONPST and длинный быть-NONPST and ничего где НЕГ release-NONPST-ПАС старший:брат-МН-3ЕД прибыть-0-ИМПФ-ФРЕКВ-NONPST-0-3МН and старший:брат-МН-3ЕД там DP golden stairway от down идти-NONPST-0-3МН вверх идти-NONPST-0-3МН 3 в:направлении-0-3ЕД НЕГ видеть-NONPST-0-3МН тот город хозяин русский-ЛОК там сидеть-NONPST-ПАС-0-3МН and женщина-0-3ЕД short-ЛОК НЕГ release-NONPST-ПАС-0-3МН женщина-1ЕД 2ЕД товарищ-2ЕД-ЛОК homewards flee-NONPST МЕЖД DP старший:брат-МН-3ЕД to:there indeed and believe-NONPST-0-3МН DP женщина-0-3ЕД short-ЛОК and to:there ФОК НЕГ идти-NONPST-0-3МН DP так 3 мужчина-0-NONPST хорошо have-NONPST-ПАС 1МН 3-АКК/ДАТ хороший прятать-ЛОК хороший что-ЛОК тянуть-NONPST-ЕД.1МН and так-МН-3ЕД have-КОНВ быть
While they were living, he took her in the night. The tale goes on for a short or a long time. They lived long or short, she was not allowed to go anywhere. Her brothers arrived, the brothers went up the golden stairway there, went down, they came to see after her. The Russian city man had them sit there, but he did not let them near to his wife. “My wife will run away home with you.” The brothers believed this really and did not go to his wife. “The husband takes good care of her. We will bring him good hides, good clothes, and he will wear them.”
Imi-Xili (1)
tăj-l-ə-m mɔnś-ə-m ɔlŋ-ə-l śiməś. i pŭrəś imi u-l. ut'śa lɔŋχ jŭχ awət-na, ut'śa kalt jŭχ awət-na. aj jŭχ χɔt-iji-na u-l, nemŏsa neŋχuj ăntam. nemŏsa śi săχat śi neŋχuj sij ăn śaś-i-li-j-ə-l, ăt χul-li-li-j-ə-l. sɔwśem ut'śa tăχaj-na, ut'śa mŭw-na u-l, ut'śa χɔt-na u-l. pŭrəś imi. wan ul-li-j-ə-l, χŭw ul-li-j-ə-l. numəs-ij-ə-l: “ma jɔs muŋχəs-ti, ma ńɔŋχəl tăχti muŋχəs-i-ti-ji, χɔt χăr muŋχəs-i-ti-ji utləp-l-am ăsa χŏl-s-ə-t lulən jŏχan-ij-em χŏśa jăχləm ki, jŏχan χăsləm χŏśa. utləp jŭχ tăχti ewət-l-ə-m ńɔŋχəl muŋχəs-i-ti-ji.” śi pŏraj-ə-t-na taməś śiśkan ăntam jɔs muŋχ-ti, tɔl'kɔ utləp. lajəm sup-ə-l wŭ-l, ăntəp sup-ə-l jir-l, ittam pŭrəś imi jŏχan χăsləm χŏśa măn-l. utləp jŭχ sewər-l, alem-ti arat, alem-ti arat ewət-l. săχəlt jŭχ-ə-t ewət-l.
have-NONPST-0-1SG story-0-1SG end-0-3SG such one old woman be-NONPST alone spirit tree spot-LOC alone spirit tree spot-LOC small tree house-DIM-LOC be-NONPST nothing person not:be nothing FOC then FOC person noise hear-0-IMPF-FREQ-0-NONPST thing hear-IMPF-IMPF-FREQ-0-NONPST [completely] alone place-LOC alone land-LOC be-NONPST alone house-LOC be-NONPST old woman short be-IMPF-FREQ-0-NONPST long be-IMPF-FREQ-0-NONPST think-FREQ-0-NONPST 1SG arm wipe-NMLZ.IMPF 1SG dirt bit wipe-FREQ-NMLZ.IMPF-TRANS house floor wipe-FREQ-NMLZ.IMPF-TRANS woodchip-PL-1SG all be:exhausted-PST-0-3PL SBJV river-DIM-1SG to walk-NONPST-0-1SG if river Khaslem to woodchip tree bit cut-NONPST-0-1SG dirt wipe-FREQ-NMLZ.IMPF-TRANS DP time-0-PL-LOC such cloth not:be arm wipe-NMLZ.IMPF [only] woodchip axe piece-0-3SG take-NONPST belt piece-0-3SG tie-NONPST that old woman river Khaslem to go-NONPST woodchip tree cut-NONPST lift-NMLZ.IMPF much lift-NMLZ.IMPF much cut-NONPST rose:willow tree-0-PL cut-NONPST
have-NONPST-0-1ЕД story-0-1ЕД конец-0-3ЕД such один старый женщина быть-NONPST alone spirit дерево spot-ЛОК alone spirit дерево spot-ЛОК маленький дерево дом-ДИМ-ЛОК быть-NONPST ничего человек not:be ничего ФОК тогда ФОК человек noise слышать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST вещь слышать-ИМПФ-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST [completely] alone место-ЛОК alone земля-ЛОК быть-NONPST alone дом-ЛОК быть-NONPST старый женщина short быть-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST длинный быть-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST think-ФРЕКВ-0-NONPST 1ЕД arm wipe-НМЛЗ.ИМПФ 1ЕД dirt bit wipe-ФРЕКВ-НМЛЗ.ИМПФ-TRANS дом floor wipe-ФРЕКВ-НМЛЗ.ИМПФ-TRANS woodchip-МН-1ЕД весь be:exhausted-ПРОШ-0-3МН СОСЛ river-ДИМ-1ЕД к идти-NONPST-0-1ЕД if river Khaslem к woodchip дерево bit резать-NONPST-0-1ЕД dirt wipe-ФРЕКВ-НМЛЗ.ИМПФ-TRANS DP время-0-МН-ЛОК such cloth not:be arm wipe-НМЛЗ.ИМПФ [only] woodchip топор piece-0-3ЕД взять-NONPST belt piece-0-3ЕД связать-NONPST тот старый женщина river Khaslem к идти-NONPST woodchip дерево резать-NONPST lift-НМЛЗ.ИМПФ много lift-НМЛЗ.ИМПФ много резать-NONPST rose:willow дерево-0-МН резать-NONPST
The beginning of the tale I have is like this. Once there lived an old woman. Alone in a sacred spot in the woods. She lived in a little wooden house, no one lived with her. No human voice was to be heard, she heard nothing. She lived in a lonely spot, on a lonely piece of land, in a lonely house. An old woman. After a long or a short time she thought: “My shavings to dry my hands, to wipe off pieces of dirt, to wipe the dust, all are gone. I’ll go out to my brook, to the Khaslam brook. I’ll cut wooden shavings from pieces of sticks to wipe up dirt.” At that time there were no rags to wipe hands, only shavings. She took an axe and tied up her belt. The old woman went off to the Khaslam brook. She chopped wooden sticks and cut up as much as she could lift, as much as she could lift. She cut up rose willow.
Fox (1)
ɔj, χŭw wan ul-l-ə-t, imŏsaj-na taś-ə-ŋ wɔs χuj jŏχt-ə-s ittam taś-ə-ŋ wɔs iki ew-el χŏśa, χɔr mŭs im-el χŏśa mɔjl-ə-ti-ji. ɔχsar iki law-i-li-j-ə-l, itta taś-ə-ŋ wɔs χuj pela law-ə-l: “jŏχət-ti χŏti śi jŏχət-s-ə-ti pa, law-ə-l ătti, i păltap tup, law-ə-l, u-l.” wɔs χuj law-i-li-j-ə-l: “mŏla păltap?” “pa tăm nɔχər jŭχ, law-ə-l, pa śi wŭl nɔχər jŭχ lɔj-ə-l. amŏla lip-el-na tăj-ə-l pa, law-ə-l, at-l χer-ij-ə-l. năŋ χul-li-li-s-a, law-ə-l, śi śat-l, χătl χer-ij-ə-l. lip-el-na amŏla tăj-ə-l.” “śit χŏti, law-ə-l, mŏla-ji pa jŏχi jăχ-l-ə-mən pa ittam jŏχəś jasəŋ mă-l-əm pa jălta, law-ə-l, wɔs sŭkat-ti pɔskan tu-l-a pa pɔskan es-l-a pa, law-ə-l, juχəl telna śi kalt-ew-na tu-l-ew, χŏś pela mătti mŏla tu-l-a χŏl-na uś-t-en ăntam”. “pa năŋ, law-ə-l, śiməś pŏrmas tăj-l-ə-n ki, jina ătti mŭŋ χŏtaś, law-ə-l, tăta sawi-man tăj-l-aj-mən năŋ jăχ-t-an ewəlt.”
INTJ long short be-NONPST-0-3PL one-LOC herd-0-PROPR town man arrive-0-PST herd-0-PROPR town old:man girl-3SG to male cow woman-3SG to feast-NMLZ.IMPF-TRANS fox old:man say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST that herd-0-PROPR town man towards say-0-NONPST arrive-NMLZ.IMPF how FOC arrive-PST-0-2PL and say-0-NONPST DP [and] afraid only say-0-NONPST be-NONPST town man say-0-IMPF-FREQ-0-NONPST what afraid and this cone tree say-0-NONPST and DP big cone tree stand-0-NONPST what inside-3SG-LOC have-0-NONPST and have-0-NONPST and say-0-NONPST night-3SG squeak-FREQ-0-NONPST 2SG hear-IMPF-IMPF-PST-PAS say-0-NONPST DP hear-NONPST day squeak-FREQ-0-NONPST inside-3SG-LOC what have-0-NONPST that how say-0-NONPST what-TRANS and homewards walk-NONPST-0-1DU and that homewards speech give-NONPST-0-1SG and ahead say-0-NONPST town break-NMLZ.IMPF [gun] bring-NONPST-PAS and [gun] release-NONPST-PAS and say-0-NONPST bow with so footstep-1PL-LOC bring-NONPST-SG.1PL away towards which what bring-NONPST-PAS where-LOC find-NMLZ.IMPF-2PL not:be and 2SG say-0-NONPST such means have-NONPST-0-2SG if DP DP 1PL how say-0-NONPST here tend-CVB have-NONPST-PAS-1DU 2SG walk-NMLZ.IMPF-2SG from
МЕЖД длинный short быть-NONPST-0-3МН один-ЛОК herd-0-ПРОПР город мужчина прибыть-0-ПРОШ herd-0-ПРОПР город старик girl-3ЕД к male корова женщина-3ЕД к feast-НМЛЗ.ИМПФ-TRANS лиса старик сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST тот herd-0-ПРОПР город мужчина в:направлении сказать-0-NONPST прибыть-НМЛЗ.ИМПФ как ФОК прибыть-ПРОШ-0-2МН and сказать-0-NONPST DP [and] afraid only сказать-0-NONPST быть-NONPST город мужчина сказать-0-ИМПФ-ФРЕКВ-0-NONPST что afraid and этот cone дерево сказать-0-NONPST and DP большой cone дерево стоять-0-NONPST что inside-3ЕД-ЛОК have-0-NONPST and have-0-NONPST and сказать-0-NONPST ночь-3ЕД squeak-ФРЕКВ-0-NONPST 2ЕД слышать-ИМПФ-ИМПФ-ПРОШ-ПАС сказать-0-NONPST DP слышать-NONPST день squeak-ФРЕКВ-0-NONPST inside-3ЕД-ЛОК что have-0-NONPST тот как сказать-0-NONPST что-TRANS and homewards идти-NONPST-0-1ДВ and тот homewards speech дать-NONPST-0-1ЕД and вперед сказать-0-NONPST город break-НМЛЗ.ИМПФ [ружье] принести-NONPST-ПАС and [ружье] release-NONPST-ПАС and сказать-0-NONPST лук с так footstep-1МН-ЛОК принести-NONPST-ЕД.1МН прочь в:направлении который что принести-NONPST-ПАС где-ЛОК найти-НМЛЗ.ИМПФ-2МН not:be and 2ЕД сказать-0-NONPST such средство have-NONPST-0-2ЕД if DP DP 1МН как сказать-0-NONPST здесь tend-КОНВ have-NONPST-ПАС-1ДВ 2ЕД идти-НМЛЗ.ИМПФ-2ЕД от
They lived there for a long or a short time. All at once the man from the rich city came to visit his daughter, old man bull’s wife. Old man fox said to the man from the rich city: “So, you’ve come, only there’s a horrible thing.” The city man said: “What’s so horrible?” “Yes, there’s a larch tree. There’s something inside it, at night it chirps. Listen, you can hear it and it day, there’s something inside it.” “So,” he said, “why we’ll go home, at home I’ll give the order, from home I’ll bring a chirps by day, there’s something inside it.” “So,” he said, “why, we’ll go home, at home I’ll give the order, from home I’ll bring a cannon to shoot over the city. We’ll shoot the cannon and take the entire tree. We’ll take it somewhere, you won’t even know.” “If you have the means, we would really be saved when you came.”