Even

Lexical words in Even

This list of lexical words found in the Even transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical word appears in the texts available in the collection for Even.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: ujun. 4 total hits in 2 transcripts.
Spirits (2)
goliŋendi, ujun dọlbanịdụn-gụ ịadụn-gụ.
goli-ŋE-nrI ujun dọlbanị-DU-N(I)=GU ịak-DU-N(I)=GU
put:animal:bones:on:platform-POL.IMP-2SG nine night-DAT-POSS.3SG=INTER what-DAT-POSS.3SG=INTER
put:animal:bones:on:platform-POL.ИМП-2ЕД nine ночь-ДАТ-ПОСС.3ЕД=ИНТЕР что-ДАТ-ПОСС.3ЕД=ИНТЕР
you should put its bones on the high platform, for nine nights or thereabouts."
захоронишь, на девять ночей где-то."
Cannibal story (2)
Tar eńmu aːtča ọːčalan ujis ińiŋiŋdun-gu, ujis ińiŋiŋdun-gu bụkatịn, digen mịar-gụ ińiŋiŋdun-gu, ohom dʒọŋčịr, če.
tar eńen -W aːtča ọː -čE -(dU)LE -n(I) ujun -IS.Y ineŋ -E-ŋ -DU -n(I) =GU ujun -IS.Y ineŋ -E-ŋ -DU -n(I) =GU bukatïn.Y digen mịan -L =GU ineŋ -E-ŋ -DU -n(I) =GU e -R(E) -m dʒọŋčị -R(E) če.Y
dist mother -poss.1sg neg.ex become -pf.ptc -loc -poss.3sg nine -ord.Y day -ep-aln -dat -poss.3sg =q nine -ord.Y day -ep-aln -dat -poss.3sg =q completely.Y four ten -pl =q day -ep-aln -dat -poss.3sg =q neg -nonfut -1sg remember -neg.cvb ptl.Y
dist мать -poss.1sg neg.ex become -pf.ptc -loc -poss.3sg nine -ord.Y день -ep-aln -dat -poss.3sg =q nine -ord.Y день -ep-aln -dat -poss.3sg =q completely.Y четыре десять -pl =q день -ep-aln -dat -poss.3sg =q neg -nonfut -1sg remember -neg.cvb ptl.Y
When my mother died, on the ninth day, on the ninth day, or it was forty days, I can't remember.
Вот уже прошел девятый день, как не стало моей матери, сороковой день, я не помню.